PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NAHİV ÖĞRETİMİNDE METODİK BİR İDDİANIN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 32 - 59, 13.01.2015

Öz

Merhum Prof. Dr. Muharrem Çelebi (v. 2005), nahiv öğretiminde kaleme alınan muhtasar veya mukaddime tarzındaki eserlerin, öğretim esaslı metodik birer çalışma olduğunu belirtmiştir. Bu makale, ilgili savın sağlamasını amaçlamaktadır. İlgili sav, bu alanda başucu eserlerden el-Avamilü'l-mi'e örnekliğinde, şarihlerin sistem ve metot bakımından ileri sürdükleri gerekçelerden hareketle gerçekleştirilmiştir. İlgili eserin tercih edilmesi, bir yandan sistematiğinin genel kabul görmesi, diğer yandan da yazarının kendisinden önceki amel bağlamındaki tüm nahiv birikimini kullanması ihtimaline dayanmaktadır. Bu çalışma, ilgili eser özelinde, bir nahiv muhtasarının konuları belirli bir sistemde ele aldığı ve kendisinden sonraki bilgilere de bir öncül olabildiğini somutlaştırmıştır. Söz konusu tespit, halihazırdaki makalenin iddiasının doğruluğunu teyit etmektedir.

Kaynakça

 • Akşehirlizade, A. H. b. H. (2009). İrşadü'l-Mübtedi', (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. 9-419.
 • Çelebi, M. (1989). Muhtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, 1-31.
 • Çelebi, M. (1994). İmam Birgivî'nin Dilciliği. (Ed: M. Şeker), İmam Birgivî, Ankara: TDV Yayınları, s. s. 47-54.
 • Durmuş, İ. (1991). el-'Avamilü'l-mie, DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), IV, ss. 106-107.
 • el-Birgivî, M. (2010). 'Avamil. (Ed: İ. Çelik, E. Aslan, G. Akbal & İ. Güngörür), 'Avamilan, İstanbul: Şifa Yayınevi, s. 10-39.
 • el-Birgivî, M. (t.y.). Metnu izhar. Mecmû'atü'n-nahv içinde, İstanbul: Yasin Yayınevi: s. 32-191.
 • Gelibolî, M. b. İ. en-N. (2009). Tuhfetü'l-ihvan, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.
 • İzmîrî, Ş. Ö. (2009). Cami'u'l-kifaye, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.
 • İznikmîdî, İ. H. el-H. (2009). İ'anetü'l-mecîd. (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-416.
 • Kaşeli, A. R. & Sırmabıyıkoğlu, B. (Ed.) (2009). Muhtasaru şerhi'l-'avamil. Şurûhu'l-'Avamili'l-cedîd içinde, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. 9-419.
 • Katib Ç, H. H. M. b. A. (1941). Keşfü'z-zünûn 'an esmai'l-kütübi ve'l-fünûn, I-II, Şerafettîn Y. & Rifat B. (Ed.), Beyrût-Lübnan: Daru İhyai't-Türasi'l-'Arabî.
 • Kuşadalî, Ş. A. E. (2009). Kuşadalî, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 32 - 59, 13.01.2015

Öz

Kaynakça

 • Akşehirlizade, A. H. b. H. (2009). İrşadü'l-Mübtedi', (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. 9-419.
 • Çelebi, M. (1989). Muhtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, 1-31.
 • Çelebi, M. (1994). İmam Birgivî'nin Dilciliği. (Ed: M. Şeker), İmam Birgivî, Ankara: TDV Yayınları, s. s. 47-54.
 • Durmuş, İ. (1991). el-'Avamilü'l-mie, DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), IV, ss. 106-107.
 • el-Birgivî, M. (2010). 'Avamil. (Ed: İ. Çelik, E. Aslan, G. Akbal & İ. Güngörür), 'Avamilan, İstanbul: Şifa Yayınevi, s. 10-39.
 • el-Birgivî, M. (t.y.). Metnu izhar. Mecmû'atü'n-nahv içinde, İstanbul: Yasin Yayınevi: s. 32-191.
 • Gelibolî, M. b. İ. en-N. (2009). Tuhfetü'l-ihvan, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.
 • İzmîrî, Ş. Ö. (2009). Cami'u'l-kifaye, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.
 • İznikmîdî, İ. H. el-H. (2009). İ'anetü'l-mecîd. (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-416.
 • Kaşeli, A. R. & Sırmabıyıkoğlu, B. (Ed.) (2009). Muhtasaru şerhi'l-'avamil. Şurûhu'l-'Avamili'l-cedîd içinde, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. 9-419.
 • Katib Ç, H. H. M. b. A. (1941). Keşfü'z-zünûn 'an esmai'l-kütübi ve'l-fünûn, I-II, Şerafettîn Y. & Rifat B. (Ed.), Beyrût-Lübnan: Daru İhyai't-Türasi'l-'Arabî.
 • Kuşadalî, Ş. A. E. (2009). Kuşadalî, (Ed: A. R. Kaşeli & B. Sırmabıyıkoğlu), Şurûhu'l-'avamili'l-cedîd, İstanbul: Yasin Yayınevi, s. s. 9-419.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman YILMAZ>

0000-0002-7601-5861

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Yılmaz, O. (2015). NAHİV ÖĞRETİMİNDE METODİK BİR İDDİANIN İNCELENMESİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , 32-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45250/566821