BibTex RIS Kaynak Göster

KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 9 - 24, 15.04.2016

Öz

Kur’ân-ı Kerîm’in putperestlikle mücadelesinde peygamberlerden Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İlyas ve Hz. Muhammed’in isimleri geçmektedir. Bu peygamberler putlara ve putçuluğa karşı kararlı bir şekilde tavır almışlardır. Bu uğurda çok büyük mücadeleler vermişler ve insanlara ibadetin sadece Allah’a yapılması gerektiğini anlatmayı en mühim gaye edinmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Kur’ân, peygamber, putperestlik

Kaynakça

 • Adasal, Rasim, Yeryüzü Tanrıları, Liderler, Komutanlar ve Kahramanlar Psikolojisi, Minnetoğlu Yayınları İstanbul 1979.
 • Adler, Alfred, Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, çev. Halis Özgü, Hayat Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Algül, Hüseyin, “Hz. İbrahim-Hz. Muhammed İlişkisi”, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları 1. Hz. İbrahim Sempozyumu, Şanlıurfa 1997.
 • Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2002.
 • Atalay, Orhan, “Câhiliyye Döneminde Putlar ve Putçuluk, Vahyin Nüzûl Zemininin Aydınlatılmasına Bir Katkı”, İslâmî İlimler Dergisi, Sayı 1 (2010).
 • Azzam, Abdurrahman, Peygamberimizin Örnek Ahlâkı, (10. Baskı), çev. Hayreddin Karaman, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • Baymur, Feriha,Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.
 • Bıyık, İlyas, Putperestliğin Tarihi Seyri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2009.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh I-XV, (1. Baskı), Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 2011.
 • Bûtî, Said Ramazan, Fıkhu’s-Sîre, (10. Baskı), çev. Ali Nar, Orhan Aktepe, Gonca Yayınevi, İstanbul 1992.
 • Doğan, İsmail Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, (1. Baskı), Sistem Yayıncılık, İstanbul 2000.
 • Endülüsî, EbûHayyân, Bahru’l-Muhît I-VIII, (1. Baskı), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
 • Fayda, Mustafa, “Bilâl-i Habeşî”, DİA, I-XLIV, T.D.V. Yayınları, İstanbul 1992.
 • Feyizli, Hasan Tahsin, “Kur’ân Perspektifinden Put Edinme ve Putlaş(tır)ma Psikolojisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21 (2015).
 • Güç, Ahmet, “Putperestlik”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2007.
 • Günay, Ünver, “Değişimin Sosyolojik Boyutu Bağlamında Toplumsal Değişme ve İslâmiyet İlişkileri”, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007.
 • Harman, Ömer Faruk, “Nûh”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2007.
 • İbn-i Âşûr, Tâhir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Dâru’t-Tunûsiyye, Tunus 1984.
 • İbn-i Kelbî, Hişâm b. Muhammed, Kitâbü’l-Esnâm, çev. Beyzâ Düşüngen, Pınar Yayınları , İstanbul 2003.
 • İbn-i Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye I-XXI, (1. Baskı), Dâr’uHicr, y.y. 1997
 • …………………………………. Fusûsu’l-Enbiyâ, (1. Baskı), Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 1992.
 • İbn-i Manzûr, Ebü'l-Fazl Lisânü’l-Arab I-XVIII, (2. Baskı), Dâr-u İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut İbnü’l-Esîr, Ali, el-Kâmil fi’t-TârihI-XI, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1987.
 • İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs I-X, (2. Baskı), Dâr’ul-Garbi’l-İslâmî, Kâhire 2000.
 • Kapar, Mehmet Ali, “Asr-ı Saadet’te Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-IV, (Editör: Vecdi Akyüz), Beyan Yayınları, İstanbul 1994.
 • Karaman, Hayreddin ve diğerleri, Kur’ân Yolu I-V, D. İ. B. Yayınları, Ankara 2006.
 • Kılıç, Sadık, “Kutsalın Tezâhürü ve Kur’ân’da Taş Kavram Alanı”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı (2001).
 • Kurtubî, Muhammed, el-Câmi’ liAhkâmi’l-Kur’ân, (2. Baskı), Dâru’l-Hadîs, Kâhire 1996.
 • Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’ân, (11. Baskı), Dâru’ş-Şurûk, Kâhire 1985.
