PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“GAZİANTEP” ADI ÜZERİNE

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9, 101 - 107, 03.08.2015

Öz

Yazılı kaynaklarda Ayıntap, halk arasında ise Antep şeklinde adlandırılan bu şehir; bulunduğu konum itibariyle ilk uygarlıkların hüküm sürdüğü Mezopotamya ve Akdeniz arasında olması ve doğu ile batıyı birleştiren yolların kavşağında konumlanmasıyla tarih öncesi çağlardan bu yana insan topluluklarına yerleşme sahası olmuştur. Bu durumun doğal sonucu olarak da şehir, günümüze gelinceye kadar pek çok farklı adlarla anılmıştır.

             Tarih öncesi dönemlerde şehrin adı Kalsintanan iken; Asurlar döneminde Dabigo, Dabigubit, Dehlek, Doluk, Bilabhi; Selefkiler zamanında Antiochia, Doulicha; Abbasi döneminde Avasım, Serhat; Türk-İslam devrinde Dülük, Daluk, Hantap, Aynı Tövbe, Ayıntap şeklinde idi.

             Bu çalışma ile şehre verilen değişik adlar, tarihi kaynaklar ışığında çeşitli açılardan değerlendirilerek neticeye ulaşılmaya çalışılacaktır.

 

Kaynakça

  • CEYHAN, E. (1999) Gaziantep Tarihi (Gaziantep’in Siyasi, Toplumsal Eğitim Tarihi. Gaziyurt Matbaası, Gaziantep, s. 5-140.
  • ÇAM, N. (1984). Gaziantep’te “kastel” Adı Verilen Su Tesisleri. Vakıflar Dergisi, 18: 165-174.
  • ÇİTÇİ, A. E. (2009). İlkçağdan Günümüze Gaziantep Tarihi. Damla Matbaası, Gaziantep, s. 3-90.
  • GÜLLÜ, R. E. (2010). Antep Ermenileri-Sosyal, Kültürel ve Siyasi Hayat. Kültür Sanat Yay. , İstanbul, s. 17-75.
  • GÜNGÖR, M. B. (2004). Gaziantep’in Coğrafi Yapısına ve Genel Tarihine Bakış. Eren Yay. , İstanbul, s. 17-27.
  • GÜZELBEY, C. C. (1987). Gaziantep Yer Adları. Belgelerle Türk Tarihi, 30: 30-39.
  • IŞIKHAN, T. (2008). Gaziantep Yer Adlarının Halkbilimi Bakımından Değerlendirilmesi, Ankara.
  • KAVAKLI, S. (2012). 1890 ve 1895 Yılları Arasında Gaziantep’in Medrese, Yemek, Su ve Çeşme Vakıfları. Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 20, No. 1, s. 313-326.
  • KÜLEK, A. (2010). 71 Numaralı Gaziantep Şer’iye Sicili Transkripsiyonu (Yüzüncü Yıl Üniv. Sos. Bil. Enst. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah PARLAK KALKAN>

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Parlak Kalkan, G. (2015). “GAZİANTEP” ADI ÜZERİNE . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 101-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45249/566812