Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Transformation of the War Concept: Investigation of Hybrid Wars in the Example of the First and Second Gulf War

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 1, 85 - 110, 30.06.2020

Öz

The concept of war is in constant transformation and change. As humanity evolved, the course of wars changed in line with the technology and environment of this age. Although the existence and causes of wars have not changed greatly since ancient times, war types, tactics and strategies have changed. The battles performed today differ significantly from traditional battles. Battles turn into a genre in which different tools and methods are used together, which is also referred to as hybrid warfare. Although this type of war has been used since antiquity, it has often started to find its place in the security literature, especially after the collapse of the Soviet Union. This study intends to present the basic principles of hybrid warfare which is frequently used and one most of the important methods of warfare of our time and to contribute to Turkey's defense and security policy, survivability strategy. For this purpose, firstly, the transformation of the concept of war and the hybrid warfare that took place in the period from the Ancient Age to the present day was examined. In the study, the 1st and 2nd Gulf Wars were taken as a sample. Here,the reason of selecting the First Gulf War was that it was at the beginning period of the unipolar world order, cyber attacks were used in the war, and it was an important war in the development of the hybrid warfare. The 2nd Gulf War, on the other hand, was preferred because it is one of the most important examples that express the transformation of the wars after the September 11 attacks. Cyber wars were prefered because they have been the ones in which psychological warfare methods were effectively used. Literature scanning and sampling method were used in the study. What is hybrid warfare? What is the reason and importance of using hybrid identification? How does hybrid warfare differ from traditional warfare methods? Can Gulf Wars be considered as hybrid warfare? What is the contribution of the definition of Gulf Wars as hybrid warfare to the literature? Answers to the questions are sought.