 • Makdisî, Mutahhar bin Tâhir, Kitâbü’l-Bed’ ve’t-Târîh I-VI , Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, yy, ty. Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, çev.Muhammed Hân Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnali, Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan Yayınları , İstanbul 1990.
 • Mirza, Younus, “Bir İkon Kırıcı Olarak Hz. İbrahim: Kur’ân Tefsirleriyle Putların Tahribinin Anlaşılması”, çev. Mustafa Kurul, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 17 (2006).
 • Nesefî, Mahmûd, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl I-III, (1. Baskı), Dâru’l-Kalem, Beyrut Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde Tevhîd, Rağbet Yayınları, İstanbul 2005.
 • Pak, Zekeriya, “Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? En’âm 74-83’teki İbrahim Kıssasına Tarihî Gerçeklik Açısından Bir Bakış” EKEV Akademi Dergisi, Sayı 14 (2003).
 • Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, (2. Baskı), Aksiseda Matbaası, Samsun 2000.
 • Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, I-XXXII, (1. Baskı), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1981.
 • Sinanoğlu, Mustafa, “Şirk”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2010.
 • Söylemez, Mehmet Mahfuz, “Cahiliye Arap İnancında Putların Yeri”, Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, sayı 1 (Ocak-Haziran 2014).
 • Şakiroğlu, Mahmut H., “Haç”, DİA, I-XLIV, T.D.V. Yayınları, İstanbul 1996.
 • Taberî, İbn-i Cerîr, Câmiu’l-Beyân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984.
 • Tarhan, Nevzat, İnanç Psikolojisi, (5. Baskı), Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • Ulutürk, Veli, Kur’ân-ı Kerîm Allah’ı Nasıl Tanıtıyor, Nil Yayınları, İzmir 1988.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Zehrâveyn Yayınevi, İstanbul ty.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 9 - 24, 15.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Adasal, Rasim, Yeryüzü Tanrıları, Liderler, Komutanlar ve Kahramanlar Psikolojisi, Minnetoğlu Yayınları İstanbul 1979.
 • Adler, Alfred, Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, çev. Halis Özgü, Hayat Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Algül, Hüseyin, “Hz. İbrahim-Hz. Muhammed İlişkisi”, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları 1. Hz. İbrahim Sempozyumu, Şanlıurfa 1997.
 • Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2002.
 • Atalay, Orhan, “Câhiliyye Döneminde Putlar ve Putçuluk, Vahyin Nüzûl Zemininin Aydınlatılmasına Bir Katkı”, İslâmî İlimler Dergisi, Sayı 1 (2010).
 • Azzam, Abdurrahman, Peygamberimizin Örnek Ahlâkı, (10. Baskı), çev. Hayreddin Karaman, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • Baymur, Feriha,Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.
 • Bıyık, İlyas, Putperestliğin Tarihi Seyri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2009.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh I-XV, (1. Baskı), Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 2011.
 • Bûtî, Said Ramazan, Fıkhu’s-Sîre, (10. Baskı), çev. Ali Nar, Orhan Aktepe, Gonca Yayınevi, İstanbul 1992.
 • Doğan, İsmail Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, (1. Baskı), Sistem Yayıncılık, İstanbul 2000.
 • Endülüsî, EbûHayyân, Bahru’l-Muhît I-VIII, (1. Baskı), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
 • Fayda, Mustafa, “Bilâl-i Habeşî”, DİA, I-XLIV, T.D.V. Yayınları, İstanbul 1992.
 • Feyizli, Hasan Tahsin, “Kur’ân Perspektifinden Put Edinme ve Putlaş(tır)ma Psikolojisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21 (2015).
 • Güç, Ahmet, “Putperestlik”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2007.
 • Günay, Ünver, “Değişimin Sosyolojik Boyutu Bağlamında Toplumsal Değişme ve İslâmiyet İlişkileri”, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007.
 • Harman, Ömer Faruk, “Nûh”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2007.
 • İbn-i Âşûr, Tâhir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Dâru’t-Tunûsiyye, Tunus 1984.
 • İbn-i Kelbî, Hişâm b. Muhammed, Kitâbü’l-Esnâm, çev. Beyzâ Düşüngen, Pınar Yayınları , İstanbul 2003.
