EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYENİN SEKTÖREL DAĞILIMI: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5, 36 - 54, 18.04.2014

Öz

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları sermayenin hızla uluslar arası hale
gelmesi ile başta kalkınma çabası içerisinde bulunan gelişmekte olan ülkelerde,
önemli bir faktör olarak daha fazla yer almaktadır. Bundan dolayı, ekonomi
çevreleri bu konu ile ilgili bilgi ve verilere daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır.
Bu çalışmada özellikle Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının sektörel
seçiciliği ve hizmetler sektörünün payı incelenmektedir. Hizmetler sektörü hakkında
genel bilgiler verildikten sonra, hizmetler sektörünün artan önemi, Türkiye'deki
doğrudan yabancı sermayenin 2001-2011 yılları arasında sektörel dağılımı,
nitelikleri hakkında veriler yer almakta ve hizmetler sektörü üzerinde bir
değerlendirme yapılmaktadır.

Kaynakça

 • Aslan, H. (1998). Hizmet Ekonomisi. İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Bölükbaş, B.,(2008) Hizmet Sektörünün Artan Öneminde Müşteri
 • Memnuniyetinin Yeri ve Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi SBE İşletme ABD Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı.
 • Çeken H,(2003) Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Turizm Sektörü,
 • İstanbul, Değişim Yayınları.
 • Demirel O,(2006),Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ekonomik Büyümeye
 • Etkileri ve Türkiye Uygulamaları, Yayınlanmış Yükseklisans Tezi, , Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.
 • DPT(2000);Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hizmet Ticaretinin
 • Serbestleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT: 2543 – ÖİK: 559, Ankara.
 • Hazine Müsteşarlığı, (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri
 • Bülteni Şubat 2008, s.20.Ankara.
 • Hazine Müsteşarlığı (2006) Uluslar arası Doğrudan Yatırımlar Raporu s.7
 • www.yased.org.tr/.../dr/.../Hazine-20070613_UDYatirim_Rapor.pdf (Erişim Tarihi: 03/03/2013)
 • Hazine Müsteşarlığı (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu s.13
 • www.ekonomi.gov.tr/upload/F9A364E9-D8D3.../2008_Rapor.pdf (Erişim Tarihi: 05/03/2013)
 • Hazine Müsteşarlığı (2010) Uluslar arası Doğrudan Yatırımlar Raporu s.9
 • (www.ekonomi.gov.tr/upload/F9CCA906-D8D3.../2010_Rapor.pdf,) (Erişim Tarihi: 05/03/2013)
 • Hazine Müsteşarlığı (2011) Uluslar arası Doğrudan Yatırımlar Raporu s.1
 • www.yased.org.tr/.../UDYRaporu- may2011-2011-I.ceyrek.pdf (Erişim Tarihi: 05/03/2013)
 • Karahan, K,(2000) Hizmet Pazarlaması, İstanbul, Beta Basım Yayın
 • Dağıtım AŞ.
 • Looy Bart Van, Paul Gemmel ve Roland Van Dierdonck,(2003) “Services
 • Management: An Integrated Approach”, Pearson Education Ltd.
 • Miles I.,Boden M. (2000), "Introduction: Are Services Special?",
 • Services and the Knovvledge-Based Economy, London, Edited by Boden M and Miles I.
 • Mızrak, N. Y,(2004) “Uluslararası Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve
 • GATS”, Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye Sorunlar ve Çözüm Önerileri, s. 17-46 Ed. Nihal YILDIRIM MIZRAK, Ankara, Siyasal Yayınevi.
 • OECD Statics, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_
 • PARTNER (Erişim Tarihi: 16/03/2013).
 • Ohmae, K.(2008), Yeni Küresel Sahne –Sınırsız Dünyamızda tehdit ve
 • Fırsatlar-,(çev. L. Aslan), İstanbul, Optimist Yayınları.
 • Sayım F., Aydın V., (2011) Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik
 • Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi,Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, Kütahya.
 • Schuell, William F. Guiltinan, Joseph P. (1995), Marketing: Contemporary
 • Concepts and Practices, s.310,New Jersey, Prentice Hall,Inc.
 • TUİK İstatistiki Göstergeler www.tuik.gov.tr/yillik/Ist_gostergeler.pdf
 • (Erişim Tarihi: 16/03/2013).
 • UNCTAD (2011),World Investment Report http://www.yased.org.tr/
 • webportal /Turkish/haberler/basin_bultenleri/Documents/
 • UNCTADWIR2010-tr-22-07-2010-son.pdf http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR2012_WebFlyer.aspx (Erişim Tarihi: 21/03/2013)
 • Uras, T. G.(1979). Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, İstanbul,
 • Formül Matbaası.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ŞİT>

0000-0001-9694-0547


Ahmet ŞİT>

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Şit, M. & Şit, A. (2014). TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYENİN SEKTÖREL DAĞILIMI: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (5) , 36-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45257/566856