Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 50, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.413772

Öz

Özet

Türkiye’deki
başlangıcı spor alanında olan rekreasyon eğitimi, 2009 yılından itibaren turizm
eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında yer almaya başlamıştır. Yurt dışındaki
üniversitelerle kıyaslandığında rekreasyon eğitimi Türkiye’de özellikle de
turizm alanında yeni ama hızla yayılan bir alandır. Bu çalışmada yükseköğretim
düzeyindeki rekreasyon eğitiminin gelişim süreci ele alınarak, Türkiye’deki
rekreasyon eğitiminin yapısı incelenmiştir. Araştırma kapsamında, rekreasyon
eğitiminin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarındaki mevcut durumu ve gelişim süreci
rakamsal göstergelerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla gerek turizm
gerekse de beden eğitimi ve spor alanındaki rekreasyon bölümleri araştırılmış,
rekreasyon eğitiminin diğer disiplinlerle olan ilişkilerini ortaya koymak
amacıyla rekreasyon ile ilgili hazırlanmış lisansüstü tezler anabilim dallarına
göre incelenmiştir. Bulgulara göre; rekreasyon eğitimi verilen birim, eğitim
alan öğrenci sayısı ve hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısının artış
gösterdiği ve lisansüstü tezlerin hazırlandığı anabilim dalları itibariyle
rekreasyonun disiplinler arası bir kavram olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın
rekreasyon ile ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalar için yararlı ve
derleyici nitelikte bir kaynak olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, eğitim, turizm, beden
eğitimi ve spor. 

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Y. S. (2002). Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Alexandris, K. and Carroll, B., (1997a). Motives for recreational sport participation in Greece. Implications for planning and provision of sport services. European Physical Education Review, 3 (2), 129-143.
 • Alexandris, K. and Carroll, B. (1997b). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: Results from a study in Greece. Leisure Sciences, 19, 1-15.
 • Bäckström, K. (2006). Understanding recreational shopping: A new approach. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16 (2), 143-158.
 • Başaran, Z. (2016). Alternatif Eğitim Olarak Rekreasyon. (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 393-428. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Block, P., Ridgway, N.M and Nelson, J.E. (1991), Leisure and the shopping mall Advances in Consumer Research, 18 (1), 445-52.
 • Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K. P., Martinez, H., Setodji, C. and McKenzie, T. L. (2010). Parks and physical activity: Why are some parks used more than others? Preventive Medicine. 50, S9-S12.
 • Colton, C. W. (1987). Leisure, recreation, tourism: A symbolic interactionism view. Annals of Tourism Research. 14 (3), 345-360.
 • Demirci, S. ve Köseli, M. (2014). İkincil Veri ve İçerik Analizi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Ertüzün, E. (2016). Sağlık Perspektifinden Rekreasyon ve Esenlik (Wellness). (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 545-590. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Godbey, G. C., Caldwell, L. L., Floyd, M. and Payne, L. L. (2005). Contributions of leisure studies and recreation and park management research to the active living agenda. American Journal of Preventive Medicine.28 (2S2), 150-158.
 • Grant, P. J. (1984). A determination of priorities for curricular and administrative areas of concern in undergraduate professional preparation in recreation and parks. (Unpublished doctoral dissertation) Temple University.
