BibTex RIS Kaynak Göster

HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 34, 15.04.2016

Öz

Özet:

Kur’an’da pek çok kıssa yer alır. Genellikle peygamber hayatlarından oluşan bu kıssaların gayelerinden biri de insanları düşündürerek ibret almalarını sağlamaktır. Kur’an’da ismi geçen tek kadın olan Hz. Meryem’in hikâyesi de bu kıssalardan biridir ve bilhassa kadınlar için rehber olabilecek bir muhtevaya sahiptir. Bu makalede Hz. Meryem’in hayatı “kadının gücü” açısından ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Hz. Meryem, Kur’an, kıssa, kadın, istihdam.

 

The Virjin Mary and Power of Woman

Abstract:

The Quran contains many parables. One of the aims of these parables, which usually tell about the lives of the prophets, to make people think and take a lesson. The life of Mary who is the only woman mentioned in the Quran is one of these parables and has an instructive character specifically for woman. In this article the life of Mary will be examined in terms of “power of woman.”

Key words: Mary, Qur’an, parable, woman, employment.

Kaynakça

 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul 1990.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an’i Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ankara 1991.
 • Cevdet Paşa, Ahmet, Kısasu’l-Enbiya ve Tevarihi’l-Hulefa, İstanbul 2011.
 • “Ey iman edenler Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (2/Bakara:153) Allah’ın yardımı ile ilgili olarak bkz. 2/Bakara, 214; 3/Âli İmran, 125, 160; 8/Enfal, 19, 26, 72; 9/Tevbe, 25 vb. el-Âlusî, Mahmud Şihabettin, Ruhu’l-Meâni fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Âzîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, http://www.altafsir.com el-Beğavî, el-Huseyn b. Mes’ud, Meâlimü’t-Tenzîl, yrs. 1417/1997. el-Buhârî, Muhammed b. İsmail, Câmiu’s-Sahih, (I-VIII), İstanbul 1979.
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul trs. Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, İstanbul 1996. et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur'an, Müessesetu’r- Risale, yrs. 1420/2000. et-Taberî, Muhammed Cerîr, et-Tarihu’t-Taberî, Mısır 1326. ez-Zemahşerî, Ebu’l- Kasım Carullah b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki Gavâmidi’t-Tenzil, Kum 1315.
 • Güler, Nurdane, “Kur’an’da Örnek bir Şahsiyet Olarak Hz. Meryem”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2001.
 • Gürkan, Salime Leyla, Yahudilik, İsam Yayınları, İstanbul 2008.
 • Harman, Ömer Faruk, “Meryem”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2004.
 • İbn Kesîr, Ebu’l- Fida İsmail b. Ömer, Kısasu’l-Enbiya, Cidde, trs. İbn Kesîr, İmamuddîn Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, yrs. 1420/1999.
 • İbn Manzur, Ebu'l-Fazl Muhammed b. Mukerrem b. Ali el-Ensari, Lisanu'l-‘Arab, Beyrut İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 1996. el-İsfehânî, Ragıp, Mufredât fî Garîbu’l-Kur’ân, Beyrut trs.
 • Karacabey, Salih, “Hadislerin Metin Tenkidinde Fiilî Sünnete Müracaatın Önemi Bağlamında Kadınların Ve Çocukların Camiye Gitmeleri İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2000, IX, 9.
 • Kılıç, Emine, Kur’an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, (basılmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009.
 • Koç, Emine, Kur’an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, (basılmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2009.
 • Köksal, M. Âsım, Peygamberler Tarihi, T.D.V. İstanbul 2005.
 • Kur’an Yolu, Komisyon, TDV Yayınları, Ankara 2007. el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut trs.
 • Mevdudî, Ebu’l-Âlâ, Tefhîmu’l- Kur’an, Terc. Komisyon, İstanbul 1996.
 • Müslim b. Haccac Ebû’l-Huseyn el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, Sahîh’i Müslim, (I-V) Thk. M. F. Abdulbâkî, Beyrut, 1954.
 • Neccar, Abdulvehhab, Kısâsu’l- Enbiya, Kum 1405.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an-ı Kerim Meâli, Düşün Yayıncılık, İstanbul trs. Razi, Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed b. Omer Fahreddin, et-Tefsiru’l-Kebir (Mefatihu’l-Gayb), Beyrut, trs. Rıza, Muhammed Reşit, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm, Beyrut, trs. Turpcu, Betül, Din Eğitimi Açısından Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in Hayatı, (basılmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul 2012.
