Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı Çeviklik Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 14, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, çeviklik testlerinden T test, Ilionis test ve Badminton Çeviklik (Badminton agility test: BAT) testleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu çalışmanın bir diğer amacı da bu testlerden hangisinin badminton sporcuları için yordayıcı olacağının belirlenmesidir. Çalışma grubu 19 erkek badminton sporcusundan oluşmuştur. Deneklere ait olan kilo, boy, yaş bilgileri ile üç farklı testten elde edilen veriler toplanmıştır. Ölçülen çeviklik performansları ile ilgili tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Badminton sporcularının ölçülen çeviklik performanslarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler normal dağılım koşulunu sağlamadığından, testler arasındaki ilişki parametrik olmayan testlerden Spearman korelasyonu ile incelenmiştir. Sonuç olarak testler arasında; Illinois testi ile T testi dereceleri arasında orta düzeyde pozif yönde bir ilişki bulunmuştur. Badminton çeviklik testi ile T testi dereceleri arasında zayıf düzeyde negatif yönde bulunmuş ve Badminton çeviklik testi ile Illinois testi dereceleri arasında orta düzeyde negatif yönde ilişki bulunduğu ortaya konulmuştur. Badminton çeviklik testinin badminton sporcularının çeviklik düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir test olduğu söylenebilir.

