Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Physical Education Lesson in Distance Education According to Student Views

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 49 - 65, 31.12.2020

Öz

This research was conducted in order to determine the place of physical education lesson in the distance education process according to students' views. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consists of 30 high school students studying in the province of Van. Descriptive analysis and content analysis techniques were used in analysing the data. As a result of the study, students stated that physical education lesson was not suitable for distance education, they found the physical education lesson teacher effective, and that physical education lesson in distance education had no effect on other lessons. Almost all of the students stated that physical education lessons in distance education are disadvantageous. The reason for this was that they could not be active, the course was not suitable for distance education, it was inefficient, there was no participation, and the conditions were not suitable. The only advantage of physical education lessons in distance education is stated as covering theoretical subjects. In the study, it was revealed that one hour of the course hour is sufficient in the distance education process, the physical education lesson as distance education does not contribute to sports at home, and the theoretical subjects covered in this process have no effect on sports.

Kaynakça

 • Aktif Yaşam Derneği (2010). Türk toplumunun fiziksel aktivite düzeyi araştırması. Erişim https://aktifyasam.org.tr/pdf/fiziksel-aktivite-arastirmasi-raporu.pdf erişim tarihi: 05.09.2020
 • Altun Ekiz, M.(2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi. Avşar, P. (2020). Uzaktan Eğitimde Beden Eğitimi Neden Olmalı erişim: https://www.evrensel.net/haber/401879/beden-egitimi-ogretmeni-pervin-avsar-uzaktan-egitimde-beden-egitimi-neden-olmali erişim tarihi: 08.10.2020
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F. ve Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68.
 • DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40 (4), 314-321.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2020). Türkiye Covid-19 Raporu erişim: https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020 erişim tarihi: 05.10.2020
 • Harrison, M. J. & Blakemore, C. L. (1992). Instructional strategies for secondary school physical education. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
 • Karal, H., Çebi, A. ve Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 276-293.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özarslan, Y. (2008). Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. Ankara: inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri Kitabı, ss.55-60.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: PegemA
 • TEDMEM (2016). Türk Eğitim Derneği Öğretim Sürelerine İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalar. Rapor dizisi: 4, Türk eğitim derneği: Ankara. Erişim: https://tedmem.org/yayin/ders-saatleri-ne-kadar-az-ne-kadar-fazla erişim tarihi:19.09.2020
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543–559.
 • Uğur, A.O. ve Yenel, F. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 149-173.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. ve Cihan, H. (2018). Okul yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri: nitel bir çalışma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 9-24.

Physical Education Lesson in Distance Education According to Student Views

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 49 - 65, 31.12.2020

Öz

This research was conducted in order to determine the place of physical education lesson in the distance education process according to students' views. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consists of 30 high school students studying in the province of Van. Descriptive analysis and content analysis techniques were used in analysing the data. As a result of the study, students stated that physical education lesson was not suitable for distance education, they found the physical education lesson teacher effective, and that physical education lesson in distance education had no effect on other lessons. Almost all of the students stated that physical education lessons in distance education are disadvantageous. The reason for this was that they could not be active, the course was not suitable for distance education, it was inefficient, there was no participation, and the conditions were not suitable. The only advantage of physical education lessons in distance education is stated as covering theoretical subjects. In the study, it was revealed that one hour of the course hour is sufficient in the distance education process, the physical education lesson as distance education does not contribute to sports at home, and the theoretical subjects covered in this process have no effect on sports.

Kaynakça

 • Aktif Yaşam Derneği (2010). Türk toplumunun fiziksel aktivite düzeyi araştırması. Erişim https://aktifyasam.org.tr/pdf/fiziksel-aktivite-arastirmasi-raporu.pdf erişim tarihi: 05.09.2020
 • Altun Ekiz, M.(2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi. Avşar, P. (2020). Uzaktan Eğitimde Beden Eğitimi Neden Olmalı erişim: https://www.evrensel.net/haber/401879/beden-egitimi-ogretmeni-pervin-avsar-uzaktan-egitimde-beden-egitimi-neden-olmali erişim tarihi: 08.10.2020
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F. ve Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68.
 • DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40 (4), 314-321.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2020). Türkiye Covid-19 Raporu erişim: https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020 erişim tarihi: 05.10.2020
 • Harrison, M. J. & Blakemore, C. L. (1992). Instructional strategies for secondary school physical education. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
 • Karal, H., Çebi, A. ve Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 276-293.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özarslan, Y. (2008). Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. Ankara: inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri Kitabı, ss.55-60.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: PegemA
 • TEDMEM (2016). Türk Eğitim Derneği Öğretim Sürelerine İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalar. Rapor dizisi: 4, Türk eğitim derneği: Ankara. Erişim: https://tedmem.org/yayin/ders-saatleri-ne-kadar-az-ne-kadar-fazla erişim tarihi:19.09.2020
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543–559.
 • Uğur, A.O. ve Yenel, F. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 149-173.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. ve Cihan, H. (2018). Okul yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri: nitel bir çalışma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 9-24.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel KIZILKAYA NAMLI 0000-0001-7980-421X

Yılmaz SAMİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 5 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KIZILKAYA NAMLI, A., & SAMİOĞLU, Y. (2020). Physical Education Lesson in Distance Education According to Student Views. Journal of Global Sport and Education Research, 3(2), 49-65.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.