Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çok Okunan Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Kök Değerler Açısından İncelenmesi: Abartma Tozu ve Dedemin Bakkalı

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 246 - 262, 29.10.2021
https://doi.org/10.53047/josse.998220

Öz

Çocukların gelişim dönemlerinde, karakterlerinin ve toplamsal kimliklerinin oluşmasında çocuk edebiyatı ürünlerinin önemi büyüktür. Çocuklar, okul öncesi dönemde ailenin katkısıyla okula başladıkları andan itibaren dersler aracılığı ile çocuk edebiyatı ürünlerine ulaşmaktadırlar. Çocukların edebiyat eserleri ile tanışıp okuma alışkanlığı kazanmalarının yanında hangi kitapları okudukları önem arz etmektedir. Çünkü toplumlar arasında sosyal sürekliliği sağlayan en etkin güç, eğitimdir. Çocuğa toplumsal değerler, insan, aile, birey ve yurttaş olma bilinci, kısacası kültür birikimi eğitim yoluyla aktarılabilir. Eğitim kurumlarında bu aktarımı sağlayacak en iyi araçlardan biri de edebiyat ürünleridir. Bu sebeple çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan değerler, bu değerlerin olumlu ve olumsuz şekilde ele alınış şeklinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da ortaokul öğrencileri tarafından çok okunduğu tespit edilen Şermin Yaşar’ın Abartma Tozu ve Dedemin Bakkalı kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan on kök değere (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) göre incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma neticesinde Dedemin Bakkalı kitabında en sık saygı (%26), yardımseverlik (%17) ve dürüstlük (%14) değerlerine yer verilirken, en az vatanseverlik (%0) ve sabır (%1) değerlerine yer verildiği; Abartma Tozu kitabında ise en sık sevgi (%23), sorumluluk (%20) ve yardımseverlik (%18) değerlerine yer verilirken, en az vatanseverlik (%1) ve dürüstlük (%2) değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Arseven, T. (2005). Children's books in terms of message. Syllable [Children's Literature Special Issue], 9(104-105), 42-52.
 • Aydin, M. (2011). Values, functions and morals. Education Overview Journal of Education and Research, 7(19), (39-45). Access Address: https://silo.tips/download/deerler-levleri-ve-ahlak
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., and Demirel, F. (2017). Scientific research methods. Ankara: Pegem Academy.
 • Creswell, J. W. (2017). Qualitative methods. S. B. Demir (Trans. Ed.), Research design in qualitative, quantitative and mixed methods (p. 183-214). Ankara: Educating Book.
 • Çakıcı, E. (2010). A research on teaching values in literature teaching through local novels in Hundred Basic Works, recommended by the Ministry of National Education in 2004. (Unpublished master's thesis). Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Çalık, F. (2021). Examination of children's literature works of Rıfat Ilgaz in terms of values education. (Unpublished master's thesis), Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Çoban, A. (2020). Root values in Turkish epic examples in the context of values education. (Unpublished master's thesis), Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Dalboy, N. (2014). The effect of children's literature on the attitude towards reading. (Unpublished master's thesis), Osman Gazi University, Eskişehir.
 • Dilmaç, B. and Ulusoy, K. (2015). Values education. Ankara: Pegem Academy.
 • Ergül Özkul, Z. (2019). The compatibility of the values determined in Haldun Taner's stories with the root values in the Turkish curriculum (1-8th grade). (Unpublished master's thesis), Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Fichter, J. (2006). What is sociology. (Trans. N. Celebi). Ankara: Memoir Publishing. (Original Release Date, 1957)
 • Kıral, B. (2020). Document analysis as a qualitative data analysis method. Siirt University Journal of Social Sciences Institute, 8(15), 170-189. Access Address: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462
 • Kurt, O. (2018). Examination of 6-10 year old children's story books in terms of the values in the Ministry of Education 2018 Life Studies Curriculum. (Unpublished master's thesis), Dokuz Eylül University, İzmir.
 • MEB (2019). Turkish Lesson (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th Grades) Curriculum. Ankara: Ministry of National Education Publications.
 • Mert, O., Albayrak, F. and Serin, N. (2013). Analysis of translated children's books in terms of cultural transfer. Journal of Mother Tongue Education, 1(3), 58-73. DOI:10.16916/pcs.16000
 • Mutlu, H. and Dinç, S. (2019). The relationship between the root values of the texts in the themes in the 6th grade Turkish textbook. Journal of Mother Tongue Education, 7(4), 1048-1062. DOI: 10.16916/pcs.593400
 • Oğuzkan, A. F. (2001). Children's literature. Ankara: Anı Publishing.
 • Öncül, R. (2000). Dictionary of education and educational sciences. Istanbul: National Education Printing House.
 • Özcan, H. (2019). Comparison of the values in the best-selling children's books in Trabzon and the values contained in the texts in Turkish textbooks. (Unpublished master's thesis), Trabzon University, Trabzon.
 • Sever, S.(2011). Turkish teaching and full learning. Ankara: Anı Publishing.
 • Susar Kırmızı, F. (2014). Values in 4th grade Turkish textbook texts. Journal of Values Education, 12(27), 217-259. Access Address: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312398
 • Şimsek, T. (2002). Children's literature. Ankara: Rengarenk Publications.
 • Tural, S. (1992). Reflections on cultural identity. Ankara: Ecdad Publications.
 • Tursun, G. (2019). Investigation of Serpil Ural's children's books in terms of values education. (Unpublished master's thesis), Bayburt University, Bayburt.
 • Yalçın, A. and Aytaş, G. (2005). Children's literature. Ankara: Akçağ Publications.
 • Yaşar, S. (2020). Exaggeration Dust. İstanbul: Taze Book.
 • Yaşar, S. (2020). Grandpa's Grocery. İstanbul: Taze Book.
 • Yilmaz, A. (2018). Aytül Akal's novels in the context of values education. (Unpublished master's thesis), Hacı Bektaşi Veli University, Nevşehir.
 • Yüce, B. N. (2020) An examination of Hamdi Ülker's works in terms of root values. (Unpublished master's thesis), Binali Yıldırım University, Erzincan.
 • Zor, E. R. G. (2015). Examination of popular Turkish and world children's classics in terms of various variables. (Unpublished master's thesis), Gazi University, Ankara.

