Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 6, 31.07.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.708996

Öz

Kaynakça

 • Akman, M., & Hasipek, S. (1999). Yabancı turistlerin Türk mutfağı ile ilgili tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28(2), 47-53.
 • Akyurt, H. (2019). Turizm lisans öğrencilerinin kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile turizm eğitimi algılamalarının ölçülmesi: Giresun Üniversitesi örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 759-774.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı milletlerden turistlerin Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin saptanması üzerine bir çalışma. Journal of Yaşar University, 30 (8), 5049-5063.
 • Arslan, Ö. (2010). Yabancı turistlerin yiyecek-içecek işletmeleri, personeli ve Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Alanya örneği. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Belge, M. (2001). Tarih boyunca yemek kültürü. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Bucak, T., Yiğit, S., & Okat, Ç. (2019). Türk mutfağı tanıtım faaliyetlerinin gastrodiplomasi kavramı açısından incelenmesi. 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir.
 • Çakıcı, A. C., & Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle Türk mutfağına ilişkin bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (Special Issue1), 215-227.
 • Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: Motivational factors. A. Hjalager ve G. Richards (Eds), Tourism and Gastronomy, 37-50. London: Routledge.
 • Gökdemir, A. (2009). Mutfak hizmetleri yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Güler, S. (2007). Türk mutfağının değişim nedenleri üzerine genel bir değerlendirme. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya.
 • Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • Karakuş, Y., Onat, G., & Güneren-Özdemir, G. (2020). Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Çağrışımları ve Beklentileri: Göreme Kasabası Örneği . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020 (3), 2179–2201. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.655
 • Kempa, R. F., & Nicolas, C. E. (1983). Problem solving ability and cognitive structure – an explanatory investigation. Europan Journal of Science Education, 5, 171-184.
 • Keskin, E. & Örgün, E. (2015). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi: Ürgüp örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 30-40.
 • Keskin, E., Örgün, E., & Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 255-267.
 • Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Ministry of Culture & Tourism. (2020). Geleneksel mutfak. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir?ilId=0andkeyword=andetiket=andhariciEtiket=andkategori=0andgorsel=0andsayfa=3andsayi=12. (Erişim Tarihi: 07.02.2020).
 • Ministry of Culture and Tourism. (2020). Genel özellikleriyle Türk mutfak kültürü. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12762/genel-ozellikleriyle-turk-mutfak-kulturu.html. (Erişim Tarihi: 06.02.2020).
 • Onat, G., & Keskin, E. (2019). Organik gıda kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3275-3289.
 • Önçel, S. (2015). Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(4), 33-44.
 • Özatlı, N. S., & Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 9-26.
 • Özdemir, B., & Kınay, F. (2004). Yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağına ilişkin görüşleri: Antalya’yı ziyaret eden Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(5), 1-34.
 • Polat, G. (2013). 9. Sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme test tekniği ile tespiti. NEF-EFMED, 7(1), 97-120.
 • Şanlıer, N. (2005). Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 213-227.
 • Seyitoğlu, F., & Çalışkan, O. (2014). Turizm literatüründe Türk mutfağı üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 23-35.
 • Sormaz, Ü., Onur, N., Güneş, E., & Nizamlıoğlu, H. F. (2019). Türk mutfağı geleneksel ürünlerinde yöresel farklılıklar: Tarhana örneği. Aydın Gastronomy, 3(1), 1-9.
 • Yalvaç, G. H. (2008). İşbirlikli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çevreye ilişkin zihinsel yapılarına etkisi (Unpublished Master Thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yuan, S. (2015). Reflections on local specialties and gastronomic tourism. Chinese Studies, 4, 15-19.
 • Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28 (3), 423-431.
 • Ting, H., Fam, K. S., Hwa, J. C. J., Richard, J. E., & Xing, N. (2019). Ethnic food consumption intention at the touring destination: the national and regional perspectives using multi-group analysis. Tourism Management, 71, 518-529.
 • Sanchez-Canizares, S., &Castillo-Canalejo, A. M. (2015). A comparative study tourist attitudes towards culinary tourism in Spain and Slovenia. British Food Journal, 117(9), 2387-2411.
 • Tseng, C., Wu, B., Morrison, A. M., Zhang, J., & Chen, Y. C. (2015). Travel blogs on China as a destination image formation agent: A qualitative analysis using leximancer”, Torism Management, 46, 347-358.
 • Okumus, B., Okumus, F., & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253–261.
 • Ahmad, M.S., Jamil, A., Latif, K.F., Ramayah, T., Ai Leen, J.Y., Memon, M., & Ullah, R. (2020). Using food choice motives to model Pakistani ethnic food purchase intention among tourists. British Food Journal, 122(6), 1731-1753.
 • Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. Journal of Travel Research, 46(3), 289–299.