 • Tümer, Günay, Hristiyanlık’ta ve İslam’da Hz. Meryem, Ankara 1979.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 34, 15.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul 1990.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an’i Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ankara 1991.
 • Cevdet Paşa, Ahmet, Kısasu’l-Enbiya ve Tevarihi’l-Hulefa, İstanbul 2011.
 • “Ey iman edenler Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (2/Bakara:153) Allah’ın yardımı ile ilgili olarak bkz. 2/Bakara, 214; 3/Âli İmran, 125, 160; 8/Enfal, 19, 26, 72; 9/Tevbe, 25 vb. el-Âlusî, Mahmud Şihabettin, Ruhu’l-Meâni fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Âzîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, http://www.altafsir.com el-Beğavî, el-Huseyn b. Mes’ud, Meâlimü’t-Tenzîl, yrs. 1417/1997. el-Buhârî, Muhammed b. İsmail, Câmiu’s-Sahih, (I-VIII), İstanbul 1979.
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul trs. Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, İstanbul 1996. et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur'an, Müessesetu’r- Risale, yrs. 1420/2000. et-Taberî, Muhammed Cerîr, et-Tarihu’t-Taberî, Mısır 1326. ez-Zemahşerî, Ebu’l- Kasım Carullah b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki Gavâmidi’t-Tenzil, Kum 1315.
 • Güler, Nurdane, “Kur’an’da Örnek bir Şahsiyet Olarak Hz. Meryem”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2001.
 • Gürkan, Salime Leyla, Yahudilik, İsam Yayınları, İstanbul 2008.
 • Harman, Ömer Faruk, “Meryem”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2004.
 • İbn Kesîr, Ebu’l- Fida İsmail b. Ömer, Kısasu’l-Enbiya, Cidde, trs. İbn Kesîr, İmamuddîn Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, yrs. 1420/1999.
 • İbn Manzur, Ebu'l-Fazl Muhammed b. Mukerrem b. Ali el-Ensari, Lisanu'l-‘Arab, Beyrut İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 1996. el-İsfehânî, Ragıp, Mufredât fî Garîbu’l-Kur’ân, Beyrut trs.
 • Karacabey, Salih, “Hadislerin Metin Tenkidinde Fiilî Sünnete Müracaatın Önemi Bağlamında Kadınların Ve Çocukların Camiye Gitmeleri İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2000, IX, 9.
 • Kılıç, Emine, Kur’an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, (basılmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009.
 • Koç, Emine, Kur’an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, (basılmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2009.
 • Köksal, M. Âsım, Peygamberler Tarihi, T.D.V. İstanbul 2005.
 • Kur’an Yolu, Komisyon, TDV Yayınları, Ankara 2007. el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut trs.
 • Mevdudî, Ebu’l-Âlâ, Tefhîmu’l- Kur’an, Terc. Komisyon, İstanbul 1996.
 • Müslim b. Haccac Ebû’l-Huseyn el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, Sahîh’i Müslim, (I-V) Thk. M. F. Abdulbâkî, Beyrut, 1954.
 • Neccar, Abdulvehhab, Kısâsu’l- Enbiya, Kum 1405.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an-ı Kerim Meâli, Düşün Yayıncılık, İstanbul trs. Razi, Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed b. Omer Fahreddin, et-Tefsiru’l-Kebir (Mefatihu’l-Gayb), Beyrut, trs. Rıza, Muhammed Reşit, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm, Beyrut, trs. Turpcu, Betül, Din Eğitimi Açısından Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in Hayatı, (basılmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul 2012.
 • Tümer, Günay, Hristiyanlık’ta ve İslam’da Hz. Meryem, Ankara 1979.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Nurdane GÜLER

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÜLER, N. (2016). HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-34.
AMA GÜLER N. HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2016;1(1):25-34.
Chicago GÜLER, Nurdane. “HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2016): 25-34.
EndNote GÜLER N (01 Haziran 2016) HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 1 25–34.
IEEE N. GÜLER, “HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 25–34, 2016.
ISNAD GÜLER, Nurdane. “HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2016), 25-34.
JAMA GÜLER N. HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1:25–34.
MLA GÜLER, Nurdane. “HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2016, ss. 25-34.
Vancouver GÜLER N. HZ. MERYEM VE KADININ GÜCÜ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):25-34.