PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 77 - 93, 13.01.2015

Öz

Kaynakça

 • BÜYÜKÖZTÜRK Şener vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • EAGLETON, Terry (2011) Edebiyat Kuramı (Çev: Tuncay Birkan) Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • ERDEM, C (2014) Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl:6, S.11 Adıyaman
 • GÜNDÜZ O.,ŞİMŞEK T. (2011) “Anlatma Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” Grafiker Yayınları, Ankara.
 • KARASAR Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • KAVCAR, C. (1994) “Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi" 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Kuram-Uygulama-Araştırma (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Nisan 1994) Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay.
 • MEB. (2005). Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. İstanbul: MEB Yay.
 • ODABAŞ Hüseyin vd.(2008) Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği, Bilgi Dünyası 2008, 9(2):431-465
 • TAŞDELEN, V. (2006). “Edebiyat Eğitimi: Hermeneutik Bir Yaklaşım ”. Milli Eğitim. Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara.
 • TEMİZTÜRK, H. SEYHAN, S.(2014) “Orhan Pamuk'un Sözleri Bağlamında Medyada “Ermeni Soykırımı” Tartışmaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30
 • UYGUR, N. İnsan Açısından Edebiyat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINA YÖNELİK İLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 77 - 93, 13.01.2015

Öz

Özet

Günümüzde bireysel ve toplumsal gereksinimleri karşılamak için yaşam boyu öğrenme çok önemlidir. Bilim ve teknolojik gelişmelerle hızla değişen toplumsal yaşamda, öğretmenin de bu değişime uyum sağlaması, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir birey olması gerekir. Bir öğretmenin, yaşam boyu öğrenebilme becerisi kazanabilmesi için okuma alışkanlığına sahip olması çok önemlidir. Bu araştırma, okuma kültürümüzde önemli bir yeri olan Çağdaş Türk Edebiyatına, öğretmen adaylarının ilgilerini incelemeyi amaçlayan betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde beş farklı programda eğitim gören 394 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun Çağdaş Türk Edebiyatı eserlerini edinirken konusunu dikkate aldıkları, romancılardan Elif Şafak'ı, şairlerden Mehmet Akif Ersoy'u, öykücülerden ise Ömer Seyfettin'i birinci tercih olarak seçtikleri görülmüştür.

Kaynakça

 • BÜYÜKÖZTÜRK Şener vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • EAGLETON, Terry (2011) Edebiyat Kuramı (Çev: Tuncay Birkan) Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • ERDEM, C (2014) Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl:6, S.11 Adıyaman
 • GÜNDÜZ O.,ŞİMŞEK T. (2011) “Anlatma Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” Grafiker Yayınları, Ankara.
 • KARASAR Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • KAVCAR, C. (1994) “Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi" 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Kuram-Uygulama-Araştırma (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Nisan 1994) Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay.
 • MEB. (2005). Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. İstanbul: MEB Yay.
 • ODABAŞ Hüseyin vd.(2008) Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği, Bilgi Dünyası 2008, 9(2):431-465
 • TAŞDELEN, V. (2006). “Edebiyat Eğitimi: Hermeneutik Bir Yaklaşım ”. Milli Eğitim. Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara.
 • TEMİZTÜRK, H. SEYHAN, S.(2014) “Orhan Pamuk'un Sözleri Bağlamında Medyada “Ermeni Soykırımı” Tartışmaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30
 • UYGUR, N. İnsan Açısından Edebiyat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil UZUN>


Muhammed HÜKÜM>

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Uzun, H. & Hüküm, M. (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINA YÖNELİK İLGİLERİNİN İNCELENMESİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , 77-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45250/566823