Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Restaurant Image in Social Media: The Case of Tripadvisor

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 30, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.287998

Öz

It possible to see the change phenomenon in everywhere. Technologies are also the space where the
phenomenon of change can be seen. Because around here it changes occur day by day. Particularly
computer and Internet-based rate of technological change is increasing every day. These changes cause
some pros and cons for users and businesses. Technological changes makes users more active and they can reach informations more easily which was once under monopoly of businesses. One of technological changes is social media that provides the superiorities of users on businesses. Individuals
can take an oppurtunity freely sharing of
their opinions and
experieces
on any subjects through social
media. The aim of the study is
to
analyze sharing of
predetermined
restaurants of TripAdvisors
users which is one of social media sites and to determine positive and negative implications on resatautant
image. A mixed research method was conducted. Both content analysis and SPSS program were
employed on data. As a result, it was determined that information shared by users have positive and
negative impact
on the image of
the restaurant.

Kaynakça

 • Aymankuy, Y.; Soydaş, M. E. ve Saçlı, Ç. (2013). The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Baş, M.; Güngör, A.; Özkul, E. ve Tuncel, A. (2013). Otel işletmelerinde sosyal medya kullanımı: İstanbul’daki otel işletmelerinde bir araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 283-302.
 • Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of travel research, 35(4), 11-15.
 • Bloemer, J.; Ruyter, K. ve Peeters, P. (1998). Investigating drivers of bank loyalty: The complex relationship between image, service quality and satisfaction. International Journal of Bank Marketing, 16 (7), 276-286.
 • Buhalis, D.,& Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism management, 29(4), 609-623.
 • Bolat, İ. O. (2006). Konaklama işletmelerinde iş görenlerden yansıyan kurumsal imajın analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013). Turizm pazarlamasında sosyal medya, turizm işletmeleri üzerine bir araştırma: Muğla örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 266-282.
 • Çelebioğlu, F. (1982). Davranış açısından örgütsel değişim. İstanbul: Evrim Ofset Matbaacılık.
 • Eröz, S. S. ve Doğdubay, M. (2013). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Gegez, A. E. (2005). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta yayınları.
 • Gretzel, U.; Yoo, K. H. ve Purifoy, M. (2007). Online travel review study: Role and impact of online travel reviews.
 • Hvass, K. A. ve Munar, A. M. (2012). The takeoff of social media in tourism. Journal of Vacation Marketing, 18(2), 93-103.
 • İşler, D. B. Çiftçi, M. ve Yarangümelioğlu, D. (2013). Halkla ilişkiler aracı olarak: sosyal medyanın kullanımı ve yeni stratejiler. (sobiad.org)
 • Jeong, E. Ve Jang, S. S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word- of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 356-366.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 (6), 346 -351.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2003). The role of customer satisfaction and image in gaining customer loyalty in the hotel industry. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10(1-2), 3-25.
 • Kandampully, J.; Juwaheer, T. D. ve Hu, H. H. (2011). The influence of a hotel firm’s quality of service and image and its effect on tourism customer loyalty. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 12(21), 21–41.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Kozak, N. (2010). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay.
 • Kozak, A. M. ve Çeltek, E. (2013). Turizm işletmelerinde elektronik müşteri ilişkileri (E-MİY). Ankara: Detay.
 • Küçükaltan, D. ve Kılıçaslan, E. (2013). Turizmde sosyal medya yönetimi. Turizmde güncel konu ve eğilimler (Ed: Ş. A. Tükeltürk ve M. Boz). Ankara: Detay.
 • Law, R. (2006). Internet and tourism- part XXI: TripAdvisor. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20 (1), 75-77.
 • Litvin, S. W.; Goldsmith, R. E. ve Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism management, 29(3), 458-468.
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365.
 • Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Advances in Tourism Research, (Aveiro).
 • O’Connor, P. (2010). Managing a hotel’s image on tripadvisor. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19, 754–772.
 • Öneren, M. (2013). İmaj yönetiminin tv dizi seyircileri üzerindeki etkisi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24): 75-85.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Kurumsal iletişim sürecinde imajın yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (4).
 • Ryu, K.; Han, H. ve Kim, T. H. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 27, 459-469.
 • Ryu, K.; Lee, R. H. ve Kim, G. W. (2012). The influence of the Quality of the physical environment, food and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavirol intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(2), 200-223.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2012). Elektronik ağızdan ağıza iletişim ve turizm endüstrisindeki uygulamalara ilişkin bir yazın incelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2013). Elektronik ağızdan ağıza iletişim kanalı olarak sanal tüketici yorumları. International Conference on Eurasian Ekonomies.
 • Sezgin, K. E.; Efilti, S.; Kalıpçı, B. M. ve Algür, S. (2012). A Content analysis about e- complaints of the hospitality enterprises in manavgat regions. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (2), 111-118.
 • Tu, Y. T.; Wang, C. M. ve Chang, H. C. (2012). Corporate brand image and customer satisfaction on loyalty: An empirical study of Starbucks Coffee in Taiwan. Journal of Social and Development Sciences, 3(1), 24-32.
 • Üner, M. M. Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel değişimin yönetimi. Ankara: Nobel.
 • Zhang, Z.; Ye, Q.; Law, R. ve Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 694-700.
 • Xiang, Z. ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 31(2), 179-188.
 • TripAdvisor, “TripAdvisor Hakkında”, http://www.tripadvisor.com.tr/pages/about_us.html Erişim Tarihi: 25.12.2013.
 • http://sgb.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/5881,yabanci-ziyaretci-sayisi.pdf?0 Erişim Tarihi:08.01.2014
 • http://www.tcmb.gov.tr/ ErişimTarihi:(09.01.2014).

Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 30, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.287998

Öz

Değişim olgusunu her yerde görmek mümkündür. Teknolojiler de değişim olgusunun görüleceği yerlerden birisidir. Çünkü buralarda her geçen gün değişimler meydana gelmektedir. Özellikle
bilgisayar ve internet tabanlı teknolojik değişimlerin hızı her gen gün artmaktadır. Bu değişimler
kullacı
ve işletmeler
için
çeşitli
olumlu olumsuz
durumları da
beraberinde getirmektedir. Teknolojik değişim, kullanıcıları daha aktif hale getirirken işletmelerin tekelinde olan bilgiyi de açık hale getirmiş
ve bilgi artık kullacılar tarafından üretilip aynı zamanda tüketilir hale gelmiştir. Kullacılara letmeler karşısında fırsat sağlayan teknolojik değişimlerden biri de sosyal medyadır. Sosyal medya olarak bilinen siteler sayesinde bireyler, herhangi bir konuda görüş, fikir ve tecrübelerini özgürce
paylaşma imkânı bulabilmektedirler. Bu araştırmanın ama da sosyal medya sitelerinden biri olan TripAdvisorda kullanıcıların önceden belirlenmiş bir restorana yönelik paylaşımlarını analiz etmek
ve restoran imajına olumlu ve olumsuz yansımalarını belirlemektir. Araştırmada karma bir yöntem
uygulanştır. Verilere içerik analizi yapıldıktan sonra SPSS programı yarmıyla da analizler
yapılştır. Sonuç olarak kullanıcılar tarafından paylılan bilgilerin restoran imajına olumlu ve
olumsuz yanmalarının
olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aymankuy, Y.; Soydaş, M. E. ve Saçlı, Ç. (2013). The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Baş, M.; Güngör, A.; Özkul, E. ve Tuncel, A. (2013). Otel işletmelerinde sosyal medya kullanımı: İstanbul’daki otel işletmelerinde bir araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 283-302.
 • Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of travel research, 35(4), 11-15.
 • Bloemer, J.; Ruyter, K. ve Peeters, P. (1998). Investigating drivers of bank loyalty: The complex relationship between image, service quality and satisfaction. International Journal of Bank Marketing, 16 (7), 276-286.
 • Buhalis, D.,& Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism management, 29(4), 609-623.
 • Bolat, İ. O. (2006). Konaklama işletmelerinde iş görenlerden yansıyan kurumsal imajın analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013). Turizm pazarlamasında sosyal medya, turizm işletmeleri üzerine bir araştırma: Muğla örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 266-282.
 • Çelebioğlu, F. (1982). Davranış açısından örgütsel değişim. İstanbul: Evrim Ofset Matbaacılık.
 • Eröz, S. S. ve Doğdubay, M. (2013). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Gegez, A. E. (2005). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta yayınları.
 • Gretzel, U.; Yoo, K. H. ve Purifoy, M. (2007). Online travel review study: Role and impact of online travel reviews.
 • Hvass, K. A. ve Munar, A. M. (2012). The takeoff of social media in tourism. Journal of Vacation Marketing, 18(2), 93-103.
 • İşler, D. B. Çiftçi, M. ve Yarangümelioğlu, D. (2013). Halkla ilişkiler aracı olarak: sosyal medyanın kullanımı ve yeni stratejiler. (sobiad.org)
 • Jeong, E. Ve Jang, S. S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word- of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 356-366.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 (6), 346 -351.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2003). The role of customer satisfaction and image in gaining customer loyalty in the hotel industry. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10(1-2), 3-25.