 • İbn-i Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye I-XXI, (1. Baskı), Dâr’uHicr, y.y. 1997
 • …………………………………. Fusûsu’l-Enbiyâ, (1. Baskı), Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 1992.
 • İbn-i Manzûr, Ebü'l-Fazl Lisânü’l-Arab I-XVIII, (2. Baskı), Dâr-u İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut İbnü’l-Esîr, Ali, el-Kâmil fi’t-TârihI-XI, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1987.
 • İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs I-X, (2. Baskı), Dâr’ul-Garbi’l-İslâmî, Kâhire 2000.
 • Kapar, Mehmet Ali, “Asr-ı Saadet’te Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam I-IV, (Editör: Vecdi Akyüz), Beyan Yayınları, İstanbul 1994.
 • Karaman, Hayreddin ve diğerleri, Kur’ân Yolu I-V, D. İ. B. Yayınları, Ankara 2006.
 • Kılıç, Sadık, “Kutsalın Tezâhürü ve Kur’ân’da Taş Kavram Alanı”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı (2001).
 • Kurtubî, Muhammed, el-Câmi’ liAhkâmi’l-Kur’ân, (2. Baskı), Dâru’l-Hadîs, Kâhire 1996.
 • Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’ân, (11. Baskı), Dâru’ş-Şurûk, Kâhire 1985.
 • Makdisî, Mutahhar bin Tâhir, Kitâbü’l-Bed’ ve’t-Târîh I-VI , Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, yy, ty. Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, çev.Muhammed Hân Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnali, Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan Yayınları , İstanbul 1990.
 • Mirza, Younus, “Bir İkon Kırıcı Olarak Hz. İbrahim: Kur’ân Tefsirleriyle Putların Tahribinin Anlaşılması”, çev. Mustafa Kurul, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 17 (2006).
 • Nesefî, Mahmûd, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl I-III, (1. Baskı), Dâru’l-Kalem, Beyrut Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde Tevhîd, Rağbet Yayınları, İstanbul 2005.
 • Pak, Zekeriya, “Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? En’âm 74-83’teki İbrahim Kıssasına Tarihî Gerçeklik Açısından Bir Bakış” EKEV Akademi Dergisi, Sayı 14 (2003).
 • Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, (2. Baskı), Aksiseda Matbaası, Samsun 2000.
 • Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, I-XXXII, (1. Baskı), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1981.
 • Sinanoğlu, Mustafa, “Şirk”, DİA, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2010.
 • Söylemez, Mehmet Mahfuz, “Cahiliye Arap İnancında Putların Yeri”, Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, sayı 1 (Ocak-Haziran 2014).
 • Şakiroğlu, Mahmut H., “Haç”, DİA, I-XLIV, T.D.V. Yayınları, İstanbul 1996.
 • Taberî, İbn-i Cerîr, Câmiu’l-Beyân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984.
 • Tarhan, Nevzat, İnanç Psikolojisi, (5. Baskı), Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • Ulutürk, Veli, Kur’ân-ı Kerîm Allah’ı Nasıl Tanıtıyor, Nil Yayınları, İzmir 1988.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Zehrâveyn Yayınevi, İstanbul ty.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Cumhur DEMİREL

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DEMİREL, C. (2016). KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 9-24.
AMA DEMİREL C. KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2016;1(1):9-24.
Chicago DEMİREL, Cumhur. “KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2016): 9-24.
EndNote DEMİREL C (01 Haziran 2016) KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 1 9–24.
IEEE C. DEMİREL, “KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 9–24, 2016.
ISNAD DEMİREL, Cumhur. “KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2016), 9-24.
JAMA DEMİREL C. KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1:9–24.
MLA DEMİREL, Cumhur. “KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2016, ss. 9-24.
Vancouver DEMİREL C. KUR’ÂN-I KERÎM’DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE MÜCADELE METODU. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):9-24.