Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 20, 31.12.2017

Öz

Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve manevi kökler ile
bağlı olduğu Türk Dünyası’nı, bu bölgede meydana gelmiş yeni bağımsız
cumhuriyetlerle doğrudan ilişkiler kurarak geliştirme fırsatını kazanmıştır.
Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl içinde belli sorun ve eleştirilere rağmen ikili ayrıca
çok taraflı ilişkilerde önemli mesafe katedilmiştir. Türkiye ile ilişkiler
bağlamında Asya’nın yükselen yıldızı diye nitelendirilen Kazakistan’ın
işbirliği potansiyelini verimli bir şekilde kullanmak büyük önem arz
etmektedir. Gelinen noktada Kazakistan ile Türkiye ilişkilerinin düzeyi tatmin
edici bir niteliğe sahiptir. Çok boyutlu ilişkiler içinde ele alınıp
incelenmesi gereken konulardan birisi de iki ülke arasında eğitim alanında
yapılan projelerdir. Bu projeler hem ikili ilişkilerin hem de genel olarak Türk
Dünyası’nda işbirliği olanaklarının artırılması açısından dikkat çekmektedir.

Kaynakça

 • Asker A. (2014). “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Sürecine İlişkin Bazı Hususlar,” İçinde: Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, Editör: Almagül İsina, TASAM Yayınları, 2014, s.149-152.
 • Baki, P.M. (2014). “Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi,” Bilge Strateji Dergisi, Cilt:6, Sayı:11, s.133-162.
 • Bıyıklı M. (2016). “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İşbirlikleri,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Avrasya Özel Sayısı, s.404-418.
 • Boya A. (2008). Ahmet Yesevi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çöllü E.F. ve Öztürk Y.E. (2010). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum ve İletişim Sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği),” Journal of Azerbaijani Studies, Sayı:6, s.223-239.
 • Ebrem İ.S. (2015). “Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesi,” İçinde: International Conference On Eurasian Economies 2015, Editör: Selahattin Sarı, Alp H. Gencer, İlyas Sözen, Kazan, s.330-336.
 • Erdoğan H. (2014). “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Uluslararası Hukuki Kişiliği,” Yasama Dergisi, Sayı:27, s.5-30.
 • Güler C. (2010). “Türkiye’de Kazak Kültür ve Tarih Hakkındaki Çalışmalara Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:29, Sayı:47, s.177-196.
 • Gündoğdu A. ve Güler C. (2017). “Kazakistan’ın Bağımsızlığının Tanınma Süreci ve Türk Kamuoyundaki Yankıları,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:36, Sayı:61, s.75-93.
 • Mengi S. (2015). Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014), Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Mert O. (2015). “Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu,” Türk Araştırmalar Enstitüsü Dergisi, Sayı:53, s.273-290.
 • Özkan İ. (2003). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Burslu Öğrencilerin Meseleleri ve Çözüm Teklifleri,” içinde: 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt, Editör: Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat, ASAM Yayınları, Ankara, s.137-154.
 • Özoğlu M. ve Bekir S. G. Ve Coşkun İ. (2012). Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, SETA, Ankara.
 • Öztürk S. (2014). Büyük Öğrenci Projesinden Türkiye Bursları Projesine Geçiş Süreci ve Türkiye’nin Öğrenci Politikasındaki Değişim, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uzmanlık Tezi.
 • Raikhan K. (2015). Dış Ticaret Açısından Kazakistan Türkiye İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Taldybayeva D. (2012). Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci: Türkiye-Kazakistan İkili İşbirliğinin Sürece Etkileri, Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Terzi H.M. (2013). Türkiye’nin Büyük Öğrenci Projesi, Ufuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • TİKA, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649.
 • Türk Konseyi, http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10.
 • Tüymebayev C. (2012). “Kazakistan Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı,” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:18, s.8-13.
 • YÖK, https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi.

TURKEY-KAZAKHSTAN RELATIONS AND HIGHER EDUCATION POLICIES

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 20, 31.12.2017

Öz

After
the disintegration of the Soviet Union, the Republic of Turkey has gained the
opportunities to develop Turkish World is connected historical and spiritual
roots by establishing direct relations with the new independent republics that
have occurred in this region. In spite of certain problems and criticisms over
the past quarter of a century,
significant distance has been
achieved in bilateral and multilateral relations. Asia's rising star
Kazakhstan's potential for cooperation is very important to use the efficiently
in the context of relations with Turkey. The level of relations between Turkey
and Kazakhstan has a satisfactory quality at this point. Projects carried out
between the two countries in the field of education, one of the topics to be
examined in multi-dimensional relations. These projects attract attention in
terms of both bilateral relations and increasing cooperation opportunities in
the Turkish World in general.

Kaynakça

 • Asker A. (2014). “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Sürecine İlişkin Bazı Hususlar,” İçinde: Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, Editör: Almagül İsina, TASAM Yayınları, 2014, s.149-152.
 • Baki, P.M. (2014). “Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi,” Bilge Strateji Dergisi, Cilt:6, Sayı:11, s.133-162.
 • Bıyıklı M. (2016). “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İşbirlikleri,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Avrasya Özel Sayısı, s.404-418.
 • Boya A. (2008). Ahmet Yesevi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çöllü E.F. ve Öztürk Y.E. (2010). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum ve İletişim Sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği),” Journal of Azerbaijani Studies, Sayı:6, s.223-239.
 • Ebrem İ.S. (2015). “Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesi,” İçinde: International Conference On Eurasian Economies 2015, Editör: Selahattin Sarı, Alp H. Gencer, İlyas Sözen, Kazan, s.330-336.
 • Erdoğan H. (2014). “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Uluslararası Hukuki Kişiliği,” Yasama Dergisi, Sayı:27, s.5-30.
 • Güler C. (2010). “Türkiye’de Kazak Kültür ve Tarih Hakkındaki Çalışmalara Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:29, Sayı:47, s.177-196.
 • Gündoğdu A. ve Güler C. (2017). “Kazakistan’ın Bağımsızlığının Tanınma Süreci ve Türk Kamuoyundaki Yankıları,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:36, Sayı:61, s.75-93.
 • Mengi S. (2015). Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014), Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Mert O. (2015). “Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu,” Türk Araştırmalar Enstitüsü Dergisi, Sayı:53, s.273-290.
 • Özkan İ. (2003). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Burslu Öğrencilerin Meseleleri ve Çözüm Teklifleri,” içinde: 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt, Editör: Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat, ASAM Yayınları, Ankara, s.137-154.
 • Özoğlu M. ve Bekir S. G. Ve Coşkun İ. (2012). Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, SETA, Ankara.
 • Öztürk S. (2014). Büyük Öğrenci Projesinden Türkiye Bursları Projesine Geçiş Süreci ve Türkiye’nin Öğrenci Politikasındaki Değişim, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uzmanlık Tezi.
 • Raikhan K. (2015). Dış Ticaret Açısından Kazakistan Türkiye İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Taldybayeva D. (2012). Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci: Türkiye-Kazakistan İkili İşbirliğinin Sürece Etkileri, Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Terzi H.M. (2013). Türkiye’nin Büyük Öğrenci Projesi, Ufuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • TİKA, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649.
 • Türk Konseyi, http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10.
 • Tüymebayev C. (2012). “Kazakistan Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı,” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:18, s.8-13.
 • YÖK, https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre Bursa 0000-0001-9214-4287

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bursa, E. (2017). TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 1-20.