EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 3, 38 - 57, 17.04.2014

Öz

Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonraki en geniş ve en derin kredi krizini yaşamıştır. 2007 yılında başlayan ve sonrasında da küresel bir krize dönüşen finansal dalgalanmanın kaynağı ABD mortgage piyasadır. Son yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci ile birlikte, dünya ekonomisinde yoğun bir entegrasyon meydana gelmiştir. Küreselleşmenin sonucu olarak, bu krizin ülkeler ve ülke grupları üzerindeki etkisi farklı genişlikte ve derinlikte olmuştur. Bu çalışmada, küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine yaptığı makro ekonomik etkilere dikkat çekilmektedir. Çalışmada özellikle küreselleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan küresel krizin nedenleri ve ortaya çıkış süreci üzerinde durulmuş ve son yaşanan küresel krizin, Türkiye'de büyümeye olan etkisi analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Afşar M., (2004), Finansal Küreselleşme ve Türk Bankacılık Krizleri Üzerine Etkisi, T.C. Anadolu Ünv yayınları, No:1558, Eskişehir.
 • Ateş, K. (2005), Amerika Birleşik Devletlerinde Mortgage Uygulamasında Vergi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:285, 50-53.
 • Bauman Z., (1998), Küreselleşme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BDDK . (2008), Finansal Piyasalar Raporu, Sayı: 12, Aralık 2008
 • BBDK, 2008, ABD Mortgage Krizi http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/5176ABDMORTGAGE05082008x.pdf.Erişim Tarihi: 11.04.2011.
 • Berkmen, Pelin Gaston Gelos, Robert Renhack and James P. Walsh (2009), The Global Financial Crisis: Explaining Cross-Country Differences in the Output Impact, IMF Working Paper, WP/09/280, http://www.imf.org.15.03.2012.
 • Bozkurt, V. (2000). Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2(1), 1-12.
 • Coşkun, Y.S. ve Balatan, Z. (2009), Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Yöntemi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi, 12. İktisat Öğrencileri Kongresi, 7-8 Mayıs 2009 İzmir
 • Eroğlu, Ö. ve Albeni, M. (2002), Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi Isparta
 • Freeman, A, (1998), “Dünyanın Sonunun Sonu mu?”, Çev:Sungur Savran, İktisat Dergisi, Sayı:385, (Aralık), s.54-65.
 • Güloğlu, B. Ve Altunoğlu E. (2002), Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:27.
 • Kar, M. Ve Günay, E. (2003). Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Entegrasyon Teorisine Giriş, (Ed: Muhsin Kar ve Harun Arıkan), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, İştanbul: Beta Basım A.Ş, s.3-27.
 • Karacan, A. Ä . (1996), Bankacılık ve Kriz, Finans Dünyası Yayınları, İstanbul.
 • Karagöl, E.T.(2011), GSYİH 2011-II. Çeyrek( Nisan, Mayıs Haziran) Değerlendirmesi, www.setav.org.(12.12.2011)
 • Kibritçioğlu, A. (2001), Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt 1, Sayı 41, 174-182.
 • Kutlay, M. (2009), “Küresel Finansal Krizin Türk Ekonomisine Etkileri: Türkiye'nin Kalkınması Önünde Engel mi, Fırsat mı?”, USAK, Uluslar arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 12 Eylül 2009, http://www.usak.org.tr/haber.asp?id=210(25.2.2010)
 • Kutlu, E. (1998), Küreselleşme ve Etkileri, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 14(1- 2)Yayın No:1068,0363-386.
 • Macovei, M., (2009). Growth and Economic Crises in Turkey: Leaving Behind A Turbulent Past, European Commission, Economic and Financial Affairs, Belgium.
 • Maliye Bakanlığı, (2010),Yıllık Ekonomik Rapor, http://www.sgb.gov.tr/Sayfalar/YillikEkonomikRapor.aspx (12.6.2011)
 • Maliye Bakanlığı, (2011),Yıllık Ekonomik Rapor, http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/YillikEkonomikRapor.aspx(17.2.2012)
 • Mishkin, F.S . (2001), Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries, NBER Working Paper Series, 8087, January.
 • MÜSİAD, 2009, Yine Kriz, Yeni Dersler, Türkiye Ekonomisi Araştırma Raporları
 • Öztürk, S. ve Özdemir, A. (2010), Küresel Krizin Ekonomik Etkileri: Küreselleşmenin Krizi, www.ozal.congress.inonu.edu.tr/pdf/131.pdf (Erişim Tarihi:11.02.2011).
 • Öztürk, S. ve Gövdere, B. (2010), Küresel Finans Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.377-397.
 • Stiglitz, E.J., 2002. Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Çev.: A. Taşçıoğlu, D. Vural, Plan B Yayınları, İstanbul. 298 s.
 • Susam, N ve Bakkal, U. (2008), Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Maliye Dergisi, Sayı 155, Temmuz- Aralık 2008
 • Taban, S. (2011), Küresel Finans Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Dinamikleri www.setav.org. ( Erişim Tarihi:10.04.2011).
 • Taylor, J.B. (2009), The Financial Crisis and The Policy Responses: An Emprical Analysis of What Went Wrong, NBER Working Paper 14631, January, http://www.nber.org ( Erişim Tarihi:12.02.2011).
 • TÜİK. (2009), Türkiye İstatistik Yıllığı, 176
 • Togay, S. ve Köse, N. (2010), Küresel Ekonomik Krizin Türkiye'de Reel Sektöre Yansımaları, Milli Prodüktive Merkezi Verimlilik Raporu, Ankara
 • Tong, H and Shang-J. W. (2008), Real Effects of Subprime Mortgage Crisis: Is It a Demand or a Finance Shock? NBER Working Paper 14205
 • http://www.nber.org ( Erişim Tarihi:12.02.2011).
 • Ünal, A. ve Kaya, H. (2009), Küresel Kriz ve Türkiye, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, İstanbul.
 • Yaprak, Ş. (2009), “Ekonomik Krizlerin İstihdama Yansıması”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı2.
 • Yeldan, E. (2002), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Yıldırım, S. (2010), 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt:12, sayı:18, 47-55,
 • Yılmaz, D. (2009), 77.Olağan Genel Kurul Toplantısı Açış Konuşması, TCMB, 14 Nisan 2009, Ankara, http://www.tcmb.gov.tr ( Erişim Tarihi:09.02.2011).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sadettin PAKSOY>


Erdal ALANCIOĞLU>

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Paksoy, S. & Alancıoğlu, E. (2014). KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 38-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45261/566881