Kaynakça

 • Abdulrahim, W. soidttr eitr cro srRtl grPrtof tiv etavirP. 07.02.2019 tarihinde https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/14-peaceful-settlement-of-disputesadresinden alınmıştır.
 • Akad, M. T. (2015). Tarihten Bugüne Gayrinizami Savaş. İstanbul : Kastaş Yayınevi.
 • Akın, A. (2019). Stratejik Analiz. 05.02.2020 tarihinde https://www.stratejikanaliz.com/hibrit-savas/ adresinden alınmıştır
 • Başaranel, B.U ve Türkşen,U.(2019). Counter-terrorist Financing Law and Policy: An Analysis of Turkey. New York. Routledge. BBC. (2011). Iraq war in figures. 05.05.2020 tarihinde https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11107739 adresinden alınmıştır.
 • Britannica. (2020). 05.02.2020 tarihinde https://www.britannica.com/event/Peloponnesian-War adresinden alınmıştır
 • Bıçakçı, S. (2019). Hibrit Savaş.05.02.2020 tarihinde https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/HibritSavas_SalihBicakci_v.1.pdf adresinden alınmıştır
 • Clausewitz, C. V. (2011). Savaş Üzerine. (S. KOÇAK, Çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Cordesman, A. H. (2013). Lessons Of The Gulf War: 1990-1991. Washington: CSIS.
 • Çapar, G. Türkiye ile İlişkiler Kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin Değişen Terörist Örgütler Algısı. 1. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (USSBS), 10-12 Ekim 2018, 404-425
 • Dunne, J. (2013). Information Technology and the War on Iraq.05.05.2020 tarihinde https://www.scss.tcd.ie/tangney/ComputersAndSociety/2003/Paper3/jd.html adresinden alınmıştır
 • East, J. R. (2014). Lessons From the British Defeat Combatıng Colonial Hybrid Warfare in the 1781 Southern Theater of Operatıons. Kansas. School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth.
 • Eker, S. (2015). Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2 (1), 31-66.
 • Eslen, N. (2003). Tarih Boyu Savaş ve Strateji. İstanbul, Bakırköy: Q Matris Yayınları. 104 Yenal
 • Friedman, H.A. (2020). Psychological Operations in Iraq: Operation Iraqi Freedom, 2003. 05.05.2020 tarihindehttps://www.psywar.org/content/ opiraqifreedom adresinden alınmıştır.
 • Gady, F.-S. (2018). What Napoleon Can Teach Western Land Forces About Winning Hybrid Wars.05.03.2020 tarihinde https://nationalinterest.org/blog/ buzz/what-napoleon-can-teach-western-land-forces-about-winning-hybrid-wars-37217 adresinden alınmıştır
 • Glenn, R. W. (2009). Thoughts on “Hybrid” Conflict . 05.02.2020 tarihinde Small Wars Journal : https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf adresinden alınmıştır
 • Güler, H. (2017). Rusya Araştırmaları Enstitüsü . 05.02.2020 tarihinde http://www.rusen.org/hibrit-savas-nedir/ adresinden alınmıştır
 • Harris, W.(2000).Modern Irak’ın Stratejik Konumu.( Çev.) Alper ŞEN. Avrasya Dosyası Irak Özel Sayısı. 6(3). 50-65
 • Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21 st Century: The Rise of Hybrid Wars. 05.05.2020 tarihinde https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf adresinden alınmıştır
 • Johnson, R. (2018). Savaşın Değişen Karakteri. Y. Ö. İnaltekin içinde, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş (s. 1-6). İstanbul : Milli Savunma Üniversitesi Basımevi.
 • Jomini, A. H. (Ocak 2013). Savaş Sanatı. (A. T. Büyükonat, Çev.) İstanbul, Topkapı: Doruk Yayımcılık.
 • Hoffman, F. G. (2009). Hybrid Warfare and Challenges. Small Wars Journal , 34-39.
 • Jacobs, J. G., & Martijn, W. K. (2019). Hybrid Warfare. 05.02.2020 tarihinde https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0260.xml adresinden alınmıştır
 • Kara, M. (2013). Siber Saldırılar - Siber Savaşlar Ve Etkileri . (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi .
 • Kaya, İ. S. (2017). Uluslararası Örnekler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Yolları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2 (1), 153-163.
 • Keegan, J. (2007). Savaş Sanatı Tarihi. (S. Koçak, Çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Keskin, F. (1998). Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma Ve Birleşmiş Milletler. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları
 • Lange, C. H. (2017). Stasis and Bellum Civile:A Difference in Scale? Critical Analysis of Law, 4 (2), 129-140.
 • Lee, W. E. (2012). Keeping the Irish Down and the Spanish Out: English Strategies of Submission in Ireland, 1594-1603. W. M. (Eds) içinde, Hybrid Warfare (s. 45-71). New York: Cambridge University Press.
 • Mansoor, P. R. (2020). 05.02.2020 tarihinde http://assets.cambridge.org/97811070/26087/excerpt/9781107026087_excerpt.htm adresinden alınmıştır
 • McCuen, J. J. (2008). Hybrid Wars. Military Review , 107-113. 05.03.2010 tarihinde https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf adresinden alınmıştır.
 • Myers, D. (2005). War Before History: A Critical Survey.01.03.2020 tarihinde https://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu:180388/datastream/PDF/view adresinden alınmıştır.
 • Newscientist. (2003). 05.05.2020 tarihinde https://www.newscientist.com/ article/dn3535-psychological-warfare-in-iraq-brings-success/ adresinden alınmıştır
 • Segal, D. R. (2018). Hibrit Savaşın Sosyolojik Boyutu. Y. Özel, & E. İnaltekin içinde, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş (s. 47-53). İstanbul: Milli Savunma Üniversitesi Basımevi.
 • Sehgal, İ. (2020). Global Village Space. 06.05.2020 tarihinde https://www.global villagespace.com/what-is-hybrid-warfare-ikram-sehgal/ adresinden alınmıştır
 • Statista (2020).Number of U.S. soldiers killed in the Iraq war from 2003 to 2019. 05.05.2020 tarihinde https://www.statista.com/statistics/263798/american-soldiers-killed-in-iraq/ adresinden alınmıştır.
 • Tarihi Olaylar. (2020). 05 05, 2020 tarihinde https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/korfez-savasi-148 adresinden alınmıştır
 • Taşdemir, F. (2017). Devlet Merkezli Uluslararası Hukuk Sistemi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörler. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (56). 59-85.
 • Toffler, Alvin, ve Heidi Toffler. War and Anti War. New York: Warner Books, 1993.
 • Torreon, B. S. (2015). U.S. Periods of War and Dates of Recent Conflicts . 05.05.2020 tarihinde https://web.archive.org/web/20150328222039/http://fas.org/sgp/crs/natsec/RS21405.pdf adresinden alınmıştır
 • Toptaş, E. (2009). 21. Yüzyılda Savaş. Ankara: Kripto. 106 Yenal
 • Tzu, S. (2019). Savaş Sanatı (14. Baskı). (G. F. Pulat Otkan, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Varlık, A. B. (2013). Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım. Avrasya Terim Dergisi, 1 (2), 114-129.
 • Visoni-Alonzo, G. (2017). The Carrera Revolt and "Hybrid Warfare" in Nineteenth Century Central America. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yalçınkaya, H. (2008). Savaş Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı. Ankara: İmge Kitabevi. Yılmaz, T.(2009).Uluslararası Politikada Orta Doğu .Ankara. Barış Platin

