Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 68 - 80 2020-12-31

Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler
Changes in the Turkish Family Structure and Culture Anticipated to Gain Importance in the Near Future

Alpaslan ÇOBANOĞLU [1]


Toplumsal değişim sürecini incelediğimizde son yüzyılın insanlık tarihinin en hızlı değişen dönemi olduğunu görmekteyiz. Toplumlarda yaşanan bu değişimler olumlu ya da olumsuz kesin yargılar içermemelidir. Çünkü bu değişimler farklı gruplara, sınıflara, ideolojilere ve insanlara göre yansımaları farklı olan olgulardır. Sosyolojinin önemli araştırma konularından olan aile kurumunu da bu değişimlerden etkilemektedir. Her hangi bir toplumda meydana gelen köklü değişimler o toplumdaki aile biçimlerini şekillendirir. Bu çalışma tek ebeveynli aile, çocuksuz çekirdek aile ve boşanma konularını yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel değişimler bağlamında ele almaktadır. Bu çalışma TAYA 2006 ve 2016 verilerinden yararlanılarak yapılmış derleme niteliğinde bir çalışmadır. Bu veriler analiz edildiğinde 2009 yılı ve sonrasında boşanma hızının evlenme hızını geçtiği, ayrıca yıllar içinde çocuksuz çekirdek aile oranının iki katına çıktığı, çocuklu çekirdek aile oranının yatay bir seyir izlediği, buna karşılık dağılmış aile oranın %8,1’den %19,9’a yükseldiği görülmektedir. Sonuç olarak Türk aile yapısına yönelik değişimler oldukça hızlı gerçekleşmekte ve bu durumda toplumsal problemlere sebebiyet vermektedir. Aile yapısındaki bu hızlı değişimden kaynaklı toplumsal sorunların nereye evirileceğini önceden tahmin etmek ve ona göre sosyal, ekonomik ve demografik güncel politikalar geliştirmek toplumsal yapıyı korumada etkili bir önleyici tedbir olacaktır.
When the social change process is examined, it is seen that the last century is the fastest changing period in human history. These changes in societies should not contain positive or negative definite judgments. Because these changes are phenomena with different reflections according to different groups, classes, ideologies and people. These changes also affect the family institution, which is one of the important research topics of sociology. The radical changes that occur in any society shape the family forms in that society. This study examines the issues of single parent family, childless nuclear family and divorce in the context of possible changes in the near future. This study is a compilation study made using TAYA 2006 and 2016 data. When these data are analyzed, it is observed that the rate of divorce exceeded the rate of marriage in 2009 and after, and also that the rate of nuclear families without children doubled over the years, the rate of nuclear families with children followed a horizontal course, whereas the rate of broken families was 19.9% from 8.1%. It is seen that a rise. As a result, changes in the Turkish family structure are occurring very quickly and in this case, they cause social problems. It will be an effective preventive measure in protecting the social structure to predict where the social problems will evolve due to this rapid change in the family structure and to develop social, economic and demographic policies accordingly.
 • Abadan U. (1979). Türk Toplumunda Kadın, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2019) Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2016 (TAYA2016). Ankara: Araştırma ve Politika Serisi 66, Birinci Baskı, 2019,
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2014). Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2006 (TAYA2006). Ankara: Araştırma ve Sosyal Politika Serisi 01 İkinci Basım.
 • Aktaş, Ö. (2011). Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Baynal, F. (2018). Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi. Bilimname, 35(1).
 • Berktay, F. (2012) Tarihin Cinsiyeti. İstanbul : Metis Yayınları.
 • Bilgin, B.(2019). Mülakat: Prof. Dr. Beylü Dikeçligil. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi. 5(1), 9-29.
 • Burç, P. E. (2015). Popüler Kültür Ve Annelik: Anneliğin Farklı Görünümleri.
 • Canatan, K. ve Yıldırım, E. (2019). Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap
 • Çuhacı, A. (2007). UlrıchBeck'in Risk Toplumu Kuramı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(14), 129-157.
 • Demir, S. A. ve Çelebi, Ş. G. (2017). Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 111-128.
 • Engels, F. (2003). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ankara: Eriş Yayınları.
 • Giddens, A.(2000), Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Güneş, H. N. (2018). Feminist akımlarda aile. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(3), 142-153.
 • Güvenç, B. (2016). Sosyal ve kültürel değişme. Ankara: Efil Yayınevi
 • Kıray, M. (1982). Toplum Yapısındaki Temel Değişimlerin Tarihsel Perspektifi, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Kongar, E. (1970). Türkiye’de aile: yapısı, evrimi ve bürokratik örgütlerle ilişkileri. Amme İdaresi Dergisi, 3(2), 58-83.
 • Kongar, E. (1998). 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Küçük, A. (2019). Türkiye’de Sosyal ve Siyasal Değişim: 1980 ve Sonrası. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(4), 20-45.
 • Özsöz, C. (2007). Pierre Bourdieu’ nun temel kavramlarına giriş. Sosyoloji Notları.
 • Postman, N. (2013). Teknopoli: kültürün teknolojiye teslim oluşu. Sentez Yayıncılık.
 • Soykan, Ömer Naci (2000); “Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi/ Betimleyici-Eleştirel Bir Giriş”, Felsefelogos Dergisi, Sayı 9
 • Sunar, L. (Ed.). (2014). Türkiye'de toplumsal değişim. Nobel.
 • Tuğ, B. (2016). Tarih ve toplumsal cinsiyet. F. Saygılıgil (Haz.), Toplumsal Cinsiyet Rartışmaları içinde, 33-50.
 • Turhan,M.(1956). Kültürde Değişen ve Değişmeye Mukavemet Eden Unsurlar. Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, 1, 6-21.
 • Türkdoğan, O. (2008). Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Vergin, N. (1990), ‘’Toplumsal Değişme ve Türkiye’de Aile’’, İlim ve Sanat, Cilt:14, İstanbul
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi, International Journal of SocialScience, 30, 209-224
 • Yıldırım, E. (2018). Toplumsal Değişme Sürecinde Aile. Aile Sosyolojisi, 2, 121-138.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1536-4854
Yazar: Alpaslan ÇOBANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 31 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jssh846785, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {68 - 80}, doi = {}, title = {Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler}, key = {cite}, author = {Çobanoğlu, Alpaslan} }
APA Çobanoğlu, A . (2020). Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler . Journal of Social Sciences and Humanities , 4 (2) , 68-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/59331/846785
MLA Çobanoğlu, A . "Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler" . Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 68-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/59331/846785>
Chicago Çobanoğlu, A . "Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler". Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 68-80
RIS TY - JOUR T1 - Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler AU - Alpaslan Çobanoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 80 VL - 4 IS - 2 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler %A Alpaslan Çobanoğlu %T Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler %D 2020 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çobanoğlu, Alpaslan . "Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler". Journal of Social Sciences and Humanities 4 / 2 (Aralık 2020): 68-80 .
AMA Çobanoğlu A . Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler. JSSH. 2020; 4(2): 68-80.
Vancouver Çobanoğlu A . Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler. Journal of Social Sciences and Humanities. 2020; 4(2): 68-80.
IEEE A. Çobanoğlu , "Türk Aile Yapısında ve Kültüründe Yakın Gelecekte Önem Kazanacağı Öngörülen Değişimler", Journal of Social Sciences and Humanities, c. 4, sayı. 2, ss. 68-80, Ara. 2021