EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNSANIN “NUTFE” VE “ALAK”TAN YARATILDIĞINI İFADE EDEN AYETLERİN MANA VE MESAJI

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5, 90 - 119, 18.04.2014

Öz

Kur'an-ı Kerim'in ne dediği, muhatabına hangi mesajları sunduğu İslam dinini kabul eden insanlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan Kur'an'ın ne dediğini veya ne demek istediğini anlamaya yönelik tarih boyunca çeşitli çalışmalar yapılmış, tefsirler yazılmıştır. Hiç şüphesiz insanoğlu var olduğu sürece de bu faaliyetler devam edecektir. Bu çalışmalar doğal olarak bu çalışmaları yapan insanların dünya görüşüne, mezhebine, kültürüne, eğitim seviyesine, siyasî konumuna, yetiştiği ortama vs. nedenlere göre şekil alır. Ancak bu farklı düşüncelerin oluşmasında en büyük sebep Kur'an Kerm'in i'cazından kaynaklanan vecizliği ve Kur'an'ı Kerim'i anlama hususunda müşterek bir usûlün bulunmayışıdır. Tüm bunlara rağmen tarihi vasat, siyak-sibak, sebeb-i nüzul gibi temel kriterlerin göz önünde bulundurulması kanaatimizce bu farklılıkları aza indirecek, en önemlisi de Kur'an'ın daha doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Bu makalede, Kur'an ve tefsir araştırmalarında “Bilimsel-İImî Tefsir” olarak isimlendirilen Kur'an ve yorum anlayışının, Kur'an-ı Kerim'de geçen "Nutfe" ve "Alak" kelimelerine yükledikleri anlam ve bu kelimelerin geçmiş olduğu ayetlere bakış açılarının ne olduğu klasik tefsir külliyatı da göz önünde bulundurularak eleştirel bir bakış açısıyla işlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1988.
 • ………., İslam'a İtirazlar ve Kur'an-ı Kerim'den Cevaplar, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul tsz.
 • Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri, Bayraklı Yay.,
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDV. Yay., Ankara 1997.
 • ………., Tefsir Tarihi, Fecr Yay., Ankara 1996.
 • Cevherî, İsma'îl b. Hammad, es-Sıhah, Daru'l-'İlm, Beyrut 1979.
 • Cevherî, Tantavî, el-Cevahir fî Tefsîru'l-Kur'an, Mustafa el-Babî el-Halebî Matbası, y.y. 1351.
 • Demir, Şehmus, “Kur'an'ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları, sayı:2, İstanbul 2010.
 • Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, İFAV Yay. İstanbul 2003.
 • Draz, Abdullah, Kur'an'a Giriş (Initation au Koran), çev. Salih Akdemir, Kitabiyat, Ankara 2000.
 • Fahredîn er-Razî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefatîhu'l-Ğayb, Daru'l-Fikr, Beyrut 1981.Güler, İlhami- Özsoy, Ömer, Konularına Göre Kur'an, Fecr Yay., Ankara 2001.
 • Işık, Emin, “Alak Suresi”, DİA, İstanbul 1989.
 • İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdülhak b. Galip, el-Muharraru'l-Vecîz, Beyrut, 2001.
 • İbn şûr, Muhammed Fazıl b. Muhammed Tahir b. Muhammed et-Tunûsî, et-Tahrîr ve't-Tenvîr, Daru't-Tûnusiyye, Tûnus 1984.
 • ………., Ana Hatlarıyla Tefsir Tarihi (et-Tefsîr ve Ricalühû), Rağbet Yay., çev. Bahattin Dartma, Ömer Pakiş, İstanbul 2007.
 • İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Cemalüddîn Abdurrahman b. Ali, Zadu'l-Mesîr fî 'İlmi't-Tefsîr, Beyrut 1984.
 • ………., Nüzhetü'l-A'yüni'n-Nevazır, Beyrut, 1984.
 • Jansen, J.J.G., Kur'an'a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, çev. Halilrahman Açar, Ankara 1999.
 • Kırca, Celal, Kur'an'ı-Kerim ve Modern İlimler, Marifet Yay., İstanbul 1980.
 • ………., “Kur'an'da Ruh Sağlığı”, Diyanet İlmi Dergi, XLIII/2 (2007).
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami' li Ahkami'l-Kur'an, Beyrut 2006.
 • Maverdî, Ebû'l-Hasen Ali b. Muhammed, en-Nuket ve'l-'uyûn, Daru'l-Kütübi'l-'İlmiyye, Beyrut tsz.
 • Mukatîl, Ebü'l-Hasen Mukatîl b. Süleyman el-Ezdî, Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Beyrut, 2002.
 • Özsoy, Ömer, Kur'an ve Tarihsellik Yazıları, Kitabiyat, Ankara 2004.
 • ………., Sünnetullah, Fecr Yay., Ankara 1999.
 • Öztürk, Mustafa, Kur'an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yay., Ankara 2008.
 • ………., Cumhuriyet Türkiyesi'nde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012.
 • ………., Kur'an-ı Kerim Meali (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri), Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • Paçacı, Mehmet, Çağdaş Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu?, Klasik Yay., İstanbul 2008.Şatıbî, Ebu İshak İbrahim b. Musa b. Muhammed, el-Muvafakat fî Usûli'ş-Şerî'a, çev. Mehmet Erdoğan, İz Yay., İstanbul 1999
 • Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b.Cerîr, Camiu'l-Beyan 'an Te'vîli yi'l-Kur'an, Kahire 2001.
 • Yargıcı, Atilla, “Mekkî ve Medenî Surelerin Ana Mesajları Açısından Değerlendirilmesi”, İslamî Araştırmalar Dergisi, XVII/4 (2004).
 • Yeniçeri, Celal, Uzay Ayetleri Tefsiri, Erkam Yay., İstanbul 1999.
 • Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri, Anadolu Yay. İzmir 1986.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn, Kahire 2000.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf AĞKUŞ>

0000-0002-2297-8064

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Ağkuş, Y. (2014). İNSANIN “NUTFE” VE “ALAK”TAN YARATILDIĞINI İFADE EDEN AYETLERİN MANA VE MESAJI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (5) , 90-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45257/566860