Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOBİ’LERDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 58 - 72, 30.06.2019

Öz

Bu çalışmada KOBİ’lerde tutundurma
faaliyetlerinin işletme performansına olan etkisi çözümlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında pazarlama faaliyetlerinin performans ölçütleri, finansal
ve finansal olmayan ölçütler olarak değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma ile
ilgili olarak Karabük İlinde faaliyet gösteren 92 adet işletme ile yüz yüze
anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, varyans ve t-testi
analizlerine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucu, kişisel satış
ve satış geliştirme faaliyetlerinin KOBİ’lerin finansal performanslarında daha
etkili olduğunu göstermiştir. Pazarlama departmanı bulunan ve bulunmayan
KOBİ’lerin finansal performansları arasında ve KOBİ’lerin büyüklük ölçeği ile
pazarlama departmanının mevcudiyeti arasında anlamlı bir farklılık olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alkibay, S. 1995. Satıcılık Mesleğinin Üniversite Öğrencilerine Göre Bugünkü Konumu, Pazarlama Dünyası, Sayı: 54, S: 21.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F. ve Puntoni, S. (2001). “Assessing Marketing Performance: The Current State of Metrics”, Centre for Marketing Working Paper, No. 01-903.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F. ve Puntoni, S. (2004). “Assessing Marketing Perormance: Reasons for Metrics Selection”, Journal of Marketing Management, 20, 475-498.
 • Apaydın, F. (2008). Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkileri, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, S:121-145.
 • Assael, H. (1993). Marketing Principles and Strategy, The Dryden Press, Orlando.
 • Babacan, M. 2005. Reklamcılık Temel Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Baltacıoğlu T. ve K. D. Melike, 2007. İyi İletişim = İyi Pazarlama, MediaCat, İstanbul.
 • Brown, S. (1993). Postmodern Marketing? European Journal of Marketing, 27 (4): 19-34.
 • Coşkun, F. 2008. Süreç Performans Parapetlerinin Oluşturulması ve İzlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Çağlar, İ. ve S. Kılıç. 2008. Pazarlama, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Eccles, R.G. (1991). “The Performance Measurement Manifesto”, Harvard Business Review, (Ocak./Şubat), 131-37.
 • Ergeneli, A. ve T. Sığındı, (2002), Satış Elemanı Müşteri Arasında Etik Yargı Farklılığı Ve Birbirini Yapılarına İlişkin Beklentileri, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, cilt:20,sayı 2,Say-118.
 • Göncü, Ü. (2004), Konut Pazarlama Stratejileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gülmez, M. ve İ. T. Dörtyol 2009. Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • İslamoğlu A. H. 1993. Pazarlama İlkeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon.
 • İslamoğlu A. H. 2017. Pazarlama Yönetimi-Stratejik Yaklaşım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Kaşıkçı E. 2002. Para-Mosyon Pazarlamanın 7 P’si. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Kotler, P. Ve (Çev. Mallimoğlu, N.,) 2000. Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2018, 24 Haziran) Resmi Gazete (Sayı: 3,458) Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624.htm.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ Strateji ve Eylem Planı 2015-2018. Erişim adresi:https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/KSEP/Kobi_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_(2015-2018).pdf.
 • Mucuk, İ. 2009. Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Nakip, M., i. Varinli. M. Gülmez 2012. Güncel Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Odabaşı, Y. 1995. Pazarlama İletişimi, Ankara Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Oluç, M. (1981). “Reklamın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler”, Pazarlama Dergisi (Reklamcılık Özel Sayısı).
 • Oluç, M. 1989. Satış Tutundurma veya Satış Özendirme, Pazarlama Dünyası.
 • Öztürk, T. 1978. Tutundurma, Pazarlama Yönetimi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yayını,
 • Taşkın, E. 2009. Pazarlama Esasları, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Tek, Ö. A. 1999. Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Yeygel, S. (2006). Postmodern Toplumsal Yapının Pazarlamaya Getirdiği Yeni Boyut: Topluluk Pazarlaması, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 38: 197-228.

