Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 58 - 90 2019-12-30

TURKEY'S GENERAL SITUATION IN THE STRATEGIC MANAGEMENT AREA: A BIBLOGRAPHICAL APPRECIATION BETWEEN 1975-2019
STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME

Muhammed BELLEK [1] , Erdem KOPARAN [2] , Ebru AYKAN [3]


The main purpose of the study is to examine the theoretical development of strategic management is to uncover the most studied topics in literature and Turkey to try to determine its position relative to other countries by putting forward the existing indicators on the international arena. Within the scope of bibliometric analysis; 40 conferences (1910 proceeding paper) under the title of “strategic management” between 1975 and 2019 in the Web of Science database and the studies published in the 5 most important journals (17187 articles) according to Google h-5 index were examined.

As a result of the analysis, the most frequently repeated keywords were respectively; performance, innovation, strategy, firm performance and resource dependency. In addition, the link strength and frequency of repetition between these words were determined. Countries were compared in terms of number of publications and citations made by the number of citations and Turkey ranks 7th out of 66 countries in the ranking. In terms of the number of publications, it ranks 21st. It ranks 56th in terms of the ratio of the total number of citations to the total number of publications. In addition, congresses in the field of strategic management; in terms of number of Turkey-based studies were very important but in terms of citation rate, articles published in scientific journals has been found to be much more preferred.

Bu çalışmanın temel amacı, stratejik yönetim alanının gelişimini teorik olarak inceleyerek, literatürde en çok çalışılan konuları ortaya çıkarmak ve Türkiye’nin uluslararası alandaki mevcut göstergelerini ortaya koyarak diğer ülkelere göre konumunu belirlemeye çalışmaktır. Bibliyometrik analiz kapsamında Web of Science veri tabanındaki 1975-2019 yılları arasında “stratejik yönetim” başlığı altındaki 40 konferans ve toplam 1910 bildiri metni ile Google h-5 endeksinde bulunan 5 dergide yayınlanmış toplam 17187 makale incelenmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, en sık tekrarlanan anahtar kelimelerin sırasıyla performans, inovasyon, strateji, firma performansı gibi kelimeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu kelimeler arasındaki bağlantı gücü ve birlikte tekrarlanma sıklıkları tespit edilmiştir. Ülkelerin atıf sayısı ve yayın sayısı bakımından karşılaştırılmaları sonucu Türkiye atıf sayısında 66 ülke arasında 7. ve yayın sayısında 21. sıradadır. Toplam atıf sayısının toplam yayın sayısına oranı bakımından ise 56. sırada yer almaktadır. Buna ilaveten alandaki kongrelerin Türkiye kökenli çalışmaların sayısı bakımından büyük önem taşıdığı ancak uluslararası atıf alma oranı bakımından bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin çok daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir.

