Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 112 - 121 2020-06-30

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 SALGININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS ON THE COVID-19 OUTBREAK

Ceyhun AKYOL [1]


Türkiye’yi de etkilemiş, tüm endüstrileri olduğu gibi turizme de önemli derecede olumsuz etkisi olmuştur. Konu ile ilgili tüm turizm paydaşlarının görüşlerinin önem arz ettiği bu kriz ortamında, bu araştırmada turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgınına yönelik görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak katılımcılardan veri elde edilmiş, bu veriler betimsel analiz ile değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma neticelerine göre Covid-19 salgınının Türkiye’deki turizm faaliyetlerini özellikle iktisadi açıdan olumsuz etkilediği görüşü ön plana çıkmaktadır. Salgın sonrası birçok kurum ve kuruluşa güvenlik ve sağlık konularında belli kurallar ve denetimler geleceği, kitle turizminin azalarak daha çok bireysel hizmetler verileceği, rakip ülke destinasyonlarına nazaran süreç iyi yönetildiği için salgın sonrası Türkiye’ye taleplerin tekrar başlayacağı gibi öngörüler katılımcıların görüşleri arasındadır. Katılımcıların diğer görüşleri arasında, salgın sonrası turizm işletmelerinin değişim, yatırım ve mobil iletişim konularına ağırlık vermesi yer almakta olup, Covid-19 salgının zararlarının yanı sıra, destinasyonların ve turizm işletmelerinin bu süreçte kendilerini yenileme imkânı bulduğu görüşü de araştırmadan elde edilen bir başka sonuçtur.
Türkiye, Covid-19, Turizm, Üniversite Öğrencisi
 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 7-21.
 • Airports Council International (ACI). (2020). The Impact of COVID-19 on the Airport Business: Preliminary Assessment, ACI Report: 1-25.
 • Atay, L. (2020). COVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1): 168-172.
 • Bahar, O. ve İlal, N. Ç. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1): 125-139.
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 1: 62-79.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, R., Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (9. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Cucinotta, D. ve Vanelli, M. (2020). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomedica, 91(1): 157-160.
 • Çitil, A. A. (2020). Salgın ve Gelecek. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Covid-19 Soruşturma Dosyası, 2: 1-13.
 • Çobanoğlu, N. (2020). Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Ek Sayı 1): 36-42.
 • Deloitte (2020). Türkiye’de Turizm ve Konaklama Sektörü / Covid-19. Nisan, https://www2.deloitte. com/tr/tr/pages/consumer-business/articles/turkiye-de-turizm-ve-konaklama-sektoru-covid-19.html, Erişim tarihi: 30.05.2020.
 • Demir, İ. (2020). Kovid-19 Salgının Seyri ve Türkiye Ekonomisi. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULISA) Enstitüsü, 12(1): 7-16.
 • Demir, M., Günaydın, Y. ve Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye'de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1) :80-107.
 • Erol, S. I. (2020). Covid-19’un Çalışma Hayatına Yansımaları Salgından Etkilenen Bazı Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19): 213-232.
 • Folinas, S. ve Metaxas, T. (2020). Tourism The Great Patient of Coronavirus Covid-2019. Munich Personal RePEc Archive, Paper No: 99666, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99666/, Erişim tarihi: 30.05. 2020.
 • Gössling, S., Scott, D. ve Hall, C. M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of Covid-19. Journal of Sustainable Tourism, Published Online: 27 April, https://www.tandf online.com/loi/rsus20, Erişim tarihi: 31.05.2020.
 • Gursoy, D., Chi, C. G. ve Chi, O. H. (2020). COVID-19 Report for the Restaurant and Hotel Industry. http://news.hospitality-1st.com/CCBWSU-051420.html, Erişim tarihi: 11.05.2020.
 • Günay, F., Bayraktaroğlu, E. ve Özkul, K. (2020). Assessing the Short-term Impacts of COVID-19 Pandemic on Foreign Visitor’s Demand for Turkey A Scenario Analysis. Journal of Ekonomi, 4: 80-85.
 • https://www.worldometers.info/coronavirus/. Coronavirus Update (Live), Erişim tarihi: 06.06.2020.