The Importance of Promotional Activities in SMEs and Their Effect On Company Performance

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 58 - 72, 30.06.2019

Öz

In this study,
the effect of publicity activities on the performance of SMEs has been studied.
Within the scope of the research, performance measures of marketing activities
were evaluated as financial and non-financial criteria. In relation to the
study, 92 face-to-face surveys were conducted in Karabük. The data were
evaluated by frequency, variance and t-test analysis. The result of the study
showed that personal sales and sales development activities were more effective
in the financial performance of SMEs. Among the financial performances of SMEs
with and without marketing department, it was concluded that there was a
significant difference between the size scale of SMEs and the presence of
marketing department.

Kaynakça

 • Alkibay, S. 1995. Satıcılık Mesleğinin Üniversite Öğrencilerine Göre Bugünkü Konumu, Pazarlama Dünyası, Sayı: 54, S: 21.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F. ve Puntoni, S. (2001). “Assessing Marketing Performance: The Current State of Metrics”, Centre for Marketing Working Paper, No. 01-903.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F. ve Puntoni, S. (2004). “Assessing Marketing Perormance: Reasons for Metrics Selection”, Journal of Marketing Management, 20, 475-498.
 • Apaydın, F. (2008). Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkileri, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, S:121-145.
 • Assael, H. (1993). Marketing Principles and Strategy, The Dryden Press, Orlando.
 • Babacan, M. 2005. Reklamcılık Temel Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Baltacıoğlu T. ve K. D. Melike, 2007. İyi İletişim = İyi Pazarlama, MediaCat, İstanbul.
 • Brown, S. (1993). Postmodern Marketing? European Journal of Marketing, 27 (4): 19-34.
 • Coşkun, F. 2008. Süreç Performans Parapetlerinin Oluşturulması ve İzlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Çağlar, İ. ve S. Kılıç. 2008. Pazarlama, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Eccles, R.G. (1991). “The Performance Measurement Manifesto”, Harvard Business Review, (Ocak./Şubat), 131-37.
 • Ergeneli, A. ve T. Sığındı, (2002), Satış Elemanı Müşteri Arasında Etik Yargı Farklılığı Ve Birbirini Yapılarına İlişkin Beklentileri, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, cilt:20,sayı 2,Say-118.
 • Göncü, Ü. (2004), Konut Pazarlama Stratejileri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gülmez, M. ve İ. T. Dörtyol 2009. Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • İslamoğlu A. H. 1993. Pazarlama İlkeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon.
 • İslamoğlu A. H. 2017. Pazarlama Yönetimi-Stratejik Yaklaşım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Kaşıkçı E. 2002. Para-Mosyon Pazarlamanın 7 P’si. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Kotler, P. Ve (Çev. Mallimoğlu, N.,) 2000. Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2018, 24 Haziran) Resmi Gazete (Sayı: 3,458) Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624.htm.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ Strateji ve Eylem Planı 2015-2018. Erişim adresi:https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/KSEP/Kobi_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_(2015-2018).pdf.
 • Mucuk, İ. 2009. Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Nakip, M., i. Varinli. M. Gülmez 2012. Güncel Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Odabaşı, Y. 1995. Pazarlama İletişimi, Ankara Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Oluç, M. (1981). “Reklamın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler”, Pazarlama Dergisi (Reklamcılık Özel Sayısı).
 • Oluç, M. 1989. Satış Tutundurma veya Satış Özendirme, Pazarlama Dünyası.
 • Öztürk, T. 1978. Tutundurma, Pazarlama Yönetimi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yayını,
 • Taşkın, E. 2009. Pazarlama Esasları, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Tek, Ö. A. 1999. Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Yeygel, S. (2006). Postmodern Toplumsal Yapının Pazarlamaya Getirdiği Yeni Boyut: Topluluk Pazarlaması, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 38: 197-228.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin İnce 0000-0002-3464-7123

Ahmet Gürbüz

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İnce, M., & Gürbüz, A. (2019). KOBİ’LERDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 58-72.