Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ADAPTATION OF THE APPEARANCE-RELATED SOCIAL MEDIA CONSCIOUSNESS SCALE INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 33 - 38, 31.08.2021
https://doi.org/10.52831/kjhs.901294

Öz

Objective: The use of photo-based social media tools has become a basic part of life nowadays. Youths can use social media sites that emphasize physical appearance to broadcast their photos to an audience of their peers at any time and engage in behaviors aimed at maximizing their physical charming on social media. The Appearance-Related Social Media Consciousness Scale (ASMCS) was developed to measure the extent to which individuals' thoughts and behaviors reflect ongoing awareness of whether they will appear attractive to social media viewers. In this study, it was aimed to adapt the ASMCS in Turkish and measure its validity and reliability in university students.
Materials and Method: 197 university students from two faculties and one college were included in the study.
The sociodemographic questionary form, ASMCS and Body Appreciation Scale (BAS) were performed on all participants. The ASMCS has been translated from its original language, English, to Turkish, and its cultural adaptation has been made. The cross-cultural adaptation of the scale was carried out using translation, back translation, expert opinion and pre-test steps. The internal consistency analysis was conducted for reliability. The construct validity was examined by exploratory factor analysis while the criterion validity of ASMCS was examined by correlation analysis between BAS.
Results: The average age of the university students participating in the study voluntarily is 20.82±1.63 years, 158 of them are females and 39 are males. The Cronbach alpha value of the scale was found to be 0.935, and the item total score correlation coefficients were between 0.469 and 0.761. In explanatory factor analysis, the scale was found to be a one-factor structure and explained 68.139% of the variance. A statistically significant negative correlation was found between ARSMCS and BAS (p<0.001; r=-0.465).
Conclusion: It was concluded that the Turkish version of ASMCS, which has not been adapted in any language than its original language, is a valid and reliable measurement tool that can be used to measure the social media consciousness of university students.

Kaynakça

 • 1. Izgiç F, Akyüz G, Doğan O, et al. Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body image. Can J Psychiatry. 2004; 49(9): 630-634.
 • 2. Cash TF; Fleming EC. The impact of body image experiences: development of the body image quality of life inventory. Int J Eat Dis. 2002, 31(4): 455-460.
 • 3. Grogan S. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Taylor & Francis. 2016.
 • 4. Lobera IJ & Ríos PB. Body image quality of life in eating disorders. Patient preference and adherence. 2011; 5: 109-116.
 • 5. McDermott E, Moloney J, Rafter N, et al. The Body Image Scale: A simple and valid tool for assessing body image dissatisfaction in inflammatory bowel disease. Inflammatory Bowel Diseases. 2014; 20: 286-290.
 • 6. Hopwood P, Fletcher I, Lee A, et al. A body image scale for use with cancer patients. European Journal of Cancer. 2001; 37(2): 189-197.
 • 7. Pinkasavage E, Arigo D, Schumacher LM. Social comparison, negative body image, and disordered eating behavior: the moderating role of coping style. Eating behaviors. 2015; 16: 72-77.
 • 8. Oers VH. Body image and the psychological and behavioural indices of distress in female breast cancer patients. World Scientific News. 2020; 140: 172-184.
 • 9. Lee HR, Lee HE, Choi J, et al. Social media use, body ımage, and psychological well-being: A cross-cultural comparison of Korea and the United States. Journal of Health Communication. 2014; 19: 1343-1358.
 • 10. Dibb B. Social media use and perceptions of physical health. Heliyon. 2019: 5(1): e00989.
 • 11. Lewallen J & Behm-Morawitz E. Pinterest or thinterest?: Social comparison and body image on social media. Social Media+ Society. 2016; 2(1): 2056305116640559.
 • 12. Saiphoo AN & Vahedi Z. A meta-analytic review of the relationship between social media use and body image disturbance. Computers in human behavior. 2019; 101: 259-275.
 • 13. Bekalu M, McCloud RF, Viswanath K. Association of social media use with social well-being, positive mental health, and self-rated health: disentangling routine use from emotional connection to use. Health Education & Behavior. 2019; 46(2S): 69S-80S.
 • 14. Mills JS, Musto S, Williams L, et al. “Selfie” harm: Effects on mood and body image in young women. Body Image. 2018; 27: 86-92.
 • 15. Fardouly J, Vartanian LR. Social media and body image concerns: Current research and future directions. Current opinion in psychology. 2016; 9: 1-5.
 • 16. Baudrillard J. Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınlar; 2008.
 • 17. Koç A. Gökler, ME. Bilgehan,T. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve takıntılı özçekim davranışının sosyal medya kullanım sıklığı bakımından karşılaştırılması. Yeni Symposium. 2019;57(4):15-20.
 • 18. Savcı M, Ercengiz M, Aysan F. Ergenlerde Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Arch Neuropsychiatry 2018;55:1−8.
 • 19. Deniz L, Tutgun-Ünal A. Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;11(18):1027-57.
 • 20. Şişman Eren E. Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014;29:230–243.
 • 21. Doğan T. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010;39(39):151-159
 • 22. Şahin C, Yağcı M. Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Derg (KEFAD). 2017; 18(1): 523-538.
 • 23. Tylka T, Wood-Barcalow NL. The body appreciation scale-2: Item refinement and psychometric evaluation. Body Image. 2015; 12(1): 53-67.
 • 24. Anlı G, Akın A, Eker H, et al. Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 2015;36:505-511. doi: 10.9761/JASSS2906.
 • 25. Choukas-Bradley S, Nesi J, Widman L, et al. The Appearance-Related Social Media Consciousness Scale: Development and validation with adolescents. Body Image. 2020; 33: 164-174.
 • 26. Choukas-Bradley S, Nesi J, Widman L, et al. Camera-ready: Young women’s appearance-related social media consciousness. Psychology of Popular Media Culture. 2018; 8(4): 473-481.
 • 27. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures. Spine. 2000; 25(24): 3186-3191.
 • 28. Gaskin CJ, Happell B. On exploratory factor analysis: a review of recent evidence, an assessment of current practice, and recommendations for future use. Int J Nurs Stud. 2014; 51: 511-521.
 • 29. Cronbach L. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrica. 1951; 16: 287- 334.

GÖRÜNÜMLE İLİŞKİLİ SOSYAL MEDYA BİLİNÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 33 - 38, 31.08.2021
https://doi.org/10.52831/kjhs.901294

Öz

Amaç: Günümüzde fotoğraf tabanlı sosyal medya araçlarının kullanımı yaşamın merkezi bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Gençler, fiziksel görünümü ön plana çıkaran sosyal medya sitelerini, fotoğraflarını herhangi bir zamanda akranlarından oluşan bir izleyici kitlesine yayınlamak amacıyla kullanabilmekte ve sosyal medyadaki fiziksel çekiciliklerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan davranışlarda bulunabilmektedirler. Görünümle İlişkili Sosyal Medya Bilinç Ölçeği (GİSMBÖ) bireylerin düşünce ve davranışlarının sosyal medya izleyicileri için çekici görünüp görünmeyeceğine dair süregelen farkındalığı ne ölçüde yansıttığını ölçmek için geliştirilmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde GİSMBÖ’nün Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerlik ve güvenirliğini ölçmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya iki fakülte ve bir yüksekokuldan olmak üzere 197 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara sosyodemografik soru formu, GİSMBÖ ve Bedeni Beğenme Ölçeği (BBÖ) uygulanmıştır. GİSMBÖ orijinal dili olan İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş ve kültürel adaptasyonu yapılmıştır. Ölçeğin kültürler arası adaptasyonu çeviri, geri çeviri, uzman görüşü ve ön test adımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik için iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Yapı geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile, ölçeğin kriter geçerliği ise BBÖ ile korelasyonu incelenerek yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya gönüllü olarak katılan üniversite öğrencilerinin yaş ortalaması 20.82±1.63 yıl, 158’i kız ve 39’u erkektir. Ölçeğin Cronbach alfa değerinin 0.935, madde toplam puan korelasyon katsayılarının 0.469 ve 0.761 arasında olduğu saptanmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin tek faktörlü yapıda olduğu ve varyansın %68.139’unu açıkladığı görülmüştür. GİSMBÖ ile BBÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü ilişki saptanmıştır. (p<0.001; r=-0.465).
Sonuç: Orijinal dilinden başka bir dilde adaptasyon çalışması yapılmamış olan GİSMBÖ’nün Türkçe versiyonunun üniversite öğrencilerinin sosyal medya bilincini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Izgiç F, Akyüz G, Doğan O, et al. Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body image. Can J Psychiatry. 2004; 49(9): