EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI AÇISINDAN OSMANELİ İLÇESİNDESANAYİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 16 - 54, 18.04.2014

Öz

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Osmaneli ilçesi, idari açıdan Bilecik iline bağlıdır. Kuzeyden İznik (Bursa) ve Pamukova (Sakarya), doğudan Geyve (Sakarya) ve Gölpazarı (Bilecik), güneyden Bilecik Merkez, batıda Yenişehir (Bursa) ve İznik (Bursa) ilçeleri ile komşudur.
1970'li yıllara kadar sanayi faaliyetleri bakımından gelişmemiş olan Bilecik ili 1973 yılında 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıştır. Bu süreçle beraber daha sonraki yıllarda Osmaneli ilçesinin de yer aldığı il genelinde sanayi tesislerinin sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Osmaneli ilçesi de bu durumdan olumlu etkilenmiştir.
Buna ek olarak, ilçenin konum itibariyle pazar şartları açısından İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir gibi önemli şehirlere yakın olması ve Bilecik-İstanbul karayolu güzergahı üzerinde yer alması sanayi faaliyetleri açısından önemini daha da artırmıştır. Yöredeki sanayi tesislerinde kullanılan hammaddenin önemli bir kısmının yakın çevreden sağlanması nedeniyle ilçedeki sanayi faaliyetleri anayolların kavşak noktasında bulunan Osmaneli ilçe merkezi ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada Osmaneli ilçesinin sanayi faaliyetlerinde etkili olan faktörler ile sanayi faaliyetlerinde geçmişten günümüze meydana gelen değişmeler ve gelişmeler incelenmiştir.
Çalışmaya temel oluşturan en önemli özellik, verilerin bizzat yerinde işletme sorumluları ile görüşülerek, mülakat ve anket niteliği taşıyan bilgi formları neticesinde elde edilmiş olması ve dolayısıyla doğruluk payının yüksek olmasıdır. Çalışmanın niteliğinin arttırılması açısından harita, fotoğraf ve tablolardan da yararlanılmıştır. Çalışmadaki haritalar, çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliğinin daha yüksek olması açısından CBS temelli ArcGIS programında oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Bilecik Valiliği, Bilecik Sanayi 1987, İl Yayınları No: 1, İstanbul 1988.
 • Çadırcı, M.,Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi- Sayı: 1241, Ankara 1997.
 • Doğanay, H.,Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2011.
 • Ertin, G., “Osmaneli-Vezirhan Yerleşim Birimleri Arasında Sanayi Faaliyetleri”, Türk Coğrafya Dergisi,Sayı: 30, İstanbul 1995.
 • Hüdavendigar Vilayet Salnamesi, Hicri 1287.
 • Hüdavendigar Vilayet Salnamesi, Hicri 1301.
 • Hüdavendigar Vilayet Salnamesi, Hicri 1307.
 • Hüdavendigar Vilayet Salnamesi, Hicri 1324
 • Koca, H., Kuruluşu-Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri Yönünden Dörtyol Şehri, Aktif Yayınevi, İstanbul 2005.
 • Onal, G., Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulamadaki Durum, Eskişehir Sanayi Odası Yayınları No:12, Eskişehir 1974.
 • Özçağlar, A., Ezine Depresyonunun Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara 1991.
 • Quartaert, D., Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü,İstanbul 1999.
 • Şimşek, O., Tuzluca İlçesi'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, (Basılmamış Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2005.
 • Tıraş, M., “Ulaşımın Yerleşmeye Etkisine Bir Örnek: Pozantı”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 38, İstanbul 2002.
 • Tümertekin, E., Ekonomik Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın No: 2926, İstanbul 1984.
 • Tümertekin, E., Sanayi Coğrafyası, İstanbul üniversitesi Yayınları No: 751, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 22, İstanbul 1969.
 • Tümertekin E.,-Özgüç, N., Ekonomik Coğrafya (Küreselleşme ve Kalkınma), Çantay Kitabevi, İstanbul 2011.
 • Yücel A.,Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulaması, DPT Yayınları, Ankara 1986.
 • Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Resmi Gazete 15.04.2000-24021.
 • Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete 20/04/1990- 20498.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 19/10/2005 - 2005/9617), Resmi Gazete 18/11/2005- 2599.
 • www.cpturkiye.com
 • www.rehau.com

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer BAŞKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Başkaya, Z. (2014). GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI AÇISINDAN OSMANELİ İLÇESİNDESANAYİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 16-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566867