Destekleyen Kurum

Yok

Kaynakça

 • Ağaoğlu, S. A. ve Ergin, R. (2017). 9-14 Yaş badmintoncularda çeviklik, reaksiyon zamanı ve denge parametrelerinin incelenmesi. (Analysis of agility, reaction time and balance variables at badminton players aged 9-14 years.) International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, 3(4), 109-119 . DOI: 10.18826/useeabd.312996.
 • Albay, D.M., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A. & Albay, F. (2007). Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, VI (1) 13-20.
 • Amstrong, R., & Greig, M. (2018). The functional movement screen and modified star excursion balance test as predictors of t-test agility performance in university rugby union and netball players. Physical Therapy in Sport 31, 15-21.
 • Baron, R., Petschnig, R., Bachl, N., Raberger, G., Smekal, G. & Kastner, P. (1992). Catecholamine excretion and heart rate as factors of psychophysical stress in table tennis. International Journal Of Sports Medicine, 13(7), 501–505.
 • Bozdoğan, T. K., ve Kızılet, A. (2017). The effect of coordination and plyometric exercises on agility, jumping and endurance ability in badminton players. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences / badmintoncularda kordinasyon ve pliometrik çalışmaların çeviklik, sıçrama ve dayanıklılık yeteneğine etkisi. IJSETS, 3(4), 178-187. DOI: 10.18826/useeabd.345236 DOI: 10.18826/useeabd.345236.
 • Cabello Manrique, D., & González-Badillo, J.J. (2003). Analysis of the characteristics of competitive badminton. British journal of sports medicine, 37(1), 62–66. doi:10.1136/bjsm.37.1.62.
 • Ellis L, Gastin S, Lawrence B, Savage A, Buckeridge A, Stapff D, Tumilty A, Quinn S, Woolford, S. & Young, W. (2000). Protocols for the physiological assessment of team sports players. ın physiological tests for elite athletes. CJ Gore ed. Champaign. Human Kinetics. 128-144.
 • Güçlüöver, A. (2012). Genç milli badmintoncular ile amatör badmintoncuların bazı güç, kuvvet ve çeviklik özelliklerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Harman, E., Garhammer J. & Pandorf, C. (2000). Administration Scoring and interpretation of selected tests. In: Baechle TR, Earle RW, eds. Essentials of strength and conditioning. Champaign.
 • Hazar, F. (2005). Badmintonda çevikliğin performansa etkisi ve geliştirilmesine yönelik antrenman uygulamaları. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Hazır, T., Mahir, Ö.F. & Açıkada, C. (2010). Genç futbolcularda çeviklik ile vücut kompozisyonu ve anaerobik güç arasındaki ilişki. Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 146-153.
 • Kalkavan, A., Pınar, S., Kılınç, F. & Yüksel, O. (2005). Basketbolcu çocukların fiziksel yapılarının, bazı fizyolojik ve biyomotorik özellikler üzerine etkisinin araştırılması. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 14(2): 111-118.
 • Kamuk, Y.U. (2020). Reliability and validity of a novel agility measurement device for badminton players. African Educational Research Journal 8(1): 54-61, DOI: https://doi.org/10.30918/AERJ.8S1.20.008.
 • Kızılet, A., Atılan, O. & Erdemir, İ. (2010). 12-14 Yaş grubu basketbol oyuncularının çabukluk ve sıçrama yetilerine farklı kuvvet antrenmanlarının etkisi. / The effect of the different strength training on quickness and jumping abilities of basketball players between 12 and 14 age group. Atabesbd; 12 (2): 44-57.
 • Okudur, A. & Sanioğlu, A., (2012). 12 Yaş tenisçilerde denge ile çeviklik ilişkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi; 14 (2): 165-170.
 • Özbay, S., Ulupınar, S. & Özkara, A.B. (2018). Sporda çeviklik performansı. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 97-112.
 • Raya, M. A., Gailey, R.S., Gaunaurd, I.A., Jayne, D.M., Campbell, S.M., Gagne, E., & Tucker, C. (2013). Comparison of three agility tests with male servicemembers: Edgren Side Step Test, T-Test, and Illinois Agility Test. J Rehabil Res Dev, 50(7).
 • Sheppard, J.M. & Young, W.B. (2006) Agility literature review: Classifications, training and testing, Journal of Sports Sciences, 24:9, 919-932, DOI: 10.1080/02640410500457109.
 • Stewart, P.F., Turner, A.N., & Miller, S.C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(3), 500-506.
 • Sütcü, B. S. (2013). Futbolda yön değiştirme hız bileşenleri ve çeviklik Performansı arasındaki ilişki Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Manisa.
 • Turgut, M. Aydın, R. & Erkılıç, A.O. (2017). Bartın üniversitesi, badminton takımında yer alan kadın sporculara uygulanan 8 haftalik klasik badminton antrenmanlarının bazı fiziksel performans parametreleri üzerine etkileri. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3 (SI): 354-364.
 • Turner, A. (2011). Defining, developing and measuring agility. Prof Strength Cond, 22, 26-28.
 • Türkiye Badminton Federasyonu (TBF).(2019).Türkiye Badminton Federasyonu, Resmi İnternet Sayfası, https://www.badminton.gov.tr/badminton.html Erişim Tarihi: 30.11.2019.
 • Vurmaz, M.O. (2018). U-20 futbolcularda ışıklı reaksiyon egzersizlerinin, çeviklik-çabukluk ve reaksiyon sürati üzerine olan Etkisinin incelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Yarayan, M.T. (2019). Sekiz haftalık pliometrik antrenman programının 13-14 yaş grubu futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Yılmaz, N. (2013). Milli takım ve mahalli liglerde oynayan badmintoncuların antropometrik özellikleri ile çabukluk, esneklik ve dayanıklılıklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 • Young, W. & Farrow, D. (2006). A review of agility: practical applications for strength and conditioning. Strength & Conditioning Journal, 28(5), 24-29.
 • Zemková, E. (2016). Differential contribution of reaction time and movement velocity to the agilityperformance reflects sport-specific demands. Human Movement, 17(2), 94-101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer DOĞRU 0000-0002-8902-0301

Deniz BALÇIK 0000-0002-8319-7712

Bekir YİĞİT 0000-0003-1676-3726

Yasemen AYDIN 0000-0002-0938-0797

Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DOĞRU, Z., BALÇIK, D., YİĞİT, B., AYDIN, Y. (2020). Farklı Çeviklik Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 3(2), 1-14.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.