Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 212 - 227 2019-03-15

Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları
The behavioral profile of domestic tourists in Kızkalesi and the problems of Kızkalesi as a tourist destination

Mehtap Özkan Buzlu [1] , Gülser Yavuz [2] , Kamil Unur [3] , Dilek Atçı [4]


Keşifsel türde tasarlanan araştırmanın amacı, Kızkalesi’ndeki restoran işletmeleri çalışanlarının Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlere yönelik bakış açılarından hareketle, yerli turistlerin davranışsal profilinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın amacına bağlı olarak, 9 Temmuz 2018 tarihinde Kızkalesi’nde faaliyet gösteren 10 restoran işletmesinde, 8’i restoran işletmecisi, 18 çalışanla yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere katılacak kişilerin belirlenmesinde, kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada, yerli turistlerin restoran içerisinde ve restoran dışındaki uygunsuz davranışları ve olumlu davranışlarının yanı sıra, Kızkalesi turizminin mevcut durumu ve genel sorunlarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda, araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir. Çalışmada getirilen önerilerden hareketle, ileriye yönelik alınabilecek önlemlerle Kızkalesi turizminin geliştirilmesine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.    

Tourism is a sector that fundamentally produces “experience”. Tourism is affected by advancement in the market and its The aim of this exploratory research is to identify the behavioral profile of domestic tourists visiting Kızkalesi (Korykos) by investigating restaurant employees’ perspectives. Depending on the purpose of the study, convenience sampling was preferred and the data was collected by semi-structured interviews with 18 employees from 10 different restaurants on 9th July 2018. Two questions regarding domestic tourists’ pleasing and disturbing behaviors were asked to the participants. Data were analyzed by using descriptive and content analysis. The results of the study revealed the current state and the major problems about tourism in Kızkalesi, thus it is thought to have important contributions to tourism development in the area by showing the critical concerns.    

