PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

RÜYANIN MAHİYETİ VE YORUMLANMASI

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 170 - 196, 26.06.2014

Öz

Ömrümüzün yaklaşık olarak üçte biri uykuda geçmektedir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğumuzu gidermenin vazgeçilmez yolu uykunun önemli bir unsuru da rüyalardır. Çalışmamızda öncelikle rüyanın tanımı ve mahiyeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda rüyanın bazı özellikleri ile kısımlarını inceleyeceğiz. Son olarak, belki esas önemli olan, rüyaların anlamı ve varsa verdiği mesajların açığa çıkarılması manasına gelen tabir hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kaynakça

 • A. Alvarez, Gece, Gece Hayatı, Gecenin Dili, Uyku ve Rüyalar, İngilizce'den çeviren: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Abdulhakim Affîfî, El- Ahlam ve'l-Kevabîs, Kahire, 1993 (birinci baskı).
 • Ahmed sım Efendi, el-Okyanûsu'l-Besît fî Tercemeti'l-Kamus'ul-Muhît (trc. ve şerhi) İstanbul, 1305.
 • Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh, yedinci baskı, Ankara, 1984.
 • Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve lemdeki Yeri, İstanbul, 1995.
 • Fahruddin Razî, Tefsiru'l-Kebir, ikinci baskı, Tahran, trs.
 • Geoffrey A. Dudley, Rüyalar, Yorumları, Uyarıları, Halüsinasyonları, trc. Meltem Can, İstanbul, 1992.
 • Hakkı Şinasi Çoruh, Rüya Dünyamız, İstanbul, 1968.
 • Halis Özgü, Rüya Nedir? Ankara 1959.
 • Henri Bergson, Zihin Kudreti, trc. Mirac Katırcıoğlu, İstanbul, 1959.
 • İbni Ğannam, Ebû Tahir, Tabîru'r-Rü'ya, Yazma nüsha, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. Hacı Selim Ağa / 545, s. 18A (yazma)
 • İbni Haldun, Mukaddime, trc. Zakir K. Ugan, İstanbul, 1989.
 • İbni Nablûsî, Ta'tîru'l-Enam, I, 6.
 • İbni Sîrîn, Tabiru'r-Rü'ya, 4.
 • İbni Sîrîn, Müntehabu'l-Kelam, 15.
 • İmam Gazalî, İhyau Ulûmi'd-Dîn, trc. Ahmet Serdaroğlu, İstanbul, 1985.
 • Kemal Ayas, İlimde Dinde Rüya, İstanbul, 1947.
 • Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, Hulasatü'l-Beyan, İstanbul, 1979.
 • Muhammed İbni Sîrîn, Müntehabu'l-Kelam Fî Tefsiri'l-Ahlam, Kahire, h. 1329.
 • Mustafa Şekip Tunç, Psikolojiye Giriş, İstanbul, 1949.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul TDV Yayınları, XIX, 47.
 • Nuri Bekir, Rüyalar, İstanbul 1326.
 • Sabri Özbaydar, Rüyanın Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme, İstanbul, 1971.
 • Selami Münir Yurdatap, İslam Dininde Rüya ve Rüya Tabirleri, İstanbul, 1973, (onikinci baskı).
 • Sevimli Ay Matbaası, Niçin Rüya Görürüz?, Rüyanın Mahiyeti Tabiiyyesi, İstanbul, 1927.
 • Seyyid Süleyman, Kenzü'l-Menam, İstanbul, 1991.
 • M. Sadi Çöğenli - Ali Bayram, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, İstanbul, trs.
 • Sigmund Freud, Düşlerin Yorumu, İstanbul, 1991.
 • Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul, 1989.
 • Süleyman Uludağ, Kuşeyrî Risalesi Tercümesi, dipnotta, 572, 573.
 • Tantavî Cevherî, el-Cevahir fî Tefsîri'l-Kur'ani'l-Kerîm, Mısır, 1350.
 • Umay Günay, şık tarzı Şiir Geleneği, Ankara, 1986.

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7, 170 - 196, 26.06.2014

Öz

Kaynakça

 • A. Alvarez, Gece, Gece Hayatı, Gecenin Dili, Uyku ve Rüyalar, İngilizce'den çeviren: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Abdulhakim Affîfî, El- Ahlam ve'l-Kevabîs, Kahire, 1993 (birinci baskı).
 • Ahmed sım Efendi, el-Okyanûsu'l-Besît fî Tercemeti'l-Kamus'ul-Muhît (trc. ve şerhi) İstanbul, 1305.
 • Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh, yedinci baskı, Ankara, 1984.
 • Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve lemdeki Yeri, İstanbul, 1995.
 • Fahruddin Razî, Tefsiru'l-Kebir, ikinci baskı, Tahran, trs.
 • Geoffrey A. Dudley, Rüyalar, Yorumları, Uyarıları, Halüsinasyonları, trc. Meltem Can, İstanbul, 1992.
 • Hakkı Şinasi Çoruh, Rüya Dünyamız, İstanbul, 1968.
 • Halis Özgü, Rüya Nedir? Ankara 1959.
 • Henri Bergson, Zihin Kudreti, trc. Mirac Katırcıoğlu, İstanbul, 1959.
 • İbni Ğannam, Ebû Tahir, Tabîru'r-Rü'ya, Yazma nüsha, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. Hacı Selim Ağa / 545, s. 18A (yazma)
 • İbni Haldun, Mukaddime, trc. Zakir K. Ugan, İstanbul, 1989.
 • İbni Nablûsî, Ta'tîru'l-Enam, I, 6.
 • İbni Sîrîn, Tabiru'r-Rü'ya, 4.
 • İbni Sîrîn, Müntehabu'l-Kelam, 15.
 • İmam Gazalî, İhyau Ulûmi'd-Dîn, trc. Ahmet Serdaroğlu, İstanbul, 1985.
 • Kemal Ayas, İlimde Dinde Rüya, İstanbul, 1947.
 • Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, Hulasatü'l-Beyan, İstanbul, 1979.
 • Muhammed İbni Sîrîn, Müntehabu'l-Kelam Fî Tefsiri'l-Ahlam, Kahire, h. 1329.
 • Mustafa Şekip Tunç, Psikolojiye Giriş, İstanbul, 1949.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul TDV Yayınları, XIX, 47.
 • Nuri Bekir, Rüyalar, İstanbul 1326.
 • Sabri Özbaydar, Rüyanın Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme, İstanbul, 1971.
 • Selami Münir Yurdatap, İslam Dininde Rüya ve Rüya Tabirleri, İstanbul, 1973, (onikinci baskı).
 • Sevimli Ay Matbaası, Niçin Rüya Görürüz?, Rüyanın Mahiyeti Tabiiyyesi, İstanbul, 1927.
 • Seyyid Süleyman, Kenzü'l-Menam, İstanbul, 1991.
 • M. Sadi Çöğenli - Ali Bayram, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, İstanbul, trs.
 • Sigmund Freud, Düşlerin Yorumu, İstanbul, 1991.
 • Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul, 1989.
 • Süleyman Uludağ, Kuşeyrî Risalesi Tercümesi, dipnotta, 572, 573.
 • Tantavî Cevherî, el-Cevahir fî Tefsîri'l-Kur'ani'l-Kerîm, Mısır, 1350.
 • Umay Günay, şık tarzı Şiir Geleneği, Ankara, 1986.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bünyamin AÇIKALIN>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Açıkalın, B. (2014). RÜYANIN MAHİYETİ VE YORUMLANMASI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (7) , 170-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45254/566837