BibTex RIS Kaynak Göster

AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 47 - 62, 15.04.2016

Öz

Özet:

Bu makale, İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in eseri Makâmât’ül-Evliyâ’nın içeriğiyle ilgilidir. Bu eser, Akşemseddin’in neredeyse bütün tasavvufî görüşlerini barındırmaktadır. Bu nedenle oldukça önemlidir.

Bu makalede, Akşemseddin’in Makâmât’ül-Evliyâ’nın içinde bahsettiği on yedi makam incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Tasavvuf, Evliya, Makam.

 

The Contents Of Makâmâtu’l Evliyâ, Akşemseddin’s Prominent Work

Abstract:

This article is about the contents of Makâmât’ül Evliyâ, a prominent work of Akşemseddin, master of the conquerer of İstanbul, Fatih Sultan Mehmet. Makâmât’ül Evliyâ is a work that contains most of Akşemseddin’s thoughts about Islamic mysticism (sufizm). And it is critical for this reason.

This article is an investigation about seventeen ranks (maqam) of Saints, that Akşemsettin mentions in Makâmât’ül Evliyâ.

Key Words: Aksmşeddin, Sufizm, Saint, Rank.

Kaynakça

 • Abdurrahman Camî, Nefehâtu’l-ıns min Hadarâti’l-Kuds, Hazırlayan: Süleyman Uludağ- Mustafa Kara, İstanbul, 1995.
 • Aclunî, İsmail bin Muhammed, Keşfu’l-Hafa, Beyrut, 1352.
 • Akşemseddin, Makâmât-ı Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşit Efendi Kitaplığı, No: 345. Attar, Ferideddin, Tezkiretü’l Evliya, Haz. Süleyman Uludağ, Erdem Yayınları, İstanbul, 1984.
 • Ayvansarâyî, Vefâyât-ı Meşâyih, İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ktp. No: 2464.
 • Cebecioğlu, Ethem, “ Akşemseddinde Bazı Tasavvufi Kavramlar”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Ankara, 2001.
 • Çankaya, Ahmet, İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri Tasavvuf ve İstanbul’un Fethi, Akşemseddin Hazretleri Vakfı, Ankara, 2003.
 • Çelebi, Evliya, Tam Metin Seyahatname, Haz. Mehmed Zıllioğlu, Sadeleştiren; Mü’min Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz. Çelik, Metin, Her Yönüyle Akşemseddin Hazretleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, Enîsî, Menakıb-ı Akşemseddin, Süleymaniye Kütüphanesi, Esat efendi Kitaplığı, No: 4666.
 • Enîsî, Emir Hüseyin, Menakıb-ı Akşeyh, , Milli kütüphane, İbni Sina Ktp. No: A. /14, Ankara, Tarihsiz. Erdoğan, Nafi, Akşemseddin, A.Ü.İ.F. Mezuniyet Tezi, Ankara, 1963.
 • Hacı Hilmi, Tuhfetü’l Mücahidin, Nuruosmaniye Kütüphanesi, No:2293.
 • Hoca Saadettin Efendi, Tâcü’t-Tevarih, Çev. İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul, Kaçalin, Mustafa, Akşemseddin’in Hayatı ve Eserleri, M.Ü. İ.F. Yay. , İstanbul, Lamii, Çelebi, Nefahatü’l-Üns Tercümesi, TTK. Ktb. No: Y/ 690. Mehmed Şâkir, Terâcim-i Ahvâl-î Meşâhir-î İslâmiyye, İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ktp., No: 5040, İstanbul, 1310.
 • Sahavî, Ebu’l-Hayr Muhammed bin Abdirrahman, el-Fetâve’l-Hadisiyye, Tahkik: Ali Rıza bin Abdillah bin Ali Rıza, Beyrut, 1995. Taşköprülüzade, eş-Şakayıku’n
 • Numaniyye, Beyrut, Tarihsiz. Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, Akşemseddin, İstanbul, 1993.
 • Uzun, Mustafa,” Akşemseddin’in Hayatı, Eserleri Hakkında Bazı Meseleler”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Haz. Vakfı Yay. Ankara,1995.
 • Vassaf Hüseyin, Sefine-i Evliya, Haz. Mehmet Akkuş- A. Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Yakıt, İsmail, “Akşemseddin’in Eserleri’nin İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma Nüshaları Üzerine Bir İnceleme”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, Ankara, 1989.
 • Yiğit, İsmail, “ Ömer b. Abdülaziz” DİA, İstanbul, 2007.
