Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 118 - 132, 18.12.2017

Öz

The purpose of this study was to determine the level
of knowledge of undergraduate students on the formation, causes and results of
global warming and steps to be taken. Furthermore, this study investigated the
level of knowledge of university students in terms of their genre and
department in which they study. This study was designed under survey model. A
total of 472 final year undergraduate students studying in Karabuk University
Faculty of Letters in 2016-2017 education year participated in this present
study. “Global Warming Knowledge
Questionnaire
” developed by Eroğlu and Aydoğdu (2016) was used to gather
data of the study. The data of the study were analysed through t-test and
one-way ANOVA. Results of the study revealed that undergraduate students had
insufficient knowledge in certain subjects although the level of their knowledge
on global warming is over the average. Results also demonstrated that the level
of knowledge of undergraduate students on global warming did not differed
significantly according to department variable.

Kaynakça

  • Atalay, İ. (2010). Uygulamalı Klimatoloji. İzmir: Meta Basım. Aydın, F. (2010). Secondary School Students’ Perceptions towards Global Warming: A Phenomenographic Analysis. Scientific Research and Essays, 5(12), 1566-1570. Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4),15-27. Bahar, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Konularındaki Ön Bilgi Düzeyi, Kavram Yanılgıları. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumunda Poster Çalışması, TUBİTAK, Ankara. Bahar, M. ve Aydın, F. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramlar. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-25 Eylül. ODTÜ, Ankara. Bayraç, H.N. (2010). Enerji kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve önleyici politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 229-259. Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1992). Students’ perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42, pp. 287-300. Boyes, E., and Stanisstreet, M. (1997). Children’s models of two major global environmental ıssues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science & Technological Education, 15,(1), 19-29. Coşkun, M. & Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect”. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental, 10(2), 290-295. Çepel, N. (2003). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara Demirkaya H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınma kavramı algılamaları ve öğrenme stilleri: Fenomenografik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 728-752. Eroğlu, B. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Eroğlu, B. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 345-374. Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. Güley, A.Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi.(Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Kılınç, A., Stanisstreet, M. and Boyes, E. (2008). Turkish Students’ Ideas About Global Warming. International Journal of Environmental & Science Education. 3,(2), 89-98. Orbay, K., Cansaran, A. ve Kalkan, M. (2009). Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya bakış açısı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85-97. Sipahioğlu, Ş., Yıldız, K. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin (2004). Yüksek öğretimde öğrenci merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,(3), 113-128. Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 118 - 132, 18.12.2017

Öz

Bu
çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin küresel ısınmanın oluşumu, sebepleri,
sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.
Ayrıca bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki
bilgi düzeyleri cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından da incelenmiştir.
Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 Akademik yılının
bahar döneminde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören son
sınıf öğrencilerinden 472 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Eroğlu ve
Aydoğdu (2016) tarafından geliştirilen “Küresel
Isınma Bilgi Anketi
” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel
istatistiklerin yanında t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin küresel
ısınmaya ilişkin bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bazı
konularda bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışmanın
sonucunda üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri
bölüm türü değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Kaynakça

  • Atalay, İ. (2010). Uygulamalı Klimatoloji. İzmir: Meta Basım. Aydın, F. (2010). Secondary School Students’ Perceptions towards Global Warming: A Phenomenographic Analysis. Scientific Research and Essays, 5(12), 1566-1570. Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4),15-27. Bahar, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Konularındaki Ön Bilgi Düzeyi, Kavram Yanılgıları. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumunda Poster Çalışması, TUBİTAK, Ankara. Bahar, M. ve Aydın, F. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramlar. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-25 Eylül. ODTÜ, Ankara. Bayraç, H.N. (2010). Enerji kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve önleyici politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 229-259. Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1992). Students’ perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42, pp. 287-300. Boyes, E., and Stanisstreet, M. (1997). Children’s models of two major global environmental ıssues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science & Technological Education, 15,(1), 19-29. Coşkun, M. & Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect”. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental, 10(2), 290-295. Çepel, N. (2003). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara Demirkaya H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınma kavramı algılamaları ve öğrenme stilleri: Fenomenografik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 728-752. Eroğlu, B. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Eroğlu, B. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 345-374. Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. Güley, A.Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi.(Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Kılınç, A., Stanisstreet, M. and Boyes, E. (2008). Turkish Students’ Ideas About Global Warming. International Journal of Environmental & Science Education. 3,(2), 89-98. Orbay, K., Cansaran, A. ve Kalkan, M. (2009). Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya bakış açısı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85-97. Sipahioğlu, Ş., Yıldız, K. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin (2004). Yüksek öğretimde öğrenci merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,(3), 113-128. Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Aydın 0000-0002-8940-5332

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydın, F. (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), 118-132.