BibTex RIS Kaynak Göster

KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 63 - 74, 15.04.2016

Öz

Özet:

Kur’ân’a göre aile, insanların kurduğu ilk sosyal kurum olup, ilk örneği Hz. Âdem, Hz. Havva ve çocuklarından teşekkül etmiştir. İslâm bu kurumun en mühim iki unsurundan biri olan kadına yerine göre anne, eş, kız olması hasebiyle büyük değer atfetmiş, onu toplumun önemli bir ferdi olarak addetmiştir. Erkek-kadın arasında haklar ve vecibeler bakımından farklılıklar olması eşitlik prensibinin erkek lehine bozulduğu anlamına gelmemektedir. Kadın bazı hususlarda az hakka sahip olmakla birlikte önemli bir takım mükellefiyetlerden de muaf tutulmuştur.

Anahtar kelimeler: Kur’ân, hak, vecibe, erkek, kadın.

 

Issues Regarding the Misapprehension of the Inequality of Men and Women and the Comments on the Related Verses

Abstract:

According to The Quran, family is the first social institution of the mankind and it is assumed that the first example of it is formed by Adam, Eve and their children.

Islam gives great importance to woman; one of the most two important factors of this institution, due to her status to be a mother, wife and daughter, and always regards her as a crucial person of the society. The existence of the differences between men and women in terms of the rights and commitments does not mean that it results with the deterioration of the equality principle in favor of men. While the woman has a less claim in some points, she is exempted of an important set of responsibilities.

Key words:  Quran, rights, care, man, woman.