Investigation of Popular Children's Literature Works in Terms of Root Values: Exaggeration Dust and Grandpa’s Grocery

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 246 - 262, 29.10.2021
https://doi.org/10.53047/josse.998220

Öz

Children's literature products are of great importance in the development of children, in the formation of their characters and additive identities. Children reach children's literature products through lessons from the moment they start school with the contribution of the family in the pre-school period. In addition to acquainting children with literary works and gaining reading habits, it is important which books they read. Because the most effective power that provides social continuity between societies is education. Social values, awareness of being human, family, individual and citizen, in short, cultural accumulation can be transferred to the child through education. One of the best tools to provide this transfer in educational institutions is literary products. For this reason, it is important to examine the values in children's literature and the way these values are handled in a positive and negative way. The aim of this research is to read Şermin Yaşar's books, Exaggeration Dust and Grandpa’s Grocery, which are found to be widely read by secondary school students, based on the ten root values (justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, helpfullnes) in the Turkish Lesson Curriculum of the Ministry of National Education. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research, and content analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the research, while the values of respect (26%), helpfulness (17%) and honesty (14%) were the most common values in the book of Grandpa’sGrocery, the values of patriotism (0%) and patience (1%) were the least included; In the Exaggeration Dust book, the values of love (23%), responsibility (20%) and helpfullness (18%) were most frequently included, while patriotism (1%) and honesty (2%) values were the least included.