SAVAŞ KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ: 1. ve 2. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİNDE HİBRİT SAVAŞLARIN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 1, 85 - 110, 30.06.2020

Öz

Savaş kavramı sürekli bir dönüşüm ve değişim içindedir. İnsanlık geliştikçe, bu gelişim içinde bulunulan çağın teknolojisi ve ortamı doğrultusunda savaşların seyrini de değiştirmiştir. Antik Çağ’dan bu yana savaşların varlığı ve nedenleri büyük değişiklik göstermemiş, ancak savaş türleri taktikler ve stratejiler değişmiştir. Günümüzde gerçekleştirilen savaşlar, geleneksel savaşlardan önemli oranda farklılaşmaktadır. Savaşlar farklı araç ve yöntemlerin bir arada kullanıldığı ve hibrit savaş olarak da ifade edilen bir türe dönüşmektedir. Bu savaş türü aslında Antik Çağ’dan beri kullanılıyor olsa da özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında güvenlik yazınında sıklıkla kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu çalışmada, günümüzdeki en önemli savaş yöntemleri arasında yer alan ve sıklıkla kullanılan hibrit savaşın temel prensiplerini ortaya koymak ve ülkemizin savunma ve güvenlik politikalarına, beka stratejisine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada öncelikle savaş kavramının dönüşümü ve Antik Çağ’dan günümüze gelen süreçte gerçekleşen hibrit savaşlar incelenmiştir. Çalışmada 1. ve 2. Körfez Savaşı örneklem olarak alınmıştır. Burada 1. Körfez Savaşı’nın seçilmesinde tek kutuplu dünya düzeninin başlangıç döneminde olması, savaşta siber saldırıların kullanılması, hibrit savaşların gelişiminde önemli bir savaş olması etkili olmuştur. 2. Körfez Savaşı ise, 11 Eylül saldırıları sonrasında savaşlardaki dönüşümü ifade eden en önemli örneklerden birisi olmuştur. Siber savaşlar, psikolojik savaş yöntemlerinin etkili olarak kullanılması sebebiyle tercih edilmiştir. Çalışmada literatür tarama ve örneklem metodu kullanılmıştır. Hibrit savaş nedir? Hibrit tanımlamasının kullanılmasının nedeni ve önemi nedir? Hibrit savaş geleneksel savaş yöntemlerinden nasıl ayrılmaktadır? Körfez Savaşları hibrit savaş olarak değerlendirilebilir mi? Körfez Savaşlarının hibrit savaş olarak tanılanmasının literatüre katkısı nedir? Sorularına cevap aranmaktadır.

