Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgi Teknolojilerinin Hizmet Sektöründeki Tedarik Zinciri Üzerindeki Hizmet ve Alıcı Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi: Erzurum İli Uygulaması

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 49 - 65, 14.09.2020

Öz

Bu çalışmada hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetimi kavramları ve modelleri ile hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetiminin bilgi teknolojileri, hizmet performansı ve alıcı firma performansıyla ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojilerinin verimli kullanılmasının, hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetimine etkisi ve bu etkinin de hizmet performansı ve alıcı firma performansı ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde; “Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasına” ve “Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odasına” bağlı bulunan ve Erzurum ilinde faaliyet gösteren 145 hizmet işletmesinin yetkilileriyle yüz yüze görüşülerek anketler uygulanmıştır. Bilgi teknolojilerinin verimli kullanılmasının, hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetimine etkisi ve bu etkinin de hizmet performansına ve alıcı firma performansına etkisi açıklanmıştır. Bu bağlamda geliştirilen model ve hipotez testleri yapısal eşitlik modeli ile istatistiki olarak test edilmiştir. Sonuç olarak; bilgi teknolojilerindeki verimliliğin, hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetimini etkilediği ve bunun da hizmet performansını ve alıcı firma performansını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hizmet performansının da alıcı firma performansını etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Altan, Ş., Ediz, A. (2016).Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren(Yht) İçin Hizmet Kalitesinin Ölçümü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 695-720.
 • Baltacıoğlu, T., Ada, E., Kaplan, M. D., Yurt, Ö. ve Kaplan, Y. C. (2007). A New Framework For Service Supply Chains. The Service Industries Journal. 27(2), 105-124.
 • Chopra, S. ve Meindl, P. (2007). Tedarik zinciri yönetimi. Strateji, Planlama ve Operasyon. (Çeviri Editörü: Emrah Bulut). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2017).
 • Ellram, L.M., Tate, W.L. ve Billington, C. (2004). Understanding and Managing the Services Supply Chain. Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing and Supply, 40(4), 17–32. Kathawala, Y., Abdou, K. (2003). Supply Chain Evaluation İn The Service İndustry: A Framework Development Compared To Manufacturing. Managerial Auditing Journal, 18( 2), 140-149.
 • Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S. ve Rao, S. S. (2006).The İmpact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And Organizational Performance. Omega – The International Journal of Management Science, 34 (2), 107-124.
 • Sampson, S. E. (2000). “Customer-Supplier Duality And Bidirectional Supply Chains İn Service Organizations”. International Journal of Service Industry Management, 11 (4), 348-364.
 • Smith, J. D. (2013). Towards A Theory Of Servıces Supply Chaın Management. Doctor Of Busıness Admınıstratıon. ABD: Cleveland State Unıversıty.

Investigation Of The Effects Of Information Technologies On Service Performance And Buyer Firm Performance In The Supply Chain In Service Sector: An Application In Erzurum

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 49 - 65, 14.09.2020

Öz

In this study, concepts and models of the supply chain management in service sector as well as the relationship between information technologies, service performance and buyer firm performance, and supply chain management in service sector are examined. The purpose of this study is to reveal the effect of efficient use of information technologies on supply chain management in the service sector and the relationship of this effect with service performance and buyer company performance. In the application section of the study; surveys were conducted by face-to-face interviews with 145 service operators in Erzurum Province, which are affiliated to Erzurum Chamber of Commerce and Industry or Erzurum Chamber of Merchants and Craftsmen. The effect of effective use of information technologies on supply chain management in service sector and its effect on both service performance and buyer performance are explained. The model and hypothesis tests developed in this context were tested statistically using the structural equation model. As a result; it is determined that the effective use of information technologies affects the supply chain management in the service sector which consequently affects the service performance and the performance of the buyer firm. In addition, service performance has also been found to affect the performance of the buyer firm.

Kaynakça

 • Altan, Ş., Ediz, A. (2016).Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren(Yht) İçin Hizmet Kalitesinin Ölçümü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 695-720.
 • Baltacıoğlu, T., Ada, E., Kaplan, M. D., Yurt, Ö. ve Kaplan, Y. C. (2007). A New Framework For Service Supply Chains. The Service Industries Journal. 27(2), 105-124.
 • Chopra, S. ve Meindl, P. (2007). Tedarik zinciri yönetimi. Strateji, Planlama ve Operasyon. (Çeviri Editörü: Emrah Bulut). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2017).
 • Ellram, L.M., Tate, W.L. ve Billington, C. (2004). Understanding and Managing the Services Supply Chain. Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing and Supply, 40(4), 17–32. Kathawala, Y., Abdou, K. (2003). Supply Chain Evaluation İn The Service İndustry: A Framework Development Compared To Manufacturing. Managerial Auditing Journal, 18( 2), 140-149.
 • Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S. ve Rao, S. S. (2006).The İmpact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And Organizational Performance. Omega – The International Journal of Management Science, 34 (2), 107-124.
 • Sampson, S. E. (2000). “Customer-Supplier Duality And Bidirectional Supply Chains İn Service Organizations”. International Journal of Service Industry Management, 11 (4), 348-364.
 • Smith, J. D. (2013). Towards A Theory Of Servıces Supply Chaın Management. Doctor Of Busıness Admınıstratıon. ABD: Cleveland State Unıversıty.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilşad Güzel 0000-0003-1421-7692

Murat Karadaş 0000-0003-2098-4185

Yayımlanma Tarihi 14 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güzel, D., & Karadaş, M. (2020). Bilgi Teknolojilerinin Hizmet Sektöründeki Tedarik Zinciri Üzerindeki Hizmet ve Alıcı Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi: Erzurum İli Uygulaması. Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 49-65.

Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Trabzon