 • Groff, C. (1998). Demarketing in park and recreation management. Managing Leisure. 3 (3), 128-135.
 • Gunn, C. A. (1990). The new recreation-tourism alliance. Journal of Park and Recreation Administration. 8 (1), 1-8.
 • Hazar, A. (2009). Rekreasyon ve Animasyon. (Üçüncü Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. (Geliştirilmiş 7. Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. (Altıncı Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş, Ş. (2010). Rekreasyon: Boş Zamanı Değerlendirme. (Geliştirilmiş Dördüncü Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ko, Y. J. and Pastore, D. L. (2004). Current issues and conceptualizations of service quality in the recreation sport industry. Sport Marketing Quarterly, 13, 158-166.
 • Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKercher, B. (1996). Differences between Tourism and Recreation in Parks. Annals of Tourism Research. 23 (3), 563-575.
 • McLean, D. D. ve Hurd, A. R. (2012). Recreation and Leisure in modern society. (Ninth Ed.) Jones and Bartlett Learning.
 • Metin, T. C. (2012). Üniversitelerin rekreasyon yönetimi programındaki ders müfredatının modüler bir yapıya dönüştürülmesi. Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 148-160.
 • Park, S.H. and Kim, Y. M. (2000). Conceptualizing and measuring the attitudinal loyalty construct in recreational sport contexts. Journal of Sport Management, (14), 197-207.
 • Polat, E., Ulusoy, H. ve Hacıoğlu, N. (2017). Türkiye’de lisans düzeyinde gerçekleştirilen turizm eğitiminin analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. 78-88.
 • Rajagopal (2006). Leisure shopping behavior and recreational retailing: A symbiotic analysis of marketplace strategy and consumer response. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15 (2), 5-31.
 • Stein, T. A. (1984). Recreation education in the United States and Canada: A look at the past, present and future. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 6 (3), 337-349.
 • Tal, T. (2005). Implementing Multiple Assessment Modes in an Interdisciplinary Environmental Education Course. Environmental Education Research, 11(5), 575- 601.
 • Yayla, Ö. (2012). Turizm eğitimi bünyesinde verilen rekreasyon eğitimine akademik bir bakış. Karınca, 78 (910), 2024.
 • Yaylı, A., Güçer, E. ve Kızanlıklı, M.M. (2012). A study on the expectations of the students from the recreation management education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2 (2), 213-222.
 • Wakefield, K. L. and Baker, J. (1998). Excitement at the mall: Determinants and effects on shopping response. Journal of Retailing. 74 (4), 515-539.
 • Zorba, E. (2015). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor. Fırat Yayıncılık, Ankara. 23,24.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de rekreasyona bakış açısı ve gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
 • Ural ve Kılıç, (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 - 2014 Öğretim Yılı İlk Öğretim Ders Kitapları(http://www.meb.gov.tr/2013-2014-egitim-ogretim-yili-elektronik-ortamda-hizmete-sunulan-ilk-ve-orta-ogretim-ders-kitaplari/duyuru/6319)
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu<http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf>erişim tarihi: 24.07.2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ erişim tarihi Temmuz 2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim İstatistikleri <https://istatistik.yok.gov.tr/> erişim tarihi Temmuz 2017