 • International Labour Organization (ILO). (2020). COVID-19 and the Tourism Sector. ILO Sectoral Brief, 9 April, https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang-en/index.htm, Erişim tarihi: 30.05.2020.
 • İbiş, S. (2020). Covid-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1): 85-98.
 • İslam, Y. (2013). Kaynak Araştırması Yapma. (Edt. Z. Kaya ve M. Şahin) Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (2. Baskı), s. 31-63, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020). COVID-19 Epidemiyolojik Bilgilerimiz ve Hastalığın Dünyadaki Gidişi. Journal of ADEM, 1(1): 55-71.
 • Katip, M. (2019). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik Dışı Liderlik Davranışları Hakkında Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Kıncal, R. Y. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kutlu, R. (2020). Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(2): 329-344.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü. https://yigm.ktb.gov.tr/ Eklenti/69320,turizmistatistikleri2019-4pdf.pdf?0, Erişim tarihi: 20.05.2020.
 • Macit, A. (2020). Küresel Salgınların Tarihi ve Dünya Tarihsel Dönüşümler. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Covid-19 Soruşturma Dosyası, 4: 1-10.
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD). (2020). Covid-19 Sürecinde Türkiye’de İç Turizm Talebi: Mevcut Durum ve Beklentiler. Araştırma Raporu.
 • Özkoçak, V., Koç, F. ve Gültekin, T. (2020). Pandemilere Antropolojik Bakış: Koronavirüs (Covid-19) Örneği. Turkish Studies, 15(2): 1183-1195.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bilim Kurulu Çalışması, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-ne dir, Erişim tarihi: 31.05.2020.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/, Erişim tarihi: 06.06.2020.
 • Strielkowski, W. (2020). International Tourism and Covid-19 Recovery Strategies for Tourism Organisations. https://www.preprints.org/manıscript/202003.0445/v1, Preprints: 1-6, Erişim tarihi: 30.05. 2020.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı (TGA). (2020). Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formu. https://www.tga.gov.tr/sertifika-kriterleri/, Erişim tarihi: 11.05.2020.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2020). Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 01.05. 2020.
 • Ulutaş, U. (2020). Koronavirüs Sonrası Küresel Trendler. (Edt. U. Ulutaş) COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, s. 10-19, Ankara: Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.
 • Vetter, P., Eckerle, I. ve Kaiser, L. (2020). Covid-19 A Puzzle with Many Missing Pieces. British Medical Journal (BMC), 368(m627): 1-2.
 • Wang, L., Gao, Y. H. ve Lou, L. L. (2020). The Clinical Dynamics of 18 Cases of COVID-19 Outside of Wuhan, China. Eur Respir J, 55(2000398): 1-4.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2020). Global Guidelines to Restart Tourism. 28 May, https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-guidelines-to-restart-tourism, Erişim tarihi: 04.06.2020.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2020). Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism. May 2020, https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism, Erişim tarihi: 04.06.2020.
 • Yakar, B., Kaygusuz, T. O., Pirincci, E., Onalan, E. Ertekin, Y. H. (2020). Knowledge, Attitude and Anxiety of Medical Students About the Current COVID-19 Outbreak in Turkey. Family Practice and Palliative Care, 5(2): 36-44.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2020). 20 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Covid-19 Virüsünün Dünyadaki Coğrafi (Kıtalara ve Ülkelere Göre) Dağılımı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4): 17-44.
 • Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M. ve Zhang, L. J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) A Perspective from China. Radiology, February: 1-29.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ceyhun AKYOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Akyol, C . (2020). TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 SALGININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Journal of Gastronomy Hospitality and Travel , 3 (1) , 112-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joghat/issue/55375/759885