Kaynakça

 • Abdulrahim, W. soidttr eitr cro srRtl grPrtof tiv etavirP. 07.02.2019 tarihinde https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/14-peaceful-settlement-of-disputesadresinden alınmıştır.
 • Akad, M. T. (2015). Tarihten Bugüne Gayrinizami Savaş. İstanbul : Kastaş Yayınevi.
 • Akın, A. (2019). Stratejik Analiz. 05.02.2020 tarihinde https://www.stratejikanaliz.com/hibrit-savas/ adresinden alınmıştır
 • Başaranel, B.U ve Türkşen,U.(2019). Counter-terrorist Financing Law and Policy: An Analysis of Turkey. New York. Routledge. BBC. (2011). Iraq war in figures. 05.05.2020 tarihinde https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11107739 adresinden alınmıştır.
 • Britannica. (2020). 05.02.2020 tarihinde https://www.britannica.com/event/Peloponnesian-War adresinden alınmıştır
 • Bıçakçı, S. (2019). Hibrit Savaş.05.02.2020 tarihinde https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/HibritSavas_SalihBicakci_v.1.pdf adresinden alınmıştır
 • Clausewitz, C. V. (2011). Savaş Üzerine. (S. KOÇAK, Çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Cordesman, A. H. (2013). Lessons Of The Gulf War: 1990-1991. Washington: CSIS.
 • Çapar, G. Türkiye ile İlişkiler Kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin Değişen Terörist Örgütler Algısı. 1. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (USSBS), 10-12 Ekim 2018, 404-425
 • Dunne, J. (2013). Information Technology and the War on Iraq.05.05.2020 tarihinde https://www.scss.tcd.ie/tangney/ComputersAndSociety/2003/Paper3/jd.html adresinden alınmıştır
 • East, J. R. (2014). Lessons From the British Defeat Combatıng Colonial Hybrid Warfare in the 1781 Southern Theater of Operatıons. Kansas. School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth.
 • Eker, S. (2015). Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2 (1), 31-66.
 • Eslen, N. (2003). Tarih Boyu Savaş ve Strateji. İstanbul, Bakırköy: Q Matris Yayınları. 104 Yenal
 • Friedman, H.A. (2020). Psychological Operations in Iraq: Operation Iraqi Freedom, 2003. 05.05.2020 tarihindehttps://www.psywar.org/content/ opiraqifreedom adresinden alınmıştır.
 • Gady, F.-S. (2018). What Napoleon Can Teach Western Land Forces About Winning Hybrid Wars.05.03.2020 tarihinde https://nationalinterest.org/blog/ buzz/what-napoleon-can-teach-western-land-forces-about-winning-hybrid-wars-37217 adresinden alınmıştır
 • Glenn, R. W. (2009). Thoughts on “Hybrid” Conflict . 05.02.2020 tarihinde Small Wars Journal : https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf adresinden alınmıştır
 • Güler, H. (2017). Rusya Araştırmaları Enstitüsü . 05.02.2020 tarihinde http://www.rusen.org/hibrit-savas-nedir/ adresinden alınmıştır
 • Harris, W.(2000).Modern Irak’ın Stratejik Konumu.( Çev.) Alper ŞEN. Avrasya Dosyası Irak Özel Sayısı. 6(3). 50-65
 • Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21 st Century: The Rise of Hybrid Wars. 05.05.2020 tarihinde https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf adresinden alınmıştır
 • Johnson, R. (2018). Savaşın Değişen Karakteri. Y. Ö. İnaltekin içinde, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş (s. 1-6). İstanbul : Milli Savunma Üniversitesi Basımevi.
 • Jomini, A. H. (Ocak 2013). Savaş Sanatı. (A. T. Büyükonat, Çev.) İstanbul, Topkapı: Doruk Yayımcılık.
 • Hoffman, F. G. (2009). Hybrid Warfare and Challenges. Small Wars Journal , 34-39.
 • Jacobs, J. G., & Martijn, W. K. (2019). Hybrid Warfare. 05.02.2020 tarihinde https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0260.xml adresinden alınmıştır
 • Kara, M. (2013). Siber Saldırılar - Siber Savaşlar Ve Etkileri . (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi .
