Yıl 2019, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 75 - 109 2019-06-15

Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi

Selime GÜNTAŞ [1]


             İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; öğrenciler öğrenme ortamının merkezine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte proje tabanlı eğitimin kullanımının temel amacı öğrencilerin öğrenmesini sağlayarak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda proje tabanlı eğitimin kullanımıyla ilgili çalışmaların incelenmesinin ve sonuçların değerlendirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, son yıllarda öğrenme-öğretme sürecinde proje tabanlı eğitimin kullanım durumlarının ele alındığı çalışmalar incelenerek bir içerik analizi çalışması yapılmıştır.

        Çalışmada kullanılacak makaleleri belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından birtakım tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. Ölçütler belirlendikten sonra, eğitimde  proje tabanlı eğitim kullanımının ingilizce ele alındığı çalışmaların yayımlandığı Scopus isimli veri tabanında yer alan 2012-2016 yılları arasında yayımlanmış olan sayıları “( title-abs-key ( project  based  learning )  and  title-abs-key ( social  sciences )  and  title-abs-key ( teacher ) )  and  doctype ( ar )  and  ( limit-to ( pubyear ,  2016 )  or  limit-to ( pubyear ,  2015 )  or  limit-to ( pubyear ,  2014 )  or  limit-to ( pubyear ,  2013 )  or  limit-to ( pubyear ,  2012 ) )” anahtar sözcükleri temele alınarak taranmıştır. Tarama sonucunda belirlenen ölçütlere uygun olan 57 makale ve bu makalelerde, “araştırma konusu, çalışma grubu büyüklüğü, çalışma grubu belirleme türü, araştırma  türü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri” bakımından incelenmiştir. Çalışmanın, ulaşılan bulgularla gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 

Eğitim, Proje
 • Arkün, Selay - Aşkar, Petek. “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39/39 (Haziran 2010): 32-43.
 • Arı, Asım. “Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/1 (Mart 2012): 119-139.
 • Aydın, Hasan. Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık. 2. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Mayıs 2012.
 • Aykan, Ahmet - Tatar, Mustafa. “Ortaokul Öğretmenlerinin Yapılan-dırmacı Yaklaşım ile İlgili Yeterlik Düzeyleri”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/2 (Temmuz 2017): 381-395. https://doi.org/10.18506/anemon.287791
 • Balcı, Süleyman. “Tablet Pc Destekli Türkçe Öğretiminin Temel Dil Becerilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması”. Electronic Turkish Studies 8/8 (2013): 855-870.
 • Barak, Miri - Dori, Yehudit Judy. ”Bir Bt Ortamında Proje Tabanlı Öğrenme Yoluyla Lisans Öğrencilerinin Kimya Anlayışını Geliştirmek”. Fen Bilgisi Eğitimi 89/1 (2005): 117-139.
 • Baş, Gökhan. “İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendiril-mesi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1/4 (Ocak 2012): 203-215.
 • Baysen, Engin - Silman, Fatoş. “Öğrenme ve Öğretme Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller”. Öğrenme ve Öğretme. Ed. Zeki Kaya. 197-225.
 • Ankara: Pegem Akademi, 2012. Camnalbur, Mücahit - Erdoğan, Yavuz. “A meta analysis on the effectiveness of computer-assisted instruction: Turkey sample”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 8/2 (2008): 1149 – 1172.
 • Civelekoğlu, Melek Şahin - Öztürk, Şafak. “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (Ptö) Yönteminin Uygulanması İle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. İlköğretim Online 9/3 (2010): 1189-1200.
 • Çalışkan, Muhittin - Sunbul, Ali Murat. ”Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Metabilişsel Bilgi, Metabilişsel Becerilerin Kullanımı ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri (İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Örneği)”. Eğitim Bilimleri: Kuram ve Uygulama 11/1 (2011): 148-153.
 • Çakıcı, Yılmaz - Ilgaz, Gökhan. “An analysis of dissertations about 2004 primary science and technology curriculum: from 2005 through 2010”. Marmara Univ. J. Edu. Sci 34 (2011): 35-47.
 • Cevizci, Halim. ”Patlatma İçin Yeni Bir Stemming Uygulaması: Bir Vaka Çalışması”. Rem: Revista Escola De Minas 66/4 (2013): 513-519.
 • Çelen, Fatma Kübra - Çelik, Aygül - Seferoğlu, Süleyman Sadi. “Türk Eğitim Sistemi ve Pısa Sonuçları”. Akademik Bilişim 2/4 (2011): 1-9.
 • Coşkun, Mücahit. Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2004.
 • Chin, Christine - Chia, Li‐Gek. ”Probleme Dayalı Öğrenme: Biyoloji Proje Çalışmasında Kötü Yapılandırılmamış Problemlerin Kullanıl-ması”. Fen Bilgisi Eğitimi 90/1 (2006): 44-67.
 • Demir, Tazegül. “Türkçe Öğretimi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”. Ana Dili Eğitimi Dergisi 1/1 (2013): 53-76.
 • Demirel, Özcan. “Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/7 (1992): 27-43.
 • Dönmezer, İbrahim. “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırıl-masına İlişkin Eleştirel Yaklaşım”. Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2000): 23-37.
 • Ekiz, Serhat Onur. Fen ve Teknoloji Laboratuvarının Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İle Desteklenerek Öğretiminin Öğrenci Başarısına, Hatırda Tutma Seviyesine ve Duyuşsal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, 2008.
 • Gülbahar, Yasemin - Alper, Ayfer. “Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analizi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42/2 (Ekim 2009): 93-112.
 • Güven, Yıldız - Duman, Hulya Gulay. “Project Based Learning for Children with Mild Mental Disabilities”. International Journal of Special Education 22/1 (2007): 17-82.
 • Howell, Robert T. “At Issue: The Importance of the Project Method in Technology Education”. Journal of Stem Teacher Education 40/3 (2003): 14-193.
 • Kalaycı, Nurdan. “Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz”. Eğitim ve Bilim 33/147 (2010): 85-105.
 • Kalyoncu, Raif - Tepecik, Adnan. İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Kent Projesi Konusunda Proje Tabanlı Öğrenmeye Dayalı Bir Uygulama Örneği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
 • Khalid, Abida - Azeem, Muhammed. ”Yapılandırmacı Geleneksel Vs: Öğretmen Eğitiminde Etkili Öğretim Yaklaşımı”. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2/5 (Aralık 2012): 170-177.
 • Korkmaz, İsa. “Sosyal Öğrenme Kuramı”. Eğitim Psikolojisi, Ed. Binnur Yeşilyaprak. 245-269. Ankara: Pegem Akademi, 2018.
 • Kurbanoğlu, Serap. “Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz”. Türk Kütüphaneciliği 24/4 (2010): 723-747.
 • Land, Susan M. - Greene, Barbara A. “World Wide Web ile Proje Tabanlı Öğrenme: Kaynak Entegrasyonunun Nitel Bir Çalışması”. Eğitim Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme 48/1 (2000): 45-66.
 • Maden, Sedat - Durukan, Erhan- Akbaş, Ertan. “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Öğretime Yönelik Algıları”. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 8/6 (2011): 255-269.
 • Özer, Dilek Zeren - Özkan, Muhlis. “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24/1 (2011): 181-207.
 • Poag-Ducharme, Kimberley Ann - Brawley, Lawrence R. “Self-efficacy theory: Use in the prediction of exercise behavior in the community setting”. Journal of Applied Sport Psychology 5/2 (1993): 178-194.
 • Rosenfeld, Melodie - Rosenfeld, Sherman. “Understanding Teacher Responses To Constructivist Learning Environments: Challenges And Resolutions”. Science Education 90/3 (2006): 385-399.
 • Saracaloğlu, A. Seda - Akamca, Güzin Özyilmaz - Yeşildere, Sibel. ”İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4/3 (Eylül 2006): 241-260.
 • Selçuk, Ziya – Palancı, Mehmet – Kandemir, Mehmet Kandemir – Dündar, Hakan. “Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi”. Eğitim ve Bilim 39 (2014): 430-453.
 • Şahin, Fatma - Güven, İlknur - Yurdatapan, Mehtam. “Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının Okul Öncesi Çocuklarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi”. Eğitim Bilimleri Dergisi (2011): 157-176.
 • Tamim, Suha R. - Grant, Michael M. “Definitions And Uses: Case Study of Teachers Implementing Project-Based Learning”. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning 7/2 (2013): 71-101.
 • Tunca, Nihal Alkın - Şahin, Senar - Aydın, Özge. “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri”. Mersin University Journal of The Faculty of Education 11 (2015): 432-446.
 • Suat, Ü. N. A. L. - Çoştu, Bayram - Karataş, Faik Özgür. “Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2004): 183-202.
 • Varışoğlu, Behice - Sevim, Oğuzhan. “Proje Tabanlı İş Birlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Türkçe Dersindeki Ekler Konusunu Öğrenmelerine Etkisi”. Journal of International Social Research 7 (Samsun: 2014): 540-550.
 • Virginiatech. ‘’The Importance of the Project Method In Technology Education’’. Erişim: 16.01.2017. https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ JITE/v40n3/howell.html.
 • Yalın, Halil. İbrahim. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”. Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar. 7-37. Ankara: Pegem Akademi, Nisan 2017.
 • Yeşilyurt, Etem. “Yapılandırmacı Öğrenme Temelli Bir Öğretim Programının Oluşturulmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Turkish Studies 6 /4 (2011): 865-885.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5594-7259
Yazar: Selime GÜNTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kisbu548168, journal = {kisbu ilahiyat dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4602}, address = {Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Haspolat Kavşağı Yanı/Haspolat LEFKOŞA}, publisher = {Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {75 - 109}, doi = {}, title = {Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {GÜNTAŞ, Selime} }
APA GÜNTAŞ, S . (2019). Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi. kisbu ilahiyat dergisi , (1) , 75-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisbu/issue/45770/548168
MLA GÜNTAŞ, S . "Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi". kisbu ilahiyat dergisi (2019 ): 75-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisbu/issue/45770/548168>
Chicago GÜNTAŞ, S . "Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi". kisbu ilahiyat dergisi (2019 ): 75-109
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi AU - Selime GÜNTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - kisbu ilahiyat dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 109 VL - IS - 1 SN - -2667-4602 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 kisbu ilahiyat dergisi Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi %A Selime GÜNTAŞ %T Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi %D 2019 %J kisbu ilahiyat dergisi %P -2667-4602 %V %N 1 %R %U
ISNAD GÜNTAŞ, Selime . "Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi". kisbu ilahiyat dergisi / 1 (Haziran 2019): 75-109 .
AMA GÜNTAŞ S . Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi. kisbu. 2019; (1): 75-109.
Vancouver GÜNTAŞ S . Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramının Literatürü: İçerik Analizi. kisbu ilahiyat dergisi. 2019; (1): 109-75.