PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yenilik Yönetiminin İş Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ankara’daki Devlet Üniversiteleri Bünyesinde Bulunan Teknokenetlerde Bir Araştırma

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 29 - 66, 01.06.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı yenilik yönetiminin iş yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini Ankara devlet üniversiteleri oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada yenilik yönetimi ölçeği ve iş yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS (20.0) programı yardımıyla analize tabi tutulmuştur. Öncelikle ölçeklere faktör analizi ve güvenilirlik testi yapılmıştır. Daha sonra tüm değişkenlerin betimleyici istatistikleri kapsamında ortalamaları, puan aralıkları ve standart sapmaları incelenmiştir. Bununla beraber, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Bu korelasyon analizi hem ölçeklerin kendi boyutları hem de ölçekler arasındaki tüm boyutlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Korelasyon sonucunda yenilik yönetimi ve iş yaşam kalitesi arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. Analizin sonucunda yenilik yönetiminin iş yaşam kalitesi üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür

The Effect of Innovation Management on Quality of Work Life: An Investigation in Technocities of State Universities Located in Ankara

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 29 - 66, 01.06.2015

Öz

This study aims to present the effect of innovation management on business life quality. The sample group of the study is composed of 172 techno city employees who work for Ankara state university. In this study, in which data were collected via questionnaire method, innovation management scale and business life quality scale were used. Data were analyzed on the SPSS (20.0) software. At first, factor analysis and reliability test were conducted on the scales used for analysis. After that, the environments, score intervals, and standard deviations of all variable were analyzed within the scope of descriptive statistics. Also, correlation analysis was conducted in order to determine the relations between dependent and independent variables. This correlation analysis was assessed for both self-aspect of scales and all other aspects among scales separately. As a result of the correlation, it was found that there is a relation between innovation management and business life quality. Finally, regression analysis was carried out in order to examine the effect of independent variable on dependent variable. The results of this analysis indicated that innovation management has an effect on business life quality

Ayrıntılar

Diğer ID JA88UJ75TU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep ÜNLÜ Bu kişi benim


Enver AYDOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ünlü, Z. & Aydoğan, E. (2015). Yenilik Yönetiminin İş Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ankara’daki Devlet Üniversiteleri Bünyesinde Bulunan Teknokenetlerde Bir Araştırma . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 25 (2) , 29-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34217/378217