EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NBÃŽ'NİN ŞİİRLERİNDE HALEP

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 187 - 196, 18.04.2014

Öz

On yedinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve Divan şiiri tarihinde kendi adıyla anılan bir çığır açmış olan Nabî, Urfa doğumlu bir şairimizdir. İstikbalin sanat ve kültür merkezi olan İstanbul'da olduğunu gören Nabî, yirmi üç yaşında İstanbul'a gitmiştir. Bir müddet İstanbul'da, devlet büyükleri nezdinde kendine yer edinmek için çaba sarf eden Nabî, Musahib Mustafa Paşa'nın divan katibi olmuş ve Paşa'nın vasıtasıyla IV. Mehmed'in iltifatına nail olmuştur. Musahib Mustafa Paşa'nın ölümüne kadar İstanbul ve Edirne'de otuz yıl kadar yaşayan Nabî, Paşa'nın vefatı üzerine, daha önce Hacca giderken görmüş olduğu ve havasını ve suyunu beğendiği Halep'e gidip yerleşmiştir. Çevresinde olup bitenlere duyarsız kalmayan ve olanlara eleştirel bir gözle bakabilen, gördüklerini hikmetli ifadelerle dile getiren Nabî, yaşadığı yerlerle ilgili gözlemlerini de şiirlerine aksettirmeyi ihmal etmemiştir. Bu çalışmada Nabî'nin şiirindeki Halep yansımalarını tespit edeceğiz.

Kaynakça

  • Bilkan, Ali Fuat (1997), Nabî Divanı, C.I-II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
  • Bilkan, Ali Fuat (1998), Nabî, (Hikmet- Şair- Tarih), Akçağ Yayınevi, Ankara.
  • Çapan, Pervin (2005), Mustafa Safayî Efendi, Tezkire-i Safayî, (Nuhbetü'l-sar min Feva'idi'l-Eş'ar), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
  • Diriöz, Meserret (1994), Nabî Divanı (Eserlerine Göre Nabî), Fev Vakfı, İstanbul.
  • İnce, Adnan (2005), Salim Efendi Tezkiretü'ş-Şu'ara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
  • Kaplan, Mahmut (1995), Hayriyye-i Nabî, İnceleme-Metin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
  • Karahan, Abdulkadir (1987), Nabî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  • Mengi, Mine (1991), Divan şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabî, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan ŞENER>

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Şener, H. (2014). NBÃŽ'NİN ŞİİRLERİNDE HALEP . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 187-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566876