 • Altıntaş, M. H. (2007). Perakendecilik alanında fonksiyonel olmayan müşteri davranışları: Bursa ve İstanbul illerinde bir inceleme. R. Altunışık ve S. Okutan (Ed.), 12. Ulusal pazarlama kongresi bildiriler kitabı (ss. 113-128) içinde. Sakarya: İbrahimoğulları Ofset.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Aslan, A. ve Kozak, M. (2012). Customer deviance in resort hotels: The case of Turkey. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21, 679–701.
 • Aslan, A., & Özeren, E. (2016). Turizmin sosyal psikolojik dinamikleri, turist-çalışan (görevli) etkileşimleri: pratik teorisi bağlamında bir inceleme. Duran, E. ve Aslan, C.(Ed.), Turizmin sosyal psikolojik dinamikleri (ss.139-147) içinde. Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Avcı, U., & Sayılır, A. (2006), Hizmet kalitesi çerçevesinde çalışanların rolüne ve yeterliliklerine ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 121-138.
 • Avcıkurt, C. (2007). Turizm Sosyolojisi Turist- Yerel Halk İletişimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bertaux, D. (1981). From the life-history approach to the transformation of sociological practice. In Daniel Bertaux (Ed.), Biography and society: The life history approach in the social sciences (pp.29-45). London: Sage. Aktaran; Mason, M. (2010, August). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 11(3), (1-13).
 • Booms, B.H., & Mohr, L.A. (1994), Critical service encounters: the employee’s viewpoint. Journal of Marketing, 58 (4), 95-106.
 • Dönmez, B., & Çakıcı, A. C. (2013). Turist–turist etkileşimi: yerli turistlerin İngiliz turistlere bakış açıları üzerine keşifsel bir araştırma. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 37-61.
 • Dönmez, B, & Çakıcı, A. C. (2013). Turist – turizmci etkileşimi: yerli turistlerin turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış açıları üzerine keşifsel bir araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 137-150.
 • Duman, T., & Öztürk, A.B. (2005). Yerli turistlerin Mersin Kızkalesi destinasyonu ve tekrar ziyaret niyetleri ile ilgili algılamaları üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 9-23.
 • Fullerton, R. A., & Punj, G. (1993). Choosing to misbehave: A structural model of aberrant consumer behavior. ACR, North American Advances. 20, 570-574.
 • Fullerton, R. A., & Punj, G. (1997). What is consumer misbehavior?. ACR North American Advances, 24, 336-339.
 • Geçti, F., & Bora, B. (2010). Küçük esnafın karşılaştığı fonksiyonel olmayan müşteri davranışlarının incelenmesine yönelik bir araştırma, 49. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-8 Mayıs, Zonguldak 1-47.
 • Güler, O., Dalgıç, A., & Tor Kadıoğlu, (2017). Gayri ahlaki müşteri davranışı ve başa çıkma taktikleri: restoran ve otel çalışanları üzerine bir araştırma. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017– Mersin.
 • Harris, L.C., & Reynolds, K.L. (2004), Jaycustomer behavior: an exploration of types and motives in the hospitality industry. Journal of Services Marketing, 18(25), 339-357.
 • Harris, L.C. (2012). ‘Ripping off’ tourists: An empirical evaluation of tourists’ perceptions and service worker (mis)behavior. Annals of Tourism Research, 39(2), 1070-1093.
 • Harris, L, C., & Daunt, K. (2013). Managing customer misbehavior: challenges and strategies. Journal of Services Marketing, 27(4), 281–293.
 • Huang, Z., & Miao, L. (2016). Illegitimate customer complaining behavior in hospitality service encounters: A frontline employee perspective. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(6), 655-684.
 • Gürsoy, D., Cai, R., & Anaya, G.J. (2017). Developing a typology of disruptive customer behaviors Influence of customer misbehavior on service experience of by-standing customers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (9), 2341-2360.
 • Kılıç, B., & Ok, S. (2012). Otel işletmelerinde müşteri şikayetleri ve şikayetlerin değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 25(7), 4189-4202.Kozak, M. (2014).Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mersin İl Özel İdaresi (2009). Mersin: ören yerleri, kaleleri, müzeleri. İstanbul: Seçil Ofset.
 • Moschis, G.P., & Cox, D. (1989). Deviant consumer behavior, Advances in Consumer Research, 16, 732-737.
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2002). Contact personnel, physical environment and the perceived corporate image of intangible services by new clients. International Journal of Service Industry Management, 13(3), 242-262.
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon yönetimi ve pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdoğan, B. F., & Alkibay, S. (2007). Fonksiyonel olmayan tüketici davranışlarının kavramsal boyutu. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 156-168.
 • Öztürk, A.B., & Hançer, M. (2008). Exploring destination satisfaction: a case of Kızkalesi, Turkey,  Tourism Analysis, 13(5-6), 473-484.
 • Rızaoğlu, B. (2003). Turizm davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Tayfun, A., & Kara, D. (2007). Turizm işletme belgeli restoranlardan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21), 273-292.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (ty). 27.07.2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=22203 adresinden erişilmiştir.
 • Unur, K., & Çetin, N. (2017) Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak marka algısı. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5, 63-79.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Urielly, N., Ram, Y. & Palach-mines, A. (2011). Psychoanalytic sociology of deviant tourist behavior. Annals of Tourism Research, 38( 3), 1051-1069.
 • Withiam, G. (1998). Customers fromhell. Cornell Hospitality Quarterly, 39, 5-11.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, Y. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2213-2069
Yazar: Mehtap Özkan Buzlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9740-9045
Yazar: Gülser Yavuz
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2992-7427
Yazar: Kamil Unur
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5541-9584
Yazar: Dilek Atçı
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr524002, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {212 - 227}, doi = {10.24288/jttr.524002}, title = {Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları}, key = {cite}, author = {Özkan Buzlu, Mehtap and Yavuz, Gülser and Unur, Kamil and Atçı, Dilek} }
APA Özkan Buzlu, M , Yavuz, G , Unur, K , Atçı, D . (2019). Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 212-227 . DOI: 10.24288/jttr.524002
MLA Özkan Buzlu, M , Yavuz, G , Unur, K , Atçı, D . "Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 212-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/524002>
Chicago Özkan Buzlu, M , Yavuz, G , Unur, K , Atçı, D . "Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 212-227
RIS TY - JOUR T1 - Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları AU - Mehtap Özkan Buzlu , Gülser Yavuz , Kamil Unur , Dilek Atçı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.524002 DO - 10.24288/jttr.524002 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 227 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.524002 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.524002 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları %A Mehtap Özkan Buzlu , Gülser Yavuz , Kamil Unur , Dilek Atçı %T Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.524002 %U 10.24288/jttr.524002
ISNAD Özkan Buzlu, Mehtap , Yavuz, Gülser , Unur, Kamil , Atçı, Dilek . "Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 212-227 . https://doi.org/10.24288/jttr.524002
AMA Özkan Buzlu M , Yavuz G , Unur K , Atçı D . Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 212-227.
Vancouver Özkan Buzlu M , Yavuz G , Unur K , Atçı D . Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 227-212.