An assessment on Recreation Studies at Higher Education Level in Turkey

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 50, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.413772

Öz

Having its founding roots in the sports field in Turkey, recreation studies have started to be observed since 2009 in higher education institutions providing education on tourism. Compared to the universities in abroad, recreation studies are quite new but also becoming more wide-spread especially in tourism field in Turkey. In the present study, it was focused on the development process of recreation studies at higher education level, and the structure of those studies in Turkey was examined, accordingly. Within the scope of the study, the current situation and development process of recreation studies in higher education institutions in Turkey were attempted to be explained via numeric indicators. In this regard, recreation departments both in tourism and physical education and sports fields were investigated, and post-graduate theses aiming at revealing the relationship of recreation studies with other disciplines were analyzed on the department basis. In line with the findings, an increase is observed in the number of departments providing education on recreation, the number of students studying in the field and the number of post-graduate theses. It is also understood from the findings that recreation is an interdisciplinary term considering the departments where post-graduate theses were prepared. The present study is expected to serve as a beneficial and compiling source for future studies on recreation.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Y. S. (2002). Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Alexandris, K. and Carroll, B., (1997a). Motives for recreational sport participation in Greece. Implications for planning and provision of sport services. European Physical Education Review, 3 (2), 129-143.
 • Alexandris, K. and Carroll, B. (1997b). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: Results from a study in Greece. Leisure Sciences, 19, 1-15.
 • Bäckström, K. (2006). Understanding recreational shopping: A new approach. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16 (2), 143-158.
 • Başaran, Z. (2016). Alternatif Eğitim Olarak Rekreasyon. (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 393-428. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Block, P., Ridgway, N.M and Nelson, J.E. (1991), Leisure and the shopping mall Advances in Consumer Research, 18 (1), 445-52.
 • Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K. P., Martinez, H., Setodji, C. and McKenzie, T. L. (2010). Parks and physical activity: Why are some parks used more than others? Preventive Medicine. 50, S9-S12.
 • Colton, C. W. (1987). Leisure, recreation, tourism: A symbolic interactionism view. Annals of Tourism Research. 14 (3), 345-360.
 • Demirci, S. ve Köseli, M. (2014). İkincil Veri ve İçerik Analizi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Ertüzün, E. (2016). Sağlık Perspektifinden Rekreasyon ve Esenlik (Wellness). (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 545-590. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Godbey, G. C., Caldwell, L. L., Floyd, M. and Payne, L. L. (2005). Contributions of leisure studies and recreation and park management research to the active living agenda. American Journal of Preventive Medicine.28 (2S2), 150-158.
 • Grant, P. J. (1984). A determination of priorities for curricular and administrative areas of concern in undergraduate professional preparation in recreation and parks. (Unpublished doctoral dissertation) Temple University.
 • Groff, C. (1998). Demarketing in park and recreation management. Managing Leisure. 3 (3), 128-135.
 • Gunn, C. A. (1990). The new recreation-tourism alliance. Journal of Park and Recreation Administration. 8 (1), 1-8.
 • Hazar, A. (2009). Rekreasyon ve Animasyon. (Üçüncü Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. (Geliştirilmiş 7. Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. (Altıncı Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş, Ş. (2010). Rekreasyon: Boş Zamanı Değerlendirme. (Geliştirilmiş Dördüncü Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ko, Y. J. and Pastore, D. L. (2004). Current issues and conceptualizations of service quality in the recreation sport industry. Sport Marketing Quarterly, 13, 158-166.
 • Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKercher, B. (1996). Differences between Tourism and Recreation in Parks. Annals of Tourism Research. 23 (3), 563-575.
 • McLean, D. D. ve Hurd, A. R. (2012). Recreation and Leisure in modern society. (Ninth Ed.) Jones and Bartlett Learning.
 • Metin, T. C. (2012). Üniversitelerin rekreasyon yönetimi programındaki ders müfredatının modüler bir yapıya dönüştürülmesi. Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 148-160.
 • Park, S.H. and Kim, Y. M. (2000). Conceptualizing and measuring the attitudinal loyalty construct in recreational sport contexts. Journal of Sport Management, (14), 197-207.
 • Polat, E., Ulusoy, H. ve Hacıoğlu, N. (2017). Türkiye’de lisans düzeyinde gerçekleştirilen turizm eğitiminin analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. 78-88.
 • Rajagopal (2006). Leisure shopping behavior and recreational retailing: A symbiotic analysis of marketplace strategy and consumer response. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15 (2), 5-31.
 • Stein, T. A. (1984). Recreation education in the United States and Canada: A look at the past, present and future. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 6 (3), 337-349.
 • Tal, T. (2005). Implementing Multiple Assessment Modes in an Interdisciplinary Environmental Education Course. Environmental Education Research, 11(5), 575- 601.
 • Yayla, Ö. (2012). Turizm eğitimi bünyesinde verilen rekreasyon eğitimine akademik bir bakış. Karınca, 78 (910), 2024.
 • Yaylı, A., Güçer, E. ve Kızanlıklı, M.M. (2012). A study on the expectations of the students from the recreation management education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2 (2), 213-222.
 • Wakefield, K. L. and Baker, J. (1998). Excitement at the mall: Determinants and effects on shopping response. Journal of Retailing. 74 (4), 515-539.
 • Zorba, E. (2015). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor. Fırat Yayıncılık, Ankara. 23,24.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de rekreasyona bakış açısı ve gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
 • Ural ve Kılıç, (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 - 2014 Öğretim Yılı İlk Öğretim Ders Kitapları(http://www.meb.gov.tr/2013-2014-egitim-ogretim-yili-elektronik-ortamda-hizmete-sunulan-ilk-ve-orta-ogretim-ders-kitaplari/duyuru/6319)
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu<http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf>erişim tarihi: 24.07.2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ erişim tarihi Temmuz 2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim İstatistikleri <https://istatistik.yok.gov.tr/> erişim tarihi Temmuz 2017
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa Murat Kızanlıklı Bu kişi benim 0000-0002-6953-767X

Muhammet Cenk Birinci 0000-0002-0309-8256

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Kabul Tarihi 7 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kızanlıklı, M. M., & Birinci, M. C. (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 37-50. https://doi.org/10.31822/jomat.413772