Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 17, Sayfalar 56 - 67 2019-06-28

2000-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN FİZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

Zeynel Abidin YILMAZ [1]


Bu çalışmada, ülkemizde 2000-2017 yılları arasında fizik eğitim ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin çeşitli yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Tezlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen bu tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından fizik, fizik eğitimi, fizik öğretimi gibi anahtar kelimeler kullanılarak ulaşılabilen tezler arasından alınmıştır. Çalışmada fizik eğitimi ile ilgili ulaşılabilen 226 lisansüstü tez incelenmiştir. Verilerin analizi sonuçlar yüzde ve frekans tabloları ile gösterilmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerle ilgili veriler incelediğinde özellikle 2004 yılından itibaren gözle görülür bir artış meydana gelmektedir. Gerek yüksek lisans, gerekse doktora tezlerinde en fazla çalışılan konu kavram yanılgıları tespit ve kavram yanılgılarını çeşitli yöntemlerle düzeltme yolları ilk sırayı aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca örneklem bakımından incelendiğinde lisansüstü tezlerinde örneklem olarak en fazla ortaöğretim öğrencileri olurken lisansüstü öğrencilerle yapılmış çok az çalışmaya rastlanmıştır. Veri toplama aracı olarak en fazla başarı testleri, tutum testleri ve görüşmeler oluştururken alternatif değerlendirme araçlarının çok az kullanıldığı tespit edilmiştir.  İncelenen tezlerde sıklıkla çalışılan alanlar bakımından incelendiğinde özellikle temel fizik konuları, elektrik, dinamik ve ışık ses konuları oluştururken modern fizik, termodinamik ve astronomi konularına fazla yer verilmediği tespit edilmiştir.

Fizik eğitimi, içerik analizi, fizik öğretimi
 • Aksoy, G., (2011). Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Deneyleri Anlamalarına Okuma-Yazma Uygulama Ve Birlikte Öğrenme Yöntemlerinin Etkileri . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (12,44) 202-213Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 33-38.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.De Jong, O. (2007). Trends in western science curricula and science education research: A Bird’s eye view. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15-21Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın,A., Şeker, F. (2012) Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi (7,1) 51-64
 • Güneş, B. (2007). Türkiye'de fizik öğretim programlarının tarihsel gelişimi. http://w3.gazi.edu.tr/~bgunes/fizik/Tarihselgelisim adresinden 15.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Gürdal, Bakioğlu, Öztuna, (2005). Fen bilgisi eğitimi lisansüstü tezlerinin incelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 53-58.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın DağıtımKanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Eryılmaz, A. & Güneş, B.(2014). Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 127-153.
 • Kula,F., Sadi Ö. ( 2016) Türk Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma ve Yönelimler: 2005 – 2014 Yılları Arası Bir İçerik Analizi, İlköğretim Online, 15(2), 594-614
 • Küçüközer, A. (2016). Fen bilgisi eğitimi alanında yapılan doktora tezlerine bir bakış. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 107-141.
 • Sözbilir, M. ve Gül, Ş. (2014 ). Türkiye’de biyoloji eğitimi alanında araştırmalarayönelik bir içerik analizi çalışması. https://www.researchgate.net/publication/273964517 adresinden erişilmiştir.
 • Sözbilir, M., Gül, Ş., Okçu, B., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L. & Atilla, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 856- 991.
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Education Research in Tur- key. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M. D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimiaraştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed). Türkiye'de Kimya Eğitimi İçinde (ss. 175-204). İstanbul. Türkiye Kimya Derneği
 • Stemler, S. (2001). An overview of contentanalysis. PracticalAssessment, Research&Evalation, 7(17). 12.12.2017 10:57 tarihinde http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=17 adresinden indirilmiştir.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayıncılık
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0150-8810
Yazar: Zeynel Abidin YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 25 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

APA Yılmaz, Z . (2019). 2000-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN FİZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (17) , 56-67 . DOI: 10.31834/kilissbd.559515