EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BÖLGE, TÜRKİYE'DE BÖLGE KAVRAMI VE KALKINMA AJANSLARININ YAPISI

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 119 - 146, 18.04.2014

Öz

Bölge kavramı, dünya'nın değişik coğrafyalarında farklı anlamlar yüklenmiş bir kavramdır. Kimi yerlerde siyasal bir coğrafyayı kimi yerler de coğrafi bir şekillenmeyi, kimi yerlerde ise ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulan bir alanı ifade etmektedir. Bölge kavramının ne anlam ifade ettiği ve ülkemizde mevcut uygulamalar kapsamında nasıl anlaşıldığı konusu bu çalışmanın üzerinde durduğu konulardan biri olacaktır.Diğer taraftan 2000'li yıllarla birlikte değişen bölge gelişme anlayışı ve kalkınma yolunda atılan adımlar ülkemiz için yeni bir örgütü ortaya çıkarmıştır: Kalkınma Ajansları.
Bölgesel gelişme'nin tarihi hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, kalkınma ajanslarının kuruluş aşamaları ve ne gibi bir bölgecilik anlayışına sahip olduğu üzerinde durulacak ve kalkınma ajanslarının mevcut yapısı incelenecektir.Kalkınma Ajanslarının kuruluş kanunu olan 5449 Sayılı Kanun'u incelenecek ve Anayasa Mahkemesi'nin kalkınma ajansları ile ilgili vermiş olduğu kararın önemine ve bu bağlamda, kalkınma ajanslarına yansımalarına bakılacaktır.
Bölgesel gelişmeyi kalkınma ajansları aracılığıyla sağlamaya çalışan sistem genel olarak incelendikten sonra, kalkınma ajanslarının geleceği üzerine kısa bir tartışmayla çalışma sonlandırılacaktır.

Kaynakça

 • Kitaplar
 • Giritli,İ.(1983), Kamu Yönetimi Teşkilatı Ve Personeli, Gözden Geçirilmiş Ve Değiştirilmiş 8. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Keleş, R.(2010), Kentleşme Politikası, 11.Baskı,İstanbul, İmge Kitabevi.
 • Keleş, R.(1994), Yerinden Yönetim Ve Siyaset, , İstanbul, Cem Yayınları.
 • Pınarcıoğlu, M. ve Işık, O.(2004), Yeni Kalkınmacılık: Bölgesel Kalkınmada Arayışlar,Ankara, Gap-Gidem Yayınları- 4.
 • Sezen, S.(1999), Devletçilikten Özelleştirmeye, Türkiye'de Planlama, Ankara, Todaie Yayınları.
 • Makaleler
 • Apan, A.(2004), Bölge Kavramı Ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Çağdaş Yerel Yönetimler,Cilt 13, Sayı 4.
 • Demirci, A(2005), “Farklı Ülkelerde Bölge Kalkınma Ajansları”, Bölge Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir, Derleyen Menaf Turan, Paragraf Yayınevi, Ankara.
 • Keleş, R. ve Erbay, Y.(1999), “Avrupa Konseyi'nin Bölge Olgusuna Bakışı”,Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, ,Cilt 8, Sayı:3.
 • Keleş, R.(1998), “Bölge Gerçeği Ve Avrupa”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7,Sayı 2, Ankara.
 • Özen, P.(2005),TEPAV,Bölge Kalkınma Ajansları, , Mayıs 2005.
 • Polatoğlu, A.(1988), “Bölge Valiliğine Üzerine Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi.
 • Tamer, M.(1992), “Bölgesel Kalkınma Ve Yerel Yönetimler”, Türk İdare Dergisi, Sayı 396
 • Türe, İ.(1998), “Türkiye'de Bölge Yönetiminin Niteliği”, Sorunları Ve Çözüm Arayışları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2.
 • Internet Kaynakları
 • http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm, Erişim: 20 Aralık 2011
 • http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm, Erişim:20 Aralık 2011
 • http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, Erişim: 20 Aralık 2011
 • http://www.gap.gov.tr/gap-bki/gap-bki-tarihce, Erişim: 24 Aralık 2011
 • http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a856234, Erişim: 30 Aralık 2011
 • www.eurada.org, Erişim: 30 Aralık 2011
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf, Erişim: 02 Ocak 2012
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan8.pdf, Erişim: 02 Ocak 2012
 • http://www.gmka.org.tr/uploads/downloads/dosya/mevzuat/2.%205449%20sayl%20Kanunun%20GENEL%20GEREKES.pdf, Erişim 30 Aralık 2011
 • http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2510&content=, Erişim 04 Ocak 2012
 • http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2510&content=, Erişim: 04 Ocak 2012

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman SERT>

0000-0002-4487-440X

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Sert, O. (2014). BÖLGE, TÜRKİYE'DE BÖLGE KAVRAMI VE KALKINMA AJANSLARININ YAPISI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 119-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566872