EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OPTİMUM PARA ALANLARI TEORİSİ: TÜRKİYE'NİN EURO BÖLGESİNE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 99 - 118, 18.04.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin Euro bölgesine olası girişinin kendisi için fayda ve maliyetinin analiz edilmesidir. Euro bölgesinin Türkiye için bir optimum para alanı ve Türkiye'nin Euro bölgesine uyumunun olup olmadığının irdelenmesi ve 1990-2010 yılları itibariyle sınamaktır. Bu amaçla önce söz konusu yıllarda büyüme, işsizlik ve bankacılık sektörünün verdiği fakat geri dönmeyen krediler değişkenleri Hodrick-Prescott filtresi yardımıyla elde edilmiş daha sonrada Türkiye'nin Euro bölgesine girmesinin veya girmemesinin uygun olup olmadığını incelemek amacıyla korelasyon testi uygulanmıştır.

Kaynakça

 • Abdullayev, M. (2003) Optimal Para Sahası Teorisi Açısından Avrupa Para Birliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul ss.12-56
 • Aktan, O. H. (1983), Para Birlikleri Kuramı Ve Avrupa Para Sistemi, Ankara ss.34
 • Altay, O. (2007) Döviz Kuru Rejimi Tercihini Belirlemeye Yönelik Yaklaşımlar, Ege AkademikBakış, 7(2), ss.691-706Ata, D. Silahşör, H.S. (Mayıs 1999) Parasal Birlik, Avrupa Para Birliği ve Türkiye, ( Çevrimiçi) http:// www.hazine.gov.tr. / yayın/eurorapor/er-giriş html 25.07.2001 ss.15-58Broz, T. (2005) TheTheory of Optimum CurrencyAreas: A LiteratureReview, PrivrednaKretanja i Ekonomska Politika 104/2005, ss.52-78
 • Çondur, F. Evlimoğlu, U. (2007-2) Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Avrupa Para Birliğinin Değerlendirilmesi, TİSK Akademi, Cilt:2, Sayı:4 ss.201-220
 • Ertürk, E. (Mart 1993), Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye'nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Yayınları, Bursa ss.121-149
 • Horvarth, J. (2003), Optimum CurrencyAreaTheory: A SelectiveReview, BOFİT DiscussionPapers No:15 pp.18
 • Ishiyama, Y. (1975) TheTheory of Optimum CurrencyAreas:ASurvey. IMF StaffPapers XXII. 344-383
 • Avrupa Birliğinde Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye İKV Yayınları No:163, İstanbul Ekim 2000 ss.2
 • Kılınç, G.B (2008) Optimal Para Alanları: Avro Alanı ile Türkiye arasındaki Yakınlaşma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara ss.5-55
 • McKinnon, R. I. (1963) Optimum CurrencyArea. TheAmericanEconomicReview, Vol. 53, No.4: 717-725.
 • Mongelli, F.P. (2002). “'New' Views on the Optimum CurrencyAreaTheory: What is EMU Telling Us?”. European Central Bank Series WorkingPaper No.138. ss.22
 • Mumcu, H.D.(2007) Uluslararası Para Sistemi Avrupa'nın Parasal Entegrasyonu ve OCA Teorisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul ss.49-87
 • Mundell, R.A. (1961) A Theory Of Optimum CurrencyAreas, TheAmericanEconomicRewiev, Vol. 51 No:4 pp.657-665
 • Özer, I. (2007-1) Optimum Para Alanları Teorisi, Sosyo Ekonomi Ocak-Haziran ss.78-94
 • Ricci, L. A. (1997). A model of an optimumcurrencyarea. IMF WorkingPaper, WP/97/76, Washington.
 • Samsar, A. (2003) Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Türkiye Analizi, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara ss.1-56
 • Savaş, V. F. (1999) Çağımızın Deneyi Euro, İstanbul Siyasal Kitapları, İstanbul ss.91-96
 • Savaş, V.F. (2010) Uluslararası Para Sistemi, Siyasal Yayın Dağıtım, Ankara ss.207
 • Şimşek, H. (2005-1) Optimum Para Sahası Teoremi Altında Türkiye'nin Avrupa Para Birliğine Uyumu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar ss.53-66
 • Tavlas, G.S. (1993) The 'New' Theory of Optimum CurrencyAreas, The World EconomyVol. 6: 663-685
 • Tavlas, G.S. (2009) Optimum CurrencyAreaPardoxesReview of International Economics, 17(3), 536–551
 • Tonus, Ö. (2000) Avrupa Birliğinde Parasal Birlik ve Birlik Üyesi Ülkeler ile Türkiye Arasında Reel Döviz Kurlarının Analizi, Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi ss.9-36
 • Yanar, R. (2008) Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejimi ve Makro Ekonomik Performans, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana ss.55-73
 • Yüceol, H.M. (2004) Optimal Para Alanı Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme: Teori, Uygulama ve Politika, PİVOLKA, 3(12) ss.3-6
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx
 • http://data.worldbank.org/indicator

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Evren COŞKUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Coşkun, E. (2014). OPTİMUM PARA ALANLARI TEORİSİ: TÜRKİYE'NİN EURO BÖLGESİNE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 99-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566871