Kaynakça

 • Cessâs, Ebû Bekr Râzî, Ahkâmü’l-Kur’ân I-V, (Thk. : Muhammed Sâdık Kamhâvî), Dâr’u İhyâi't- Türâsi'l-Arabî, Beyrut 1992.
 • Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsîru’l-Hadîs, (2. Baskı), Dâr’ul-Garbi’l-İslâmî, Kahire 2000.
 • Ebû Dâvûd Süleymân b. Eş’as, Kitâbü’s-Sünen, (1. Baskı), el-Mektebetü’l-Mekkiyye, Mekke Efe, Ahmet, “İslâm Miras Hukukunda Kadın-Erkek Hisselerinin Farklı Oluşu Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 18, 2011
 • Eren, Şâdi, Kur’ân ve Toplum, Zafer Yay., İstanbul 1998.
 • Hamidullah, Muhammed, İslâm’a Giriş, (12.Baskı),(Çev:Cemal Aydın), TDV. Yay. Ankara 2010
 • Hatip, Abdülaziz, Onların Gözüyle İslâm’da Kadın, Sebat Yay., İstanbul. İbn-i Arabî, Ebû Bekr, Ahkâmü’l-Kur’ân, I-IV, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut tsz. Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul, 1974.
 • Karslı, İbrahim Hilmi, “Kadın Erkek Eşitliği Bağlamında Tefsirlere Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kur’ân ve Kadın Sempozyumu, 4-5 Haziran 2010, Ankara.
 • Kazvînî, Muhammed b. Zeyd, Sünenü İbni Mâce, (1. Baskı), Mektebetü’l-Meârif, Riyad 1997.
 • Kırca, Celal, Kur’ân ve İnsan, Marifet Yay., İstanbul 1996.
 • Kudûrî, Ebu’l-Hasen, Kudûrî, Fazîlet Neşr, İstanbul tsz. Kuğu, Nesim, Akyüz, Gamze, “Gebelikte Ruhsal Durum”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 23, 2001.
 • Kurtubî, Muhammed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (2. Baskı), Dâru’l-Hadîs, Kahire 1996.
 • Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’ân, (11. Baskı), Dâru’ş-Şurûk, Kahire 1985.
 • ………………,Cihan Sulhu ve İslâm, (Çev : Ali Arslan), Hikmet Neşr, İstanbul 2007.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, (Çev.: Muhammed Hân Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnali, Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan Yay. , İstanbul 1990.
 • Molla Hüsrev, Dürerü’l-Hukkâm fî Şerhi Gureri’l-Ahkâm, Fazilet Neşriyat, İstanbul tsz. Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim, Kitâbü’t-Talâk, 1475, (1. Baskı), Dâr-u Tayyibe, Riyad 2006.
 • Özarslan, Selim, “Peygamberlerin Özelliklerinden Erkek Olmak ve Düşündürdükleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2006.
 • Özbuğday, Şükrü, “Kadın Erkek Eşitliği Üzerine Birkaç Söz”, Diyanet İlmî Dergi, sayı: 2, 1999.
 • Öztürk, Levent, Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001.
 • Polat, Emannullah, “‘Kavvâmûn’ İfadesi Çerçevesinde Kocanın Karısını Te’dîbi”, Ekev Akademi Dergisi, sayı 59, 2014.
 • Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, (1. Baskı), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990.
 • Şâfiî, Muhammed bin İdris, Ahkâmü’l-Kur’ân, (1. Baskı), (thk. : Abdülğanî Abdülhâlık), Dâr’u İhyâi’l-Ulûm, Beyrut 1990.
 • Taberî, İbn-i Cerîr, Câmiu’l-Beyân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984.
 • Tarhan, Nevzat, Kadın Psikolojisi, Nesil Yay., İstanbul 2011.
 • Topaloğlu, Bekir, İslâm’da Kadın, (20. Baskı), Ensar Neşr. , İstanbul 2008.
 • Uludağ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, (3. Baskı), TDV. Yay. Ankara 1992.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Zehrâveyn Yayınevi, İstanbul tsz.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 63 - 74, 15.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Cessâs, Ebû Bekr Râzî, Ahkâmü’l-Kur’ân I-V, (Thk. : Muhammed Sâdık Kamhâvî), Dâr’u İhyâi't- Türâsi'l-Arabî, Beyrut 1992.
 • Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsîru’l-Hadîs, (2. Baskı), Dâr’ul-Garbi’l-İslâmî, Kahire 2000.
 • Ebû Dâvûd Süleymân b. Eş’as, Kitâbü’s-Sünen, (1. Baskı), el-Mektebetü’l-Mekkiyye, Mekke Efe, Ahmet, “İslâm Miras Hukukunda Kadın-Erkek Hisselerinin Farklı Oluşu Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 18, 2011
 • Eren, Şâdi, Kur’ân ve Toplum, Zafer Yay., İstanbul 1998.
 • Hamidullah, Muhammed, İslâm’a Giriş, (12.Baskı),(Çev:Cemal Aydın), TDV. Yay. Ankara 2010
 • Hatip, Abdülaziz, Onların Gözüyle İslâm’da Kadın, Sebat Yay., İstanbul. İbn-i Arabî, Ebû Bekr, Ahkâmü’l-Kur’ân, I-IV, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut tsz. Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul, 1974.
 • Karslı, İbrahim Hilmi, “Kadın Erkek Eşitliği Bağlamında Tefsirlere Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kur’ân ve Kadın Sempozyumu, 4-5 Haziran 2010, Ankara.
 • Kazvînî, Muhammed b. Zeyd, Sünenü İbni Mâce, (1. Baskı), Mektebetü’l-Meârif, Riyad 1997.
 • Kırca, Celal, Kur’ân ve İnsan, Marifet Yay., İstanbul 1996.
 • Kudûrî, Ebu’l-Hasen, Kudûrî, Fazîlet Neşr, İstanbul tsz. Kuğu, Nesim, Akyüz, Gamze, “Gebelikte Ruhsal Durum”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 23, 2001.
 • Kurtubî, Muhammed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (2. Baskı), Dâru’l-Hadîs, Kahire 1996.
 • Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’ân, (11. Baskı), Dâru’ş-Şurûk, Kahire 1985.
 • ………………,Cihan Sulhu ve İslâm, (Çev : Ali Arslan), Hikmet Neşr, İstanbul 2007.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, (Çev.: Muhammed Hân Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnali, Ali Ünal, Hamdi Aktaş), İnsan Yay. , İstanbul 1990.
 • Molla Hüsrev, Dürerü’l-Hukkâm fî Şerhi Gureri’l-Ahkâm, Fazilet Neşriyat, İstanbul tsz. Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim, Kitâbü’t-Talâk, 1475, (1. Baskı), Dâr-u Tayyibe, Riyad 2006.
 • Özarslan, Selim, “Peygamberlerin Özelliklerinden Erkek Olmak ve Düşündürdükleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2006.
 • Özbuğday, Şükrü, “Kadın Erkek Eşitliği Üzerine Birkaç Söz”, Diyanet İlmî Dergi, sayı: 2, 1999.
 • Öztürk, Levent, Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001.
 • Polat, Emannullah, “‘Kavvâmûn’ İfadesi Çerçevesinde Kocanın Karısını Te’dîbi”, Ekev Akademi Dergisi, sayı 59, 2014.
 • Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, (1. Baskı), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990.
 • Şâfiî, Muhammed bin İdris, Ahkâmü’l-Kur’ân, (1. Baskı), (thk. : Abdülğanî Abdülhâlık), Dâr’u İhyâi’l-Ulûm, Beyrut 1990.
 • Taberî, İbn-i Cerîr, Câmiu’l-Beyân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984.
 • Tarhan, Nevzat, Kadın Psikolojisi, Nesil Yay., İstanbul 2011.
 • Topaloğlu, Bekir, İslâm’da Kadın, (20. Baskı), Ensar Neşr. , İstanbul 2008.
 • Uludağ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, (3. Baskı), TDV. Yay. Ankara 1992.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Zehrâveyn Yayınevi, İstanbul tsz.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Cumhur DEMİREL

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DEMİREL, C. (2016). KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 63-74.
AMA DEMİREL C. KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2016;1(1):63-74.
Chicago DEMİREL, Cumhur. “KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2016): 63-74.
EndNote DEMİREL C (01 Haziran 2016) KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 1 63–74.
IEEE C. DEMİREL, “KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 63–74, 2016.
ISNAD DEMİREL, Cumhur. “KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2016), 63-74.
JAMA DEMİREL C. KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1:63–74.
MLA DEMİREL, Cumhur. “KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2016, ss. 63-74.
Vancouver DEMİREL C. KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ VEHMİNİ UYANDIRAN KONULAR VE BU KONUYLA İLİŞKİLİ AYETLERİN YORUMLARI. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):63-74.