Analysis of the perception of foreign tourists about Turkish cuisine through the word association test: The case of Cappadocia region

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 6, 31.07.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.708996

Öz

Countries which are rich in historical, natural and cultural riches, are advantageous in terms of tourism compared to other countries. Cuisines, one of the cultural riches, have attracted the attention of tourists in recent years. With its historical and cultural background, Turkish cuisine has always made itself known amongst the world's cuisines. Considering the increasing popularity of Turkish cuisine; of foreign tourists coming to Turkey, their views about Turkish cuisine has become extremely important. The purpose of this study; To determine the opinions of foreign tourists coming to Cappadocia region of Nevşehir about Turkish cuisine. For this purpose, foreign tourists; in order to determine their opinions about Turkish cuisine, Word Association Test (WAT) was applied. As a result of the words obtained; Turkish cuisine by the participants; It is seen as a cuisine that offers delicious, spicy, various, healthy foods, but is not well known.
plum.png
Kaynakça

 • Akman, M., & Hasipek, S. (1999). Yabancı turistlerin Türk mutfağı ile ilgili tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28(2), 47-53.
 • Akyurt, H. (2019). Turizm lisans öğrencilerinin kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile turizm eğitimi algılamalarının ölçülmesi: Giresun Üniversitesi örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 759-774.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı milletlerden turistlerin Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin saptanması üzerine bir çalışma. Journal of Yaşar University, 30 (8), 5049-5063.
 • Arslan, Ö. (2010). Yabancı turistlerin yiyecek-içecek işletmeleri, personeli ve Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Alanya örneği. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Belge, M. (2001). Tarih boyunca yemek kültürü. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Bucak, T., Yiğit, S., & Okat, Ç. (2019). Türk mutfağı tanıtım faaliyetlerinin gastrodiplomasi kavramı açısından incelenmesi. 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir.
 • Çakıcı, A. C., & Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle Türk mutfağına ilişkin bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (Special Issue1), 215-227.
 • Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: Motivational factors. A. Hjalager ve G. Richards (Eds), Tourism and Gastronomy, 37-50. London: Routledge.
 • Gökdemir, A. (2009). Mutfak hizmetleri yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Güler, S. (2007). Türk mutfağının değişim nedenleri üzerine genel bir değerlendirme. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya.
 • Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • Karakuş, Y., Onat, G., & Güneren-Özdemir, G. (2020). Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Çağrışımları ve Beklentileri: Göreme Kasabası Örneği . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020 (3), 2179–2201. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.655
 • Kempa, R. F., & Nicolas, C. E. (1983). Problem solving ability and cognitive structure – an explanatory investigation. Europan Journal of Science Education, 5, 171-184.
 • Keskin, E. & Örgün, E. (2015). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi: Ürgüp örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 30-40.
 • Keskin, E., Örgün, E., & Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 255-267.
 • Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Ministry of Culture & Tourism. (2020). Geleneksel mutfak. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir?ilId=0andkeyword=andetiket=andhariciEtiket=andkategori=0andgorsel=0andsayfa=3andsayi=12. (Erişim Tarihi: 07.02.2020).
 • Ministry of Culture and Tourism. (2020). Genel özellikleriyle Türk mutfak kültürü. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12762/genel-ozellikleriyle-turk-mutfak-kulturu.html. (Erişim Tarihi: 06.02.2020).
 • Onat, G., & Keskin, E. (2019). Organik gıda kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3275-3289.
 • Önçel, S. (2015). Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(4), 33-44.
 • Özatlı, N. S., & Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 9-26.
 • Özdemir, B., & Kınay, F. (2004). Yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağına ilişkin görüşleri: Antalya’yı ziyaret eden Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(5), 1-34.
 • Polat, G. (2013). 9. Sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme test tekniği ile tespiti. NEF-EFMED, 7(1), 97-120.
 • Şanlıer, N. (2005). Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 213-227.
 • Seyitoğlu, F., & Çalışkan, O. (2014). Turizm literatüründe Türk mutfağı üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 23-35.
 • Sormaz, Ü., Onur, N., Güneş, E., & Nizamlıoğlu, H. F. (2019). Türk mutfağı geleneksel ürünlerinde yöresel farklılıklar: Tarhana örneği. Aydın Gastronomy, 3(1), 1-9.
 • Yalvaç, G. H. (2008). İşbirlikli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çevreye ilişkin zihinsel yapılarına etkisi (Unpublished Master Thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yuan, S. (2015). Reflections on local specialties and gastronomic tourism. Chinese Studies, 4, 15-19.
 • Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28 (3), 423-431.
 • Ting, H., Fam, K. S., Hwa, J. C. J., Richard, J. E., & Xing, N. (2019). Ethnic food consumption intention at the touring destination: the national and regional perspectives using multi-group analysis. Tourism Management, 71, 518-529.
 • Sanchez-Canizares, S., &Castillo-Canalejo, A. M. (2015). A comparative study tourist attitudes towards culinary tourism in Spain and Slovenia. British Food Journal, 117(9), 2387-2411.
 • Tseng, C., Wu, B., Morrison, A. M., Zhang, J., & Chen, Y. C. (2015). Travel blogs on China as a destination image formation agent: A qualitative analysis using leximancer”, Torism Management, 46, 347-358.
 • Okumus, B., Okumus, F., & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253–261.
 • Ahmad, M.S., Jamil, A., Latif, K.F., Ramayah, T., Ai Leen, J.Y., Memon, M., & Ullah, R. (2020). Using food choice motives to model Pakistani ethnic food purchase intention among tourists. British Food Journal, 122(6), 1731-1753.
 • Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. Journal of Travel Research, 46(3), 289–299.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Research Papers
Yazarlar

Serkan Yiğit 0000-0003-1284-7236

Nilüfer Şahin Perçin 0000-0002-7063-3247

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yiğit, S., & Şahin Perçin, N. (2021). Analysis of the perception of foreign tourists about Turkish cuisine through the word association test: The case of Cappadocia region. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 6(1), 1-6. https://doi.org/10.31822/jomat.70899688x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).