502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 8 - 18 2016-12-15

The Effects of Jigsaw Technique to Comprehension of Human and Environment Unit, Persistency of Knowledge and Attitudes Towards Environment
İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi

Emel KILIÇ UYAR [1] , Sönmez GİRGİN [2]


In this study, the effects of Jigsaw technique to 7th grade students' comprehension of Human and Environment unit, the persistency of their knowledge and their attitudes towards environment are studied. This study is a quasi-experimental study with pretest-posttest control group. The sample of this study consists of 7th grade students located at Yenimahalle district in Ankara. One of the classes is chosen randomly as experiment, and the other one is as control group. While with the control group students the lessons are taught according to 5E learning cycle, with the experiment group those are presented with Jigsaw technique. Data is put together with Human and Environment Achievement test (HEAT) and Attitude test towards Environment (ATTE). HEAT and ATTE are applied to both groups as pretest -posttest and HEAT is applied as persistency test 2 months after than posttest. Hypothesis are analyzed with related-unrelated samples t test. t test results show that experiment and control groups are equal in terms of HEAT pretest averages. t test results show that there are significant differences on experiment group's side with HEAT posttest, HEAT persistency test and ATTE posttest averages of experiment and control groups. It's concluded that teaching science lessons with Jigsaw technique increases students' success, knowledge persistency and attitudes towards environment.

Araştırmada, yedinci sınıf öğrencilerinin insan ve çevre ünitesi konularını kavramalarına, bilgilerinin kalıcılığına ve çevreye karşı tutumlarına jigsaw tekniğinin etkileri araştırılmıştır. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Örneklem, Ankara ili Yenimahalle ilçesindeki bir ortaokulun 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Şubelerden rastgele bir sınıf deney, bir sınıf kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu ile dersler 5E Öğrenme Döngüsü Modeliyle işlenirken, deney grubunda jigsaw tekniğine göre hazırlanmış öğretim etkinlikleriyle sunulmuştur. Veriler, İnsan ve Çevre Başarı Testi (İÇBT), Çevreye Karşı Tutum Testi (ÇKTT) ile toplanmıştır. Her iki gruba İÇBT ve ÇKTT ön test ve son test, son testten 2 ay sonra İÇBT kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri, ilişkisiz ve ilişkili örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. t-testi sonuçları, deney ve kontrol gruplarının İÇBT ön test ortalamaları bakımından denk olduğunu gösterirken, deney ve kontrol gruplarının İÇBT son test, İÇBT kalıcılık testi ve ÇKTT son test ortalamalarında deney grubu lehine anlamlı farklar olduğunu göstermiştir. Fen derslerinin jigsaw tekniğine göre işlenmesinin öğrenci başarısı, bilginin kalıcılığı ve çevreye karşı tutumda artış sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

  • Acar, B. and Tarhan, L. (2007). Effect of cooperative learning strategies on students’ understanding of concepts in electrochemistry. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 349-373.
  • Acar-Şeşen, B., ve Tarhan, L. (2009). Lise kimya “asitler ve bazlar”ünitesine yönelik işbirlikli öğrenme etkinlikleri. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.
  • Açıkgöz, K. Ü. 1993. İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Duyusal Özellikleri Üzerindeki Etkileri. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Meb Yayınları, 187–201, Ankara.
  • Açıkgöz, K.Ü. (2006). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
  • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgileri üzerine bir çalışma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı. (ss. 110) (07-09 Eylül 2006) Ankara, Palme Yayıncılık.
  • Aslan, O. ve Afyon, A. (2005). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 137-155.
  • Benli Özdemir, E. (2014). Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
  • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi 1 dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 , 9-18.
  • Broyles, M. L. (1999). A comparison of the participation in cooperative learning on the success of physics, engineering and mathematics students. Yayınlanmış doktora tezi, A&M Üniversitesi, Texas.
  • Buzludağ, P. (2010). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinin İşbirlikli Öğrenmeyle (Jigsaw Tekniği) Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel KILIÇ UYAR
Kurum: Yenimahalle Şehit Savaş Bıyıklı Ortaokulu, Ankara
Ülke: Turkey


Yazar: Sönmez GİRGİN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mart 2017
Kabul Tarihi : 18 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kafkasegt296373, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {8 - 18}, doi = {}, title = {İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi}, key = {cite}, author = {KILIÇ UYAR, Emel and GİRGİN, Sönmez} }
APA KILIÇ UYAR, E , GİRGİN, S . (2016). İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 8-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/27919/296373
MLA KILIÇ UYAR, E , GİRGİN, S . "İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016 ): 8-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/27919/296373>
Chicago KILIÇ UYAR, E , GİRGİN, S . "İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016 ): 8-18
RIS TY - JOUR T1 - İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi AU - Emel KILIÇ UYAR , Sönmez GİRGİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 18 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi %A Emel KILIÇ UYAR , Sönmez GİRGİN %T İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi %D 2016 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD KILIÇ UYAR, Emel , GİRGİN, Sönmez . "İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (Aralık 2016): 8-18 .
AMA KILIÇ UYAR E , GİRGİN S . İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi. e-KEAD. 2016; 3(3): 8-18.
Vancouver KILIÇ UYAR E , GİRGİN S . İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 3(3): 18-8.