EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İSLHİYE İLÇESİ ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDE YÜKSELTİ, EĞİM VE TOPRAK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 173 - 186, 18.04.2014

Öz

Bu çalışmada, insanların sosyal ve ekonomik aktivitelerinin üzerinde büyük etkisi bulunan arazi kullanımı ve bunun fiziki çevre faktörlerinden toprak,eğim ve yükselti ile ilişkisi incelenmiştir.151300 ha'lık bir yüzölçümüne sahip olan İslahiye ilçesi, batıda Amanoslar ve doğuda Sof Dağları ile çevrili kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir ovadır. İlçede arazi kullanımı da büyük oranda bu çerçevede şekillenmiştir.
Doğu ve batısındaki dağlık kütleleri büyük oranda orman ile kaplı olan İslahiye ilçesi için oluşturulan arazi kullanım haritasında, 73123 ha olarak tespit edilen ormanlar, ilçede en geniş alanı kaplayan arazi grubudur. Ormanlar, büyük oranda kahverengi orman toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde bulunmaktadır. Sözkonusu toprak grupları, 45733 ha'lık bir alan kaplamaktadır. İlçede tarımın büyük kısmı, 15029 ha'lık bir alan kaplayan ova tabanında yapılmaktadır. Tahta Köprü barajı kuzeyindeki, sulama imkanı bulunan düzlük sahalarda sulu tarım yapılmaktadır. Arazi kullanım haritasından, 26205 ha tarım sahası tespit edilmiştir. İlçede tarımsal faaliyetler 500-600 m yükseltileri arasında değişen kolüvyal ve alüvyal topraklar üzerinde yapılmaktadır. Bu toprak grupları 21796 ha'lık bir alanı kaplamaktadır.

Kaynakça

 • Atalay, İ. (2006). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası. İzmir: Meta Basımevi.
 • Duman, T. Y., Emre, Ö., Akçay, A. E., Uysal, Ş., Özmutaf, M., Bozbay, E., Arazi Kullanım Kapasitesi Belirleme Çalışmalarında Yerbilim Verilerinin Uygulanmasına Bir Örnek: Aşağı Filyos Vadisi (Zonguldak, Batı Karadeniz). Türkiye Jeoloji Bülteni, 41 (2), 117-129.
 • Gözenç, S. (1980). Arazinin Kullanılması ve Değerlendirilmesinin Coğrafi Yönden Tetkiki. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi , 23, 37-46.
 • Jensen, J.R., 1996, Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 2nd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
 • Küçükönder, M., & Karabulut, M. (2007). Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaras'ta Çöp Depolama Alanı Tespiti. Coğrafi Bilimler Dergisi . 5 (2), 55-76.
 • Lillesand, T. ,. (2000). Remote Sensing and İmage İnterpretation. Newyork: John Wiley and Sons.
 • Sönmez, M. E., & Aytuk, C. (2011). Akyatan Lagünü Çevresinde Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Zamansal İncelenmesi ve Ekosistem Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Belirlenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1).
 • Onur, I., Maktav, D., Sarı, M., & Sönmez, N. K. (2009). Change detection of land cover and land Use using remote sensing and GIS: a case study in Kemer,Turkey. International Journal of Remote Sensing , 1750.
 • Karabulut, M., Sandal, E. K., & Gürbüz, M. (2007). 20 Kasım-9 Aralık Mersin sel felaketleri: Meteorolojik ve hidrolik açıdan bir inceleme. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10 (1), 13-23.
 • Taş, B., & Yakar, M. (2010). Afyonkarahisar İlinde Yükselti Basamaklarına Göre Arazi Kullanımı. Coğrafi Bilimler Dergisi 1 (8), 57-76.
 • Yiğitbaşoğlu, H., & Uğur, A. (2010). Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 , 129-143.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Ali ÇELİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Çelik, M. A. (2014). İSLHİYE İLÇESİ ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDE YÜKSELTİ, EĞİM VE TOPRAK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 173-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566875