Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Badminton Hakemlerinin Kendini Sabotaj ve Benlik Saygısı Düzeyleri

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 22 - 36, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, badminton hakemlerinin kendini sabotaj ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın evreni, Türkiye Badminton Federasyonu bünyesinde aktif olarak görev yapmakta olan hakemlerdir. Araştırmaya davet edilen ve gönüllü katılımı kabul eden 63 hakem (46 erkek ve 17 kadın) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanması amacıyla Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ve Tukuş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan benlik saygısı ölçeği ile Rhodewalt (1990) tarafından geliştirilerek Akın (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan kendini sabotaj ölçeği kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel incelemeler sonucunda, badminton hakemlerinin kendini sabotaj puanlarının medeni hal, eğitim düzeyi, meslek, aylık gelir düzeyi, yaşadığı yer, yabancı dil bilgisi düzeyi, hakemlik kategorisi veya hakemlik tecrübesine göre fark göstermediği bulunmuştur. Kadın badminton hakemlerinin kendini sabotaj puanları, erkek hakemlerin puanlarından anlamlı şekilde daha yüksektir ancak cinsiyete göre benlik saygısı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Benlik saygısı puanları açısından değerlendirildiğinde; bekar deneklerin evlilerden, uluslararası hakemlerin ulusal hakemlerden, yabancı dil bilgisi iyi olanların yabancı dil bilmeyenlerden daha yüksek puanlara sahip olduğu bulunmuştur. Badminton hakemlerinin genel olarak futbol ve dalga sörfü hakemleri üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilenlere benzer sonuçlar ortaya koyduğu, farklı olarak, kadınların kendini sabotaj puanlarının yüksek olduğu ve bunun nedeninin daha fazla araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Abbasoğlu, E., & Öncü, E. (2013). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 407-425.
 • Akar, H., Çelik, O. T. & Karataş, A. (2019). Akademik kontrol odağı ve başarı amaç yöneliminin kendini sabotajı yordama düzeyinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1840-1859.
 • Akçakoyun, F. (2018). Analysis of self-esteem levels of students in physical education andsports high school. Journal of Education and Training Studies, 6(20), 73-79. https://doi.org/10.11114/jets.v6i2.2951
 • Akın, A. (2012). Kendini sabotaj ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164), 176-187.
 • Akın, A., Abacı, R. & Akın, Ü. (2011). Self-handicapping: a conceptual analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (3), 1155-1168.
 • Akyol, P., Erim, V. & Yamak, B. (2015). Beden eğitimi öğrencileri, öğretmenleri ve dansçıların fiziksel benlik algılarının karşılaştırılması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(2), 109-120. https://doi.org/10.17155/spd.25937
 • Anlı, G., Akın, A., Şar, A. H. & Eker, H. (2015). Kendini sabotaj ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 160-172.
 • Aryana, M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre university students. J Appl Sci, 10(20): 2474-2477. https://doi.org/10.3923/jas.2010.2474.2477
 • Badminton World Federation Web Sitesi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2019. Erişim adresi: https://corporate.bwfbadminton. com/technical-officials/umpires/
 • Baybek, H., & Yavuz, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinin benlik saygılarının incelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 14, 73-95.
 • Büyükgöze, H. & Gün, F. (2015). Araştırma görevlilerinin kendini sabotaj eğilimlerinin incelenmesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 689-704.
 • Chen, Z., Sung, K., & Wang, K. (2017). Self-esteem, achievement goals, and self-handicapping in college physical education. Psychol Rep. https://doi.org/10.1177/0033294117735333
 • Coudevylle, G., Ginis, K. M. & Famose, J. P. (2008). Determinants of self-handicapping strategies in sport and their effects on athletic performance. social behavior and personality. Society for personality research, 36 (3), 391-398. doi: 10.2224/sbp.2008.36.3.391
 • Cox, C. B., & Guiliano, T. A. (1999), Constructing obstacles vs. making excuses: Examining perceivers' reactions to behavioral and self-reported self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 14(3), 419-433.
 • Deppe, R. K. & Harackiewicz, J. M. (1996). Self-handicapping and intrinsic motivation: Buffering intrinsic motivation from the threat of failure. Journal of Personality and Social Psychology, 70(4), 868-876.
 • Eronen, S. Nurmi, J., & Salmela-Aro, K. (1998). Optimistic, defensive-pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university environments. Learning and Instruction. 8(2); 159-177.
 • Ferradas, M. M., Freire, C., Rodriguez, S., & Pineiro, I. (2018). Self-handicapping and self-esteem profiles and their relation to achievement goals. Ann Psychol, 34(3), 545-554. https://doi.org/10.6018/analesps.34.3.319781
 • Spor Bakanlığı. 2017 yılı sporcu sayıları. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2019. Erişim adresi: http://sgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/ SGM/kurumsal/istatistikler/2017/SPORCU%20SAYILARI%202007-2017.xls
 • Hirt, E. R., McCrea, S. M. & Boris, H. I. (2003). I know you self-handicapped last exam: gender differences in reactions to self-handicapping. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 177-193.
 • Kalyon, A., Dadandı, İ. & Yazıcı, H. (2016). Kendini sabote etme eğilimi ile narsistik kişilik özellikleri, anksiyete duyarlılığı, sosyal destek ve akademik başarı arasındaki ilişki. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 237-246.
 • Kamuk, Y. U., Evli, F., & Tecimer, H. (2018). Futbol hakemlerinin kendini sabotaj düzeyleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2257-2267. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.461486
 • Kamuk, Y. U., & Şensoy, E. (2019). Dalga sörfü hakemlerinin kendini sabotaj düzeyleri. Turkish Studies Social Sciences, 14(3), 683-695. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22610
 • Kim, H., Lee, K., & Hong, Y. (2012). Claiming the validity of negative in-group stereotypes when foreseeing a challenge: a self-handicapping account, Self and Identity, 11:3, 285-303. https://doi.org/10.1080/15298868.2011.561560
 • Mollaoğulları, H. & Alptuğ, E. C. (2013). Spor yapan ve yapmayan üniversite öğencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(Güz), 135-143.
 • Öner Altıok, H., Ek, N., & Koruklu, N. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyi ile İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 99-120.
 • Özçetin, Ü. Y. S. & Hiçdurmaz, D. (2016). Kendini sabote etme ve ruh sağlığı üzerine etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(2), 145-154.
 • Özgüngör S. ve Duatepe Paksu, A. (2017). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeyine göre akademik başarıyı yordayan değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 111-125.
 • Parlar, H. & Gençal Yazıcı, S. (2017). Evli ve bekar yetişkinlerin genel öz-yeterlik ve benlik saygılarının incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 207-247.
 • Prapavessis, H. & Grove, J. R. (1998). Self-handicapping and selfesteem. Journal of Applied Sport Psychology, 10(2), 175-184
 • Rhodewalt, F. (1990). Self-handicappers: Individual differences in the preference for anticipatory self-protective acts. In R. Higgins, C. R. Snyder, and S. Berglas, (Eds.), Self-Handicapping: The Paradox That Isn't. New York: Guilford Press.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Shuttlecock and balls: The fastest moving objects in sport. Erişim tarihi: 20 Kasım 2019. Erişim adresi: https://olympic.ca/2014/09/ 11/shuttlecock-and-balls-the-fastest-moving-objects-in-sport/
 • Şahin, H. M. (2005). Beden eğitimi ve spor sözlüğü. Morpa yayınları. İstanbul.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A. & Sears, D. O. (2006). Social Psychology. 12. Baskı, New Jersey: Pearson-Prentice Hall.
 • Tice, D. M. & Baumeister, R. F. (1990). Self-esteem, self-handicapping, and self-presentation: The strategy of inadequate practice. Journal of Personality, 58(2), 443–464. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1990.tb00237.x
 • Tukuş, L. (2010). Benlik saygısı değerlendirme ölçeği-kısa formu Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi.
 • Üzbe, N. & Bacanlı, H. (2015). Başarı hedef yönelimi, benlik saygısı ve akademik başarının kendini engellemeyi yordamadaki rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 33-50.
 • Warner, S. & Moore, S. (2004). Excuses, excuses: self-handicapping in an Australian adolescent sample. Journal of Youth and Adolescence, 33(4), 271-281.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara, Üçüncü Basım.
 • Zuckerman, M. & Tsai, F. F. (2005). Costs of self-handicapping. Journal of Personality, 73(2), 411-442.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yetkin Utku KAMUK

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KAMUK, Y. U. (2019). Badminton Hakemlerinin Kendini Sabotaj ve Benlik Saygısı Düzeyleri. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 22-36.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.