 • Yurd, Ali İhsan, Fatih’in Hocası Akşemseddin Hayatı ve Eserleri, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1972.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 47 - 62, 15.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Abdurrahman Camî, Nefehâtu’l-ıns min Hadarâti’l-Kuds, Hazırlayan: Süleyman Uludağ- Mustafa Kara, İstanbul, 1995.
 • Aclunî, İsmail bin Muhammed, Keşfu’l-Hafa, Beyrut, 1352.
 • Akşemseddin, Makâmât-ı Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşit Efendi Kitaplığı, No: 345. Attar, Ferideddin, Tezkiretü’l Evliya, Haz. Süleyman Uludağ, Erdem Yayınları, İstanbul, 1984.
 • Ayvansarâyî, Vefâyât-ı Meşâyih, İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ktp. No: 2464.
 • Cebecioğlu, Ethem, “ Akşemseddinde Bazı Tasavvufi Kavramlar”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Ankara, 2001.
 • Çankaya, Ahmet, İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri Tasavvuf ve İstanbul’un Fethi, Akşemseddin Hazretleri Vakfı, Ankara, 2003.
 • Çelebi, Evliya, Tam Metin Seyahatname, Haz. Mehmed Zıllioğlu, Sadeleştiren; Mü’min Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz. Çelik, Metin, Her Yönüyle Akşemseddin Hazretleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, Enîsî, Menakıb-ı Akşemseddin, Süleymaniye Kütüphanesi, Esat efendi Kitaplığı, No: 4666.
 • Enîsî, Emir Hüseyin, Menakıb-ı Akşeyh, , Milli kütüphane, İbni Sina Ktp. No: A. /14, Ankara, Tarihsiz. Erdoğan, Nafi, Akşemseddin, A.Ü.İ.F. Mezuniyet Tezi, Ankara, 1963.
 • Hacı Hilmi, Tuhfetü’l Mücahidin, Nuruosmaniye Kütüphanesi, No:2293.
 • Hoca Saadettin Efendi, Tâcü’t-Tevarih, Çev. İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul, Kaçalin, Mustafa, Akşemseddin’in Hayatı ve Eserleri, M.Ü. İ.F. Yay. , İstanbul, Lamii, Çelebi, Nefahatü’l-Üns Tercümesi, TTK. Ktb. No: Y/ 690. Mehmed Şâkir, Terâcim-i Ahvâl-î Meşâhir-î İslâmiyye, İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ktp., No: 5040, İstanbul, 1310.
 • Sahavî, Ebu’l-Hayr Muhammed bin Abdirrahman, el-Fetâve’l-Hadisiyye, Tahkik: Ali Rıza bin Abdillah bin Ali Rıza, Beyrut, 1995. Taşköprülüzade, eş-Şakayıku’n
 • Numaniyye, Beyrut, Tarihsiz. Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, Akşemseddin, İstanbul, 1993.
 • Uzun, Mustafa,” Akşemseddin’in Hayatı, Eserleri Hakkında Bazı Meseleler”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Haz. Vakfı Yay. Ankara,1995.
 • Vassaf Hüseyin, Sefine-i Evliya, Haz. Mehmet Akkuş- A. Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Yakıt, İsmail, “Akşemseddin’in Eserleri’nin İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma Nüshaları Üzerine Bir İnceleme”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, Ankara, 1989.
 • Yiğit, İsmail, “ Ömer b. Abdülaziz” DİA, İstanbul, 2007.
 • Yurd, Ali İhsan, Fatih’in Hocası Akşemseddin Hayatı ve Eserleri, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1972.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

M. Ali YILDIZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA YILDIZ, M. A. (2016). AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 47-62.
AMA YILDIZ MA. AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2016;1(1):47-62.
Chicago YILDIZ, M. Ali. “AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2016): 47-62.
EndNote YILDIZ MA (01 Haziran 2016) AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 1 47–62.
IEEE M. A. YILDIZ, “AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 47–62, 2016.
ISNAD YILDIZ, M. Ali. “AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2016), 47-62.
JAMA YILDIZ MA. AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1:47–62.
MLA YILDIZ, M. Ali. “AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2016, ss. 47-62.
Vancouver YILDIZ MA. AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):47-62.