Cilt: 5 Sayı: 1, 24.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Egzersiz ve Spor Bilimleri
Doç. Dr. Velittin BALCI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor ve Rekreasyon, Spor ve Dinlence İşletmeciliği

Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) aims to promete excellence through dissemination of high-quality research findings, specialist knowledge, and discussion of professional issues that reflect the diversity of this field.


Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) topics are:

  • Physical education,
  • Sport Education,
  • Sport Technologies Education,
  • Sport Management,
  • Recreation,
  • Education Management and Sport,
  • Special Education and Sport,
  • Life-long Education and Sport,
  • Fine Arts Education and Sport,
  • Curriculum and Sport

Also other topics about sport and education fields.


YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.    Tüm çalışmalar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakterinde iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

2.   Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı kelimelerin BAŞ HARFLERİ BÜYÜK olacak biçimde 12 punto ve 1 satır aralığında olacak şekilde yazılmalıdır.

3.    Çalışmanın Öz/Abstract başlığı baş harfi büyük Times New Roman yazı karakterinde, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Öz (Abstract) metni 9 punto ve 1 satır aralığında olmalı ve en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

4.  Yazar isim/isimleri çalışmanın başlığının altına bold ve 11 punto olacak biçimde sola yaslanarak sırasıyla yazılmalı ve akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazarların kurumları isimlerinin altında sola yaslanarak sırasıyla yazılmalıdır. Yazarlara ait ORCID iD numaraları yazar bilgilerinin devamına eklenmelidir.

Örnek:

Kadir YILDIZ1

1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi ORCID iD: 0000000065431234

 

5.    Çalışmanın anahtar kelimeleri (keywords) Öz (Abstract) metninin sağ tarafında örnek şablonda belirtildiği gibi hizalı şekilde 9 punto olmalı ve büyük harfle başlamalı, italik yazı karakterinde ve 3 ile 5 kelime olarak yazılmalıdır.

6.   Çalışmanın sorumlu yazarına ilişkin Yazışma adresi, e-posta ve telefon bilgileri, Öz/Abstract bilgilerinin alt kısmında 9 punto ile dipnot olarak verilmelidir.

7.    Çalışmanın metin kısmı 12 punto ile 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

8.   Tablo, grafikler, şekiller vb. görsellerin yazı karakteri 10 punto (9-11 punto) olmalı ve APA 6 stiline göre hazırlanmalıdır. Bilimsel araştırmalarda yer alacak tablo, grafik ve şekiller özenle seçilmelidir. Metin içerisinde özetlenebilecek bilgiler için ayrıca tabloya yer verilmemelidir.


Tablo 1: Model uyum kriterleri ve doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri (Başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalıdır)


Model

Uyum

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Çalışma Bulguları

CMIN/SD

X2/sd<3

X2/sd<5

786.780/260=3.026

IFI

0.95 < IFI

0.90 < IFI

0.905

CFI

0.97 < CFI

0.90 < CFI

0.904

RMSEA

RMSEA<0.05

RMSEA < 0.08

0.078

 


9.      Çalışma: GİRİŞ, YÖNTEM (Araştırmanın Modeli, Çalışma grubu/Araştırma Grubu/Evren- Örneklem, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması, Verilerin Analizi), BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER ve KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, BÜYÜK harf ve 12 punto olmalıdır.

10.     Çalışma, A4 sayfası formatında olmalı, metin uzunluğu şekil, grafik ve tablolar dâhil 20-25 sayfayı geçmemelidir.

11.     Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

12.     Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada Times New Roman karakterinde 11 punto olmalıdır (İlk sayfada sayfa numarası görünmemeli).

 

                                                                     KAYNAK GÖSTERİMLERİ

 

13.     Kaynaklar bölümü yeni bir sayfadan başlamalıdır.

14.    Metin içi kaynak gösteriminde birden fazla eserler, alfabetik sıra ile verilmelidir. Aynı parantezde iki veya daha fazla çalışmanın gösteriminde, çalışma aralarına noktalı virgül işareti konulur (Hutchins ve Rowe, 2009: 120-125; Yıldız, 2016; Yıldız ve Güzel, 2015: 12-25). İngilizce çalışmalar için ise; (Hutchins & Rowe, 2009: 120-125).

15.     Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır.

16.     Kaynakça da kaynak gösterimi:

Kaynaklar metni 10 punto ve 1 satır aralığında APA stiline göre yazılmalıdır. Kaynak yazımlarında dergi yazım kuralları ve Örnek şablon göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İlk göndermede:

         Metin içi kaynak gösterimlerinde;

Tek yazarlı:

Yıldız’a (2017) göre …

(Yıldız, 2017)

 

İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar:

Yıldız ve Özsoy’a (2017) göre

(Yıldız ve Özsoy, 2017)

 

 

Yazar sayısı Üç ile beş arasında ise; ilk geçtiği yerde (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017) şeklinde; ikinci geçtiği yer itibariyle, Yıldız ve diğerleri (2017) veya (Yıldız vd., 2017) şeklinde gösterilmelidir.

İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve arkadaşları yerine et al. ifadesi kullanılmalıdır.

*Metin içi ilk gösterimde : (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017)

*Metin içi sonraki gösterimlerde: (Yıldız ve et al., 2017)

 

Yazar sayısı Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken ilk geçtiği yerden itibaren sadece ilk yazarın soyadı belirtilir:

Metin içi ilk geçtiği yerden itibaren: Yıldız ve diğerleri (2017) veya (Yıldız vd., 2017)

 

*** Metin içi DOĞRUDAN ALINTILAR da sayfa numarası gösterilmesi zorunludur.

Metin içi gösterimde : “……………………………..” (Yıldız, Dirik ve Özsoy, 2017:21)

 

Dergiden alınmış ise:

Tek yazarlı

Özsoy, S. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

 

İki yazarlı çalışmalar:

Özsoy, S. ve Yıldız, K. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar:

Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O. & Abedi, A. (2011). Personal and situational variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. The Spanish Journal of Psychology, 14(1), 263-271. Varsa DOI: 10.25307/jssr.328103 yoksa İnternet erişimi

Kitaptan alınmış ise:

              Tek yazarlı

Yıldız, K. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojileri boyutuyla, spor ve iletişim. Ankara: Nobel.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As­sociates.


İki yazarlı çalışmalar:

Akyıldız Munusturlar, M., ve Argan, M. (2014). Ciddi ve kayıtsız boş zaman katılımcılarının kişilik özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki. Ankara: Nobel.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Packianathan, C., & Alberto, M. (2006). Human resource management in Olympic sport organizations. USA: MEMOS.

 

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar: 

Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A., & Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Erişim adresi:http://ierepository.jisc.ac.uk/544/

 

NOT: İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve bağlacına karşılık olarak and bağlacı ya da & işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde and, soyad ve yıl bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde ise & işareti kullanılır.

Yıldız and Parker (2017)

(Yıldız & Parker, 2017)

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi kullanılmalıdır.

 

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı

Nielsen, B. G., ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. Doi:10.1177/0961000611408643

 Metin içi 

Gönderme

(Nielsen ve Borlund, 2011: 110)

(Nielsen ve Borlund, 2011)

 

Editörlü Kitaptan alınmış ise:

Uztuğ, F. (2003). İletişim engel ve etmenleri. U. Demiray (Ed.), Meslek Yüksekokulları için Genel İletişim içinde(188-196). Ankara: Pegem.

Anonim ise:

Anonim. (2000). Sporcu İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara: Yayın No:180.

Bildiriler:

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Tezler:

Yıldız, K. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişime etkisi: Türkiye Oryantiring Federasyonu Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor yönetimi Anabilim Dalı, Bolu.

ELEKTRONIK KAYNAKLAR:

Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa

Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self determination theories. European Journal of Sport Science, 6(1): 43-51. [Available online at: http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_SprayWangBiddleChat_EJSS%20(1). pdf], Erişim tarihi: 30 Ağustos 2007.


İnternet ortamında alınmış ise:

Gökçe, D. (2016). FIFA namuslu düzene geçiyor. 02.12.2016, http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/188-deniz- gokce/4042-fifa.html şeklinde verilmelidir.


Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler

Yüksel, A., ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C20S22013/37-50.pdf], Erişim tarihi: 4 Ocak 2014.

17.      Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, kaynakça ile paralel bir şekilde “a, b, c” gibi küçük harflerle sıralanır.

(Özsoy, 2016a)

(Özsoy, 2016b)

(Özsoy, 2016c)


NOT: Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Yayın Etiği
Journal of Global Sport and Education Research yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda, makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale reddedilecektir. Dergimiz, editör ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Journal of Global Sport and Education Research, 2018 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde spor bilimleri ve eğitim alanının gelişimi ve bu içeriklerde bilimsel bilginin arttırılması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
Journal of Global Sport and Education Research’e başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, Journal of Global Sport and Education Research yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
Journal of Global Sport and Education Research Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Journal of Global Sport and Education Research makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Journal of Global Sport and Education Research’a başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
- Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
- Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
- Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
- Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
- Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Journal of Global Sport and Education Research’e makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
- Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Journal of Global Sport and Education Research’e göndermemelidir.
- Yazar(lar), Journal of Global Sport and Education Research’e özgün makale göndermelidir.
- Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
- Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
- Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
- Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
- Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
- Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
- Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
- Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
- Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Journal of Global Sport and Education Research editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda cenktemel@hotmail.com veya vbalci2@gmail.com adreslerine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Processing and publication are free of charge

 

   18798    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.