PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ŞIRNAK SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SAHİPLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ: 2011

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 2, 57 - 74, 17.04.2014

Öz

Az gelişmişlik sorunsalı Endüstri Devriminden öncelere kadar dayanmaktadır. Endüstri Devrimi ile daha belirgin bir hale gelen bu durum, ihtilaller ve savaşlar sonrası oluşan yeni düzen çerçevesinde çok tartışılır olmuştur. Küreselleşme olgusunun önem kazanmasıyla birlikte bölgeler arası gelişmişlik farkları hem dünyada hem de ülkemizde giderek artmaktadır. Gelişmiş bölgeler sahip oldukları bir takım tarihi, ekonomik ve sosyal avantajlar sayesinde kalkınmışlar ve gelişmişlik farklarını en aza indirmişlerdir. Az gelişmiş bölgelerde ise bu durum tersine bir görünüm arz etmiştir.
Gelişmişlik farklarını azaltmak için bir takım öncelikli alanlar vardır. Ülkemizin az gelişmiş bölgeleri olarak tespit edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızlı nüfus artışı, istihdam arzını artırdığı için sanayi ve hizmet sektörü öncelikli alanlar haline gelmiştir. Doğu illerinden biri olan Şırnak ilinde ise az gelişmişlik sorunu önemlidir. Bu sektörlerden bir tanesi olan sanayi sektörünün sosyo-ekonomik açıdan görünümü çalışmada ele alınacaktır.

Kaynakça

 • Antel, Gerson, Herkes İçin Ekonomi, İkinci Kitap, 4. Basım, Avcıol Basım Yayın, (Çeviren: Nejat Muallimoğlu), İstanbul, 2001.
 • Aren, S. (2005). İstihdam, Para ve İstisadi Politika, Ankara, Savaş Yayınları.
 • Çeken, H. Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X, S. II), s.296-297, http://akuiibf.aku.edu.tr/pdf/10_2/15.pdf (Erişim Tarihi:02.09.2010)
 • Dinçer, B., Özaslan, M., Kavasoğlu, T. (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması ve Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT 2671, Ankara, www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3116/2003-05.pdf (Erişim Tarihi:03.09.2010)
 • Güran, T. (2008). İktisat Tarihi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya, A. (2009). Türkiye'de Bölgesel Net Mali Yansıma, Ankara, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2009/395.
 • Kazgan, G. (2003). Tarım ve Gelişme, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kentleşme Şurası. (2009). Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyonu Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. http://www.bayindirlik.gov. tr/turkce/kentlesme/kitap8.pdf (Erişim Tarihi:02.09.2010).
 • Kulaksız, Y. (2008). Türkiye'de Bölgesel Gelişmişlik Farkları, İstihdam ve Kurum Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu, Ankara. http://statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_ bulten/uzmanlik_tezleri (Erişim Tarihi:02.09.2010).
 • Lewis, William, W. The Power of Productivity, (Çeviren: Ayşe Onat Kılıç), Ledo Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Nikitin, P. Ekonomi Politik, (Çeviren: Hamdi Konur), Sol Yayınları, Ankara, 2005.
 • Pamuk, Ş. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserler –II, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Uygur, E. (2001). Ekonometri Yöntem ve Uygulama, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • http://www.ekodialog.com/kalkinma_ekonomisi/kalkinma_ekonomisi.html (Erişim Tarihi: 02.09.2010).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Mehmet ÖCAL Bu kişi benim


Bülent DARICI Bu kişi benim


Mete Cüneyt OKYAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öcal, F. M. , Darıcı, B. & Okyar, M. C. (2014). ŞIRNAK SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SAHİPLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ: 2011 . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 57-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45262/566898