PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 99 - 117, 26.06.2014

Öz

Kaynakça

 • Ahmet Feridün Bey, Münşeat-ü Selatîn, Konya Elyazma Eserler Kütüphanesi, Kayıt no: 14075.
 • şıkpaşazade, Hazırlayan: Cemil Çiftçi, Mostar Yayınları, İstanbul 2008.
 • Cahen, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çeviren: Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002.
 • Divitçioğlu, Sencer, Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu, Eren Yayınları, İstanbul 2008.
 • Emecen, Feridun, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası, Kitapevi Yayınları, İstanbul 2008.
 • ……….Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, Timaş Yayınları, İstanbul 2009.
 • Göde, Kemal, Eratnalılar, Türk Tarik Kurumu Basımevi, Ankara 1994.
 • İnalcık, Halil, Devlet-i 'Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-1, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2011.
 • ……… Kuruluş Dönemi Sultanları, Osmanlı Sultanları, TDV Yayınları, İstanbul 2011.
 • ………. Batı Anadolu'da Yükselen Denizci Gazi Beylikler, Bizans ve Haçlılar, Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997
 • Kunt, Metin, Faroqhi, Suraiya, Yurdaydın, Hüseyin G. Ödeken Ayla, Osmanlı Devleti, Cem Yaynevi, C. 2, İstanbul 2011.
 • Mehmed Neşrî, Kitab-ı Cihan-nüma, Çeviren: F.Reşit Unat, M. A. Köymen, TTK Yayınları, Ankara 1995.
 • Okyay, Rıfat, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Yeni Asya Neşrîyat, İstanbul 1996.
 • Öden, Zerrin Günal, Karası Beyliği, T.T.K, Ankara 1999.
 • Sakaoğlu, Necdet, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Varlık, Mustafa Çetin, “Germiyanoğulları Beyliği, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
 • Yücel, Yaşar Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, TTK, Ankara 1991.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 2008.

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİNDE BEYLİKLER İLE OLAN İLİŞKİLERDE DİN FAKTÖRÜ

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 99 - 117, 26.06.2014

Öz

Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna etki eden etmenlerden birisi dindir. İslam Dini'nde mevcut olan gaza anlayışı bu beyliğin motive olmasına yardımcı olmuştur. Kafir düşmana karşı mücadele etmek dinî bir görev olduğu gibi aynı zamanda maddi getirisi olan bir durumdur. Sözünü ettiğimiz durum gayrimüslimlere karşı uygulandığında dini açıdan sıkıntısı bulunmamaktadır. Ancak aynı anlayışın Müslüman olan topluluklara karşı yapılması dinî açıdan sıkıntılı ve izahı zordur. Osmanlı Beyliği'nin kendisi gibi Müslüman olan beylik ve devletlere karşı girişmiş olduğu faaliyetleri nasıl gördüğünü işlemeye çalışacağız.

Kaynakça

 • Ahmet Feridün Bey, Münşeat-ü Selatîn, Konya Elyazma Eserler Kütüphanesi, Kayıt no: 14075.
 • şıkpaşazade, Hazırlayan: Cemil Çiftçi, Mostar Yayınları, İstanbul 2008.
 • Cahen, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çeviren: Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002.
 • Divitçioğlu, Sencer, Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu, Eren Yayınları, İstanbul 2008.
 • Emecen, Feridun, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası, Kitapevi Yayınları, İstanbul 2008.
 • ……….Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, Timaş Yayınları, İstanbul 2009.
 • Göde, Kemal, Eratnalılar, Türk Tarik Kurumu Basımevi, Ankara 1994.
 • İnalcık, Halil, Devlet-i 'Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-1, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2011.
 • ……… Kuruluş Dönemi Sultanları, Osmanlı Sultanları, TDV Yayınları, İstanbul 2011.
 • ………. Batı Anadolu'da Yükselen Denizci Gazi Beylikler, Bizans ve Haçlılar, Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997
 • Kunt, Metin, Faroqhi, Suraiya, Yurdaydın, Hüseyin G. Ödeken Ayla, Osmanlı Devleti, Cem Yaynevi, C. 2, İstanbul 2011.
 • Mehmed Neşrî, Kitab-ı Cihan-nüma, Çeviren: F.Reşit Unat, M. A. Köymen, TTK Yayınları, Ankara 1995.
 • Okyay, Rıfat, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Yeni Asya Neşrîyat, İstanbul 1996.
 • Öden, Zerrin Günal, Karası Beyliği, T.T.K, Ankara 1999.
 • Sakaoğlu, Necdet, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Varlık, Mustafa Çetin, “Germiyanoğulları Beyliği, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
 • Yücel, Yaşar Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, TTK, Ankara 1991.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 2008.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer CİDE>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Cide, Ö. (2014). OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİNDE BEYLİKLER İLE OLAN İLİŞKİLERDE DİN FAKTÖRÜ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (7) , 99-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45254/566834