PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI*

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 2, 103 - 114, 17.04.2014

Öz

Bu çalışmada, ABD ve Türkiye'de uygulanmakta olan sınıf öğretmeni yetiştirme programları kapsamında üniversiteye giriş koşulları, eğitim süreçleri, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması ve bunların değerlendirme sistemleri karşılaştırılarak, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak ve somut öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada karşılaştırma yöntemlerinden yatay yaklaşım kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmaya dayanılarak, Türkiye ve ABD'deki Virginia Üniversitesi arasında incelenen tüm değişkenler boyutunda anlamlı fark gözlemlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, Türkiye'de öğretmen yetiştirme sistemiyle ilgili öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008), “Türkiye'de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, S:2, Syf: 119-142.
 • Akpınar, B., Turan, M ve Tekataş, H. (2004), “Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Balcı, A. (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2. Baskı.
 • Çelikten, M. & Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Syf: 207-237.
 • Demirci, A. (2005). ABD'de Eğitim Sistemi ve Coğrafya Öğretimi, İstanbul: Aktif Yayıncılık, 1. Baskı.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegema Yayıncılık, 1. Baskı.
 • Feistritzer, C. E. (2011). Profile of Teachers In The U.S. 2011. National Center Of Education Information.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık, 20. Baskı.
 • Kilimci, S. (2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Resmi Gazete: Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. (27.08.2011). Sayı: 28038.
 • Resmi Gazete: Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Madde 7, (Ekim, 1998). Sayı: 2493.
 • Yararlanılan Elektronik Kaynaklar
 • http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-education-schools/rankings adresinden 12.08.2010 tarihinde saat 12.08'de alınmıştır.
 • http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/national-universities-rankings adresinden 12.08.2010 tarihinde saat 12.08'de alınmıştır.
 • http://curry.edschool.virginia.edu/ adresinden 24.08.2010 tarihinde saat 10.32'de alınmıştır.
 • http://curry.edschool.virginia.edu/admissions-a-academic-programs-mainmenu-36/admissions-academic-programs adresinden 24.08.2010 tarihinde saat 12.30'da alınmıştır.
 • http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/hndbk-pgmt.pdf adresinden 28.12.2011 tarihinde saat 09.11'de alınmıştır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru KÜLEKÇİ>


Lola BULUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Külekçi, E. & Bulut, L. (2014). TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 103-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45262/566901