PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dinsel Çoğulculuk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Diğer Dinlerin Öğretimi

Yıl 2010, Cilt 8, Sayı 2, 65 - 90, 13.07.2010

Öz

In recent years the issue of how to teach religion in schools is becoming an important agenda in national and international ground. The institutions like UNESCO, EC make efforts to support a religious education in line with democratic values which brings forth pluralistic approach. In these courses the following attitude is supported; the religious majority should see minority groups from a perspective that will not conceive them ?as others? . This new approach found its echo in the curriculum of religious education in Turkey. This paper deals with this pluralistic approach in religious education in Turkey, and discus whether the international concerns found their echo in these programs. When evaluated totally is can be seen that the curriculum and accordingly the course books now have a pluralistic character in teaching other religions that put emphasis on understanding others rather than judging them.

Kaynakça

 • “İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı”, MEB Tebliğler Dergisi, 2356, Ankara, 1992.
 • Akgül, Dr. Mehmet ve diğerleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12, MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 2008.
 • Aydın, Mahmut, “Dini Çoğulculuk Üzerine Bir Mülahaza”, İslamî Araştırmalar Dergisi, 14/2 (2001), ss. 291-305.
 • Aydın, Mehmet, “Dinler Tarihi Dersleri”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşeri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Bilgin, Beyza, “İslam Din Pedagojisinde İslam’dan Başka Dinlerin Anlatımı”, AÜİFD Cilt XLIII (2002) Sayı 2 ss. 19-40.
 • Bilgin, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1988.
 • Boran, Abdurrahman, Lise Birinci Sınıflarda Okutulan DKAB Dersinin Öğrencilerin İslam Dini Dışındaki Dinler Hakkında Bilgi ve Düşüncelerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1996.
 • Doğan, Recai, “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Program Anlayışları (1924-1980)”,
 • Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2003, ss. 611-646.
 • Gündüz, Hatice, İlköğretim Din Dersi Kitaplarında Diğer Dinlerin Öğretimi (Zorunlu Din Öğretimi Öncesi ve Sonrası Dönemlere Ait Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008.
 • Gündüz, Şinasi, “Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Ötekinin İnklusivist Yorumu”, Tezkire Dergisi, yıl: 10, Sayı: 20, Nisan-Mayıs 2001, ss. 91-116.
 • Hull, John M. “Çoğulcu Demokratik Toplumlarda Din Öğretimi Üzerine Genel Değerlendirmeler”, Din öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar. 28-30 Mart 2001. 2. Baskı. MEB, Ankara. 2004. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB, Ankara, 2007.
 • İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, MEB, Ankara, 2008.
 • Kaymakcan, Recep, “Christianity in Turkish Religious Education”, Islam and ChristianMuslim Relations, Vol. 10, No. 3, 1999.
 • Kaymakcan, Recep, “İmam Hatip Liselerinde Dinler Tarihi Öğretimi”, İmam-Hatip Liselerinde Eğitim Öğretim, Dem Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Kaymakcan, Recep, “The Perception of Christianity in Turkish Religious Education”, ed. M. Tamcle, Koexistenz und Konfrontation, Hamburg, Lit Verlag, ss. 75-90.
 • Kaymakcan, Recep, “Türk Gençliğinin Din Eğitimi Algılaması”, Marife, 6:2, 117-132,(2006).
 • Kaymakcan, Recep, “Türkiye’de Din Eğitiminde Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık: Yeni Ortaöğretim DKAB Programı Bağlamında Bir Değerlendirme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), Ocak 2007. Kaymakcan, Recep, Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri: Yeni Eğilimler: Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık, DEM Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Keast, John, (editor), (2008) Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Köylü, Mustafa, “Batının Kontrolünde İslam Dini Eğitimi”, DEM Dergi, Yıl 1, Sayı 3. (2008).
 • Köylü, Mustafa, “Dinsel Dışlayıcılık”, İslam ve Öteki Dinlerin Doğruluk, Kurtarıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu, Editör: Cafer Sadık Yaran, Kaknüs Yayınları, İstanbul, Nisan 2001, ss. 29-65.
 • Köylü, Mustafa, “The Contribution of The Course of “Religion Culture and Moral Knowledge” to eace Education: The Case of Turkey”, Presented at CIES Gaining Educational Equity around the World 52nd Annual Conference & İnternational Education Society March 17-21, 2008, Teachers College, Columbia University.
 • Küçük, Abdurrahman, “Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Giderilmesinde Takip Edilecek Esaslar”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, MEB, İstanbul, 2005.
 • OSCE-ODIHR, Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, Poland, 2007.
 • Öztürk, Mustafa, “Kur’an’a Göre “Öteki”nin Konumu”, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, ss. 129-178, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2007.
 • Pepin, Luce, Teaching about Religions in European School Systems Policy issues and trends, NEF Initiative on Religion and Democracy in Europe, London, 2009.
 • Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 1. baskı, Pegem yay. Ankara, 2001
 • Tümer, Günay, “Orta Öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde İslam ve Diğer Dinlerin Öğretimi”, s. 353-355, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Yıldırım, Dr. Ramazan ve diğerleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9, MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 2008.
 • Yılmaz, Hüseyin, “AB’ye Giriş Sürecinde Ortaöğretimde Diğer Dinlerin Öğretimi ile İlgili Öğrencilerin Düşünceleri”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VII/2, Sivas Aralık, 2004, ss. 101-127.

Yıl 2010, Cilt 8, Sayı 2, 65 - 90, 13.07.2010

Öz

Kaynakça

 • “İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı”, MEB Tebliğler Dergisi, 2356, Ankara, 1992.
 • Akgül, Dr. Mehmet ve diğerleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12, MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 2008.
 • Aydın, Mahmut, “Dini Çoğulculuk Üzerine Bir Mülahaza”, İslamî Araştırmalar Dergisi, 14/2 (2001), ss. 291-305.
 • Aydın, Mehmet, “Dinler Tarihi Dersleri”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşeri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Bilgin, Beyza, “İslam Din Pedagojisinde İslam’dan Başka Dinlerin Anlatımı”, AÜİFD Cilt XLIII (2002) Sayı 2 ss. 19-40.
 • Bilgin, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1988.
 • Boran, Abdurrahman, Lise Birinci Sınıflarda Okutulan DKAB Dersinin Öğrencilerin İslam Dini Dışındaki Dinler Hakkında Bilgi ve Düşüncelerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1996.
 • Doğan, Recai, “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Program Anlayışları (1924-1980)”,
 • Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2003, ss. 611-646.
 • Gündüz, Hatice, İlköğretim Din Dersi Kitaplarında Diğer Dinlerin Öğretimi (Zorunlu Din Öğretimi Öncesi ve Sonrası Dönemlere Ait Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008.
 • Gündüz, Şinasi, “Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Ötekinin İnklusivist Yorumu”, Tezkire Dergisi, yıl: 10, Sayı: 20, Nisan-Mayıs 2001, ss. 91-116.
 • Hull, John M. “Çoğulcu Demokratik Toplumlarda Din Öğretimi Üzerine Genel Değerlendirmeler”, Din öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar. 28-30 Mart 2001. 2. Baskı. MEB, Ankara. 2004. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB, Ankara, 2007.
 • İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, MEB, Ankara, 2008.
 • Kaymakcan, Recep, “Christianity in Turkish Religious Education”, Islam and ChristianMuslim Relations, Vol. 10, No. 3, 1999.
 • Kaymakcan, Recep, “İmam Hatip Liselerinde Dinler Tarihi Öğretimi”, İmam-Hatip Liselerinde Eğitim Öğretim, Dem Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Kaymakcan, Recep, “The Perception of Christianity in Turkish Religious Education”, ed. M. Tamcle, Koexistenz und Konfrontation, Hamburg, Lit Verlag, ss. 75-90.
 • Kaymakcan, Recep, “Türk Gençliğinin Din Eğitimi Algılaması”, Marife, 6:2, 117-132,(2006).
 • Kaymakcan, Recep, “Türkiye’de Din Eğitiminde Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık: Yeni Ortaöğretim DKAB Programı Bağlamında Bir Değerlendirme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), Ocak 2007. Kaymakcan, Recep, Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri: Yeni Eğilimler: Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık, DEM Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Keast, John, (editor), (2008) Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Köylü, Mustafa, “Batının Kontrolünde İslam Dini Eğitimi”, DEM Dergi, Yıl 1, Sayı 3. (2008).
 • Köylü, Mustafa, “Dinsel Dışlayıcılık”, İslam ve Öteki Dinlerin Doğruluk, Kurtarıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu, Editör: Cafer Sadık Yaran, Kaknüs Yayınları, İstanbul, Nisan 2001, ss. 29-65.
 • Köylü, Mustafa, “The Contribution of The Course of “Religion Culture and Moral Knowledge” to eace Education: The Case of Turkey”, Presented at CIES Gaining Educational Equity around the World 52nd Annual Conference & İnternational Education Society March 17-21, 2008, Teachers College, Columbia University.
 • Küçük, Abdurrahman, “Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Giderilmesinde Takip Edilecek Esaslar”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, MEB, İstanbul, 2005.
 • OSCE-ODIHR, Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, Poland, 2007.
 • Öztürk, Mustafa, “Kur’an’a Göre “Öteki”nin Konumu”, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, ss. 129-178, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2007.
 • Pepin, Luce, Teaching about Religions in European School Systems Policy issues and trends, NEF Initiative on Religion and Democracy in Europe, London, 2009.
 • Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 1. baskı, Pegem yay. Ankara, 2001
 • Tümer, Günay, “Orta Öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde İslam ve Diğer Dinlerin Öğretimi”, s. 353-355, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
 • Yıldırım, Dr. Ramazan ve diğerleri, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9, MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 2008.
 • Yılmaz, Hüseyin, “AB’ye Giriş Sürecinde Ortaöğretimde Diğer Dinlerin Öğretimi ile İlgili Öğrencilerin Düşünceleri”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VII/2, Sivas Aralık, 2004, ss. 101-127.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zubeyir BULUT
0000-0003-4513-9308

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Bulut, Zubeyir . "Dinsel Çoğulculuk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Diğer Dinlerin Öğretimi". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2010): 65-90 .