Kaynakça

 • Arseven, T. (2005). Children's books in terms of message. Syllable [Children's Literature Special Issue], 9(104-105), 42-52.
 • Aydin, M. (2011). Values, functions and morals. Education Overview Journal of Education and Research, 7(19), (39-45). Access Address: https://silo.tips/download/deerler-levleri-ve-ahlak
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., and Demirel, F. (2017). Scientific research methods. Ankara: Pegem Academy.
 • Creswell, J. W. (2017). Qualitative methods. S. B. Demir (Trans. Ed.), Research design in qualitative, quantitative and mixed methods (p. 183-214). Ankara: Educating Book.
 • Çakıcı, E. (2010). A research on teaching values in literature teaching through local novels in Hundred Basic Works, recommended by the Ministry of National Education in 2004. (Unpublished master's thesis). Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Çalık, F. (2021). Examination of children's literature works of Rıfat Ilgaz in terms of values education. (Unpublished master's thesis), Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 • Çoban, A. (2020). Root values in Turkish epic examples in the context of values education. (Unpublished master's thesis), Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Dalboy, N. (2014). The effect of children's literature on the attitude towards reading. (Unpublished master's thesis), Osman Gazi University, Eskişehir.
 • Dilmaç, B. and Ulusoy, K. (2015). Values education. Ankara: Pegem Academy.
 • Ergül Özkul, Z. (2019). The compatibility of the values determined in Haldun Taner's stories with the root values in the Turkish curriculum (1-8th grade). (Unpublished master's thesis), Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • Fichter, J. (2006). What is sociology. (Trans. N. Celebi). Ankara: Memoir Publishing. (Original Release Date, 1957)
 • Kıral, B. (2020). Document analysis as a qualitative data analysis method. Siirt University Journal of Social Sciences Institute, 8(15), 170-189. Access Address: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462
 • Kurt, O. (2018). Examination of 6-10 year old children's story books in terms of the values in the Ministry of Education 2018 Life Studies Curriculum. (Unpublished master's thesis), Dokuz Eylül University, İzmir.
 • MEB (2019). Turkish Lesson (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th Grades) Curriculum. Ankara: Ministry of National Education Publications.
 • Mert, O., Albayrak, F. and Serin, N. (2013). Analysis of translated children's books in terms of cultural transfer. Journal of Mother Tongue Education, 1(3), 58-73. DOI:10.16916/pcs.16000
 • Mutlu, H. and Dinç, S. (2019). The relationship between the root values of the texts in the themes in the 6th grade Turkish textbook. Journal of Mother Tongue Education, 7(4), 1048-1062. DOI: 10.16916/pcs.593400
 • Oğuzkan, A. F. (2001). Children's literature. Ankara: Anı Publishing.
 • Öncül, R. (2000). Dictionary of education and educational sciences. Istanbul: National Education Printing House.
 • Özcan, H. (2019). Comparison of the values in the best-selling children's books in Trabzon and the values contained in the texts in Turkish textbooks. (Unpublished master's thesis), Trabzon University, Trabzon.
 • Sever, S.(2011). Turkish teaching and full learning. Ankara: Anı Publishing.
 • Susar Kırmızı, F. (2014). Values in 4th grade Turkish textbook texts. Journal of Values Education, 12(27), 217-259. Access Address: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312398
 • Şimsek, T. (2002). Children's literature. Ankara: Rengarenk Publications.
 • Tural, S. (1992). Reflections on cultural identity. Ankara: Ecdad Publications.
 • Tursun, G. (2019). Investigation of Serpil Ural's children's books in terms of values education. (Unpublished master's thesis), Bayburt University, Bayburt.
 • Yalçın, A. and Aytaş, G. (2005). Children's literature. Ankara: Akçağ Publications.
 • Yaşar, S. (2020). Exaggeration Dust. İstanbul: Taze Book.
 • Yaşar, S. (2020). Grandpa's Grocery. İstanbul: Taze Book.
 • Yilmaz, A. (2018). Aytül Akal's novels in the context of values education. (Unpublished master's thesis), Hacı Bektaşi Veli University, Nevşehir.
 • Yüce, B. N. (2020) An examination of Hamdi Ülker's works in terms of root values. (Unpublished master's thesis), Binali Yıldırım University, Erzincan.
 • Zor, E. R. G. (2015). Examination of popular Turkish and world children's classics in terms of various variables. (Unpublished master's thesis), Gazi University, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Seray YAZICIOĞLU (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL)
0000-0003-3106-0543
Türkiye


Neslihan KARAKUŞ
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0001-7808-1099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yazıcıoğlu, S. & Karakuş, N. (2021). Investigation of Popular Children's Literature Works in Terms of Root Values: Exaggeration Dust and Grandpa’s Grocery . Journal of Social Sciences And Education , 4 (2) , 246-262 . DOI: 10.53047/josse.998220

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992