  • Atakan-Duman, Ş., Kalemci, R. A., & Çakar, M. (2005). Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57-72.Aykanat, Z., & Yıldız, T. (2016). İşletme ve Yönetim Alanındaki "Stratejik Yönetim" Kavramının Evrimsel Gelişiminin Bilimsel Haritalama Yöntemiyle İncelenmesi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 712-720). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.Barca, M. (2018). Prof. Dr. Mehmet BARCA‘dan Editöre Mektup: Bir Alan Dergisinin Doğuşu. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 3-4.Barca, M., & Hızıroğlu, M. (2009). 2000'li Yıllarda Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Entellektüel Yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.Bozdemir, E., & Çivi, F. (2019). Standart Maliyet Yönteminin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 59-84. doi:10.25095/mufad.510582Buzydlowski, J. W. (2015). Co-Occurrence Analysis as a Framework for Data Mining. Journal of Technology Research, 1(6), 1-19.Coşkun, H. E., & Tabak, A. (2016). 1995-2015 Yılları Arasında Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Dünya Ne Çalıştı, Biz Ne Çalıştık? Sorusunun İzini Sürmek. 4. Örgütsel Davranış Kongresi (s. 290-299). Adana: Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı.Furrer, O., Thomas, H., & Goussevskaia, A. (2008). The Structure and Evolution of the Strategic Management Field: A Content Analysis of 26 Years of Strategic Management Research. International Journal of Management Reviews, 10(1), 1-23.Hancıoğlu, Y., & Tekin, E. (2017). Ulusal İşletmecilik ile Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Yayımlanan Araştırmaların Bibliyometrik Profili: Stratejik Yönetim Yazını Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16. UİK Özel Sayısı, 87-100. doi:10.18092/ulikidince.322490Hoskisson, R. E., Hitt, M. A., Wan, W. P., & Yiu, D. (1999). Theory and Research in Strategic Management: Swings of a Pendulum. Journal of Management, 25(3), 417-456.Karataş-Çetin, Ç., & Özer-Ceylan, D. (2015). Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2013 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 101-120.Köseoğlu, M. A., Barca, M., & Akdeve, E. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Stratejik Yönetim Literatürünün Örüntüsü Nasıl İlerliyor? Türkiye Üzerine Bir Çalışma. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 585-590). Kütahya: Nobel Akademik Yayıncılık, Eğitim, Danışmanlık.McBurney, M. K., & Novak, P. L. (2002). What Is Bibliometrics and Why Should You Care? Proceedings. IEEE International Professional Communication Conference (s. 108-114). IEEE. doi:10.1109/ipcc.2002.1049094 Nerur, S. P., Rasheed, A. A., & Natarajan, V. (2008). The Intellectual Structure of the Strategic Management Field: An Author Co-Citation Analysis. Strategic Management Journal, 29(3), 319-336. doi:10.1002/smj.659Özcan, H. M., & Özdemir, B. (2015). Türkiye'deki Stratejik Yönetim Alanı Nereye Gidiyor: 2008-2014 Yılları Arası Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Üzerine Bir Değerlendirme. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 179-182). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.Peters, H. P., & Van Raan, A. F. (1991). Structuring Scientific Activities By Co-Author Analysis. Scientometrics, 20(1), 235-255.Ramos‐Rodríguez, A. R., & Ruiz-Navarro, J. (2004). Changes in the Intellectual Structure of Strategic Management Research: A Bibliometric Study of the Strategic Management Journal. Strategic Management Journal, 25(10), 981-1004.Ronda-Pupo, G. A., & Guerras-Martin, L. A. (2012). Dynamics of the Evolution of the Strategy Concept 1962–2008: A Co‐Word Analysis. Strategic Management Journal, 33(2), 162-188.Toplu-Yaşlıoğlu, D., İnan, A., & Sözüer, A. (2018). Stratejik Yönetim Araştırmalarında Türkiye Kapsamı: 2000-2015 Döneminde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelemesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 29(84), 79-92.Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2018, 02 16). Manual for VOSviewer version 1 .6.7. VOSviewer Manual. 10 26, 2019 tarihinde https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.7.pdf adresinden alındıZhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing Keywords Plus of WOS and Author Keywords: A Case Study of Patient Adherence Research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9175-8989
Yazar: Muhammed BELLEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erdem KOPARAN
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru AYKAN
Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 29 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @bibliyografi { kayusosder647286, journal = {Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2687-5772}, address = {KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE}, publisher = {Kayseri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {58 - 90}, doi = {}, title = {STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Bellek, Muhammed and Koparan, Erdem and Aykan, Ebru} }
APA Bellek, M , Koparan, E , Aykan, E . (2019). STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 58-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/647286
MLA Bellek, M , Koparan, E , Aykan, E . "STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME" . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 58-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/647286>
Chicago Bellek, M , Koparan, E , Aykan, E . "STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 58-90
RIS TY - JOUR T1 - STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Muhammed Bellek , Erdem Koparan , Ebru Aykan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 90 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-5772- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME %A Muhammed Bellek , Erdem Koparan , Ebru Aykan %T STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2687-5772- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bellek, Muhammed , Koparan, Erdem , Aykan, Ebru . "STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2020): 58-90 .
AMA Bellek M , Koparan E , Aykan E . STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME. KAYÜSOSDER. 2019; 1(1): 58-90.
Vancouver Bellek M , Koparan E , Aykan E . STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA TÜRKİYE’NİN GENEL DURUMU: 1975-2019 YILLARI ARASI BİBLİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 1(1): 58-90.