 • Kandampully, J.; Juwaheer, T. D. ve Hu, H. H. (2011). The influence of a hotel firm’s quality of service and image and its effect on tourism customer loyalty. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 12(21), 21–41.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Kozak, N. (2010). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay.
 • Kozak, A. M. ve Çeltek, E. (2013). Turizm işletmelerinde elektronik müşteri ilişkileri (E-MİY). Ankara: Detay.
 • Küçükaltan, D. ve Kılıçaslan, E. (2013). Turizmde sosyal medya yönetimi. Turizmde güncel konu ve eğilimler (Ed: Ş. A. Tükeltürk ve M. Boz). Ankara: Detay.
 • Law, R. (2006). Internet and tourism- part XXI: TripAdvisor. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20 (1), 75-77.
 • Litvin, S. W.; Goldsmith, R. E. ve Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism management, 29(3), 458-468.
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365.
 • Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Advances in Tourism Research, (Aveiro).
 • O’Connor, P. (2010). Managing a hotel’s image on tripadvisor. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19, 754–772.
 • Öneren, M. (2013). İmaj yönetiminin tv dizi seyircileri üzerindeki etkisi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24): 75-85.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Kurumsal iletişim sürecinde imajın yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (4).
 • Ryu, K.; Han, H. ve Kim, T. H. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 27, 459-469.
 • Ryu, K.; Lee, R. H. ve Kim, G. W. (2012). The influence of the Quality of the physical environment, food and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavirol intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(2), 200-223.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2012). Elektronik ağızdan ağıza iletişim ve turizm endüstrisindeki uygulamalara ilişkin bir yazın incelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2013). Elektronik ağızdan ağıza iletişim kanalı olarak sanal tüketici yorumları. International Conference on Eurasian Ekonomies.
 • Sezgin, K. E.; Efilti, S.; Kalıpçı, B. M. ve Algür, S. (2012). A Content analysis about e- complaints of the hospitality enterprises in manavgat regions. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (2), 111-118.
 • Tu, Y. T.; Wang, C. M. ve Chang, H. C. (2012). Corporate brand image and customer satisfaction on loyalty: An empirical study of Starbucks Coffee in Taiwan. Journal of Social and Development Sciences, 3(1), 24-32.
 • Üner, M. M. Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel değişimin yönetimi. Ankara: Nobel.
 • Zhang, Z.; Ye, Q.; Law, R. ve Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 694-700.
 • Xiang, Z. ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 31(2), 179-188.
 • TripAdvisor, “TripAdvisor Hakkında”, http://www.tripadvisor.com.tr/pages/about_us.html Erişim Tarihi: 25.12.2013.
 • http://sgb.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/5881,yabanci-ziyaretci-sayisi.pdf?0 Erişim Tarihi:08.01.2014
 • http://www.tcmb.gov.tr/ ErişimTarihi:(09.01.2014).
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Diğer ID https://www.jomat.org/71-archive/2016-1-1/142-2016-1-1-13-30
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bülent Aydın

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2016
Kabul Tarihi 3 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydın, B. (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 13-30. https://doi.org/10.31822/jomat.287998