 • Kaya, İ. S. (2017). Uluslararası Örnekler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Yolları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2 (1), 153-163.
 • Keegan, J. (2007). Savaş Sanatı Tarihi. (S. Koçak, Çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Keskin, F. (1998). Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma Ve Birleşmiş Milletler. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları
 • Lange, C. H. (2017). Stasis and Bellum Civile:A Difference in Scale? Critical Analysis of Law, 4 (2), 129-140.
 • Lee, W. E. (2012). Keeping the Irish Down and the Spanish Out: English Strategies of Submission in Ireland, 1594-1603. W. M. (Eds) içinde, Hybrid Warfare (s. 45-71). New York: Cambridge University Press.
 • Mansoor, P. R. (2020). 05.02.2020 tarihinde http://assets.cambridge.org/97811070/26087/excerpt/9781107026087_excerpt.htm adresinden alınmıştır
 • McCuen, J. J. (2008). Hybrid Wars. Military Review , 107-113. 05.03.2010 tarihinde https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf adresinden alınmıştır.
 • Myers, D. (2005). War Before History: A Critical Survey.01.03.2020 tarihinde https://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu:180388/datastream/PDF/view adresinden alınmıştır.
 • Newscientist. (2003). 05.05.2020 tarihinde https://www.newscientist.com/ article/dn3535-psychological-warfare-in-iraq-brings-success/ adresinden alınmıştır
 • Segal, D. R. (2018). Hibrit Savaşın Sosyolojik Boyutu. Y. Özel, & E. İnaltekin içinde, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş (s. 47-53). İstanbul: Milli Savunma Üniversitesi Basımevi.
 • Sehgal, İ. (2020). Global Village Space. 06.05.2020 tarihinde https://www.global villagespace.com/what-is-hybrid-warfare-ikram-sehgal/ adresinden alınmıştır
 • Statista (2020).Number of U.S. soldiers killed in the Iraq war from 2003 to 2019. 05.05.2020 tarihinde https://www.statista.com/statistics/263798/american-soldiers-killed-in-iraq/ adresinden alınmıştır.
 • Tarihi Olaylar. (2020). 05 05, 2020 tarihinde https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/korfez-savasi-148 adresinden alınmıştır
 • Taşdemir, F. (2017). Devlet Merkezli Uluslararası Hukuk Sistemi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörler. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (56). 59-85.
 • Toffler, Alvin, ve Heidi Toffler. War and Anti War. New York: Warner Books, 1993.
 • Torreon, B. S. (2015). U.S. Periods of War and Dates of Recent Conflicts . 05.05.2020 tarihinde https://web.archive.org/web/20150328222039/http://fas.org/sgp/crs/natsec/RS21405.pdf adresinden alınmıştır
 • Toptaş, E. (2009). 21. Yüzyılda Savaş. Ankara: Kripto. 106 Yenal
 • Tzu, S. (2019). Savaş Sanatı (14. Baskı). (G. F. Pulat Otkan, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Varlık, A. B. (2013). Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım. Avrasya Terim Dergisi, 1 (2), 114-129.
 • Visoni-Alonzo, G. (2017). The Carrera Revolt and "Hybrid Warfare" in Nineteenth Century Central America. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yalçınkaya, H. (2008). Savaş Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı. Ankara: İmge Kitabevi. Yılmaz, T.(2009).Uluslararası Politikada Orta Doğu .Ankara. Barış Platin

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan YENAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU
0000-0002-8188-5095
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yenal, S. (2020). SAVAŞ KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ: 1. ve 2. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİNDE HİBRİT SAVAŞLARIN İNCELENMESİ . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 30 (1) , 85-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/55353/759365