EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SERBEST KIYAFET UYGULAMASININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5, 120 - 142, 18.04.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı, resmi liselerdeki serbest kıyafet uygulamasının
etkilerine ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin belirlenmesidir.
Araştırmanın sonuçları kıyafet serbestliğinin okullarda oluşturacağı etkileri ortaya
koyabilmesi, öğretmen ve yöneticileri bilinçlendirmesi yönüyle önemlidir. Araştırma
nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Bu amaçla tipik durum
örneklemesi yöntemine göre seçilmiş 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep
ilinde resmi bir ortaöğretim kurumunda görev yapan 4 yönetici, 10 öğretmen, 10
öğrenci ve 10 veli olmak üzere toplam 34 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, nitel
veri analizi tekniklerinden içerik analizi tekniği ve içerik analizi türlerinden frekans
analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda serbest kıyafet uygulamasının okul ve
öğrenci üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Serbest kıyafet
uygulamasının okul üzerinde kontrol zorluğu ve güvenlik sorunu gibi olumsuz etkiler
oluşturacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci üzerindeki olumlu etkileri kişisel
bakıma önem verme, tercih özgürlüğü, özgüven duygusunda artış, sorumluluk bilinci
kazanma ve bireysel tercihlere imkan sağlama; olumsuz etkilerinin akademik
başarıda azalma, ekonomik imkanların etkilemesi, olumsuz davranışa yönelme,
gruplaşma, giyinmede olumsuz model olma, sosyal ilişkilerde sorun oluşturma
olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlara göre okullara
çipli kimlikler ve turnike geçişleri ile öğrencilere “kişisel bakım” dersi önerilebilir.

Kaynakça

 • Ada, Ş. ve Akan, D. (2007). Değişim Sürecinde Etkili Okullar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:16
 • Aras, E. (2011). http://www.businews.eu/tag/aras-elci/ (Erişim: 09.06.2013)
 • Bayrak C. Okul ve Sınıf Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ünite 11. (Erişim: 13.01.2013)
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlı A. (2000). Zaman Yönetimi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Sayı: 25, s: 42.
 • Doğan İ, (2011). Eğitim Sosyolojisi. Nobel Yayınları, Ankara
 • Ekiz, D. (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı) , Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erkan, S. (2003). Okullarda Tek Tip Ya Da Serbest Kıyafet. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 34.
 • Genç, N. (2007). Yönetim Ve Organizasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 316-325
 • Metan, H. (2013). Okullarda Serbest Kıyafet Uygulaması. (Erişim 13.07.2013) http://www.kariyerpenceresi.com
 • http://pdrgunlugu.net/okullarda-kiyafet-serbestligi-uzerine-arastirma/ (Erişim: 13.01.2013)
 • http://www.pressturk.com/medya/haber/110648/kiyafet-serbestliginin-ogrenciler-uzerindeki-etkisi.html (Erişim: 03.12.2012)
 • http://www.saglikekibi.com/can/cocuk-hastaliklari/doc-dr-oguz-ozyaral-cocuklar-kendi-kiyafetini-secebilir.html (Erişim: (09.06.2013)
 • İlk Ve Ortaöğretimde Öğrenci Kıyafetleri. MEB Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1997
 • Kıran, H (2001). “İlöğretimde Öğrenci Kıyafetetine İlişkin Tutumlar”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, 79-84
 • Özga, H. ve Karadağ N. (2009). Popüler Kültürün Yönetici Uygulamalarına Etkisi Bağlamında Yönetici Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.28 (187-199)
 • Resmi gazete, Sayı: 28480
 • Töremen, F. (2002). Eğitim Örgütlerinde Değişimin Engel Ve Nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 185-202
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail KAHRAMAN>


Hüseyin KARACAN>

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Kahraman, İ. & Karacan, H. (2014). SERBEST KIYAFET UYGULAMASININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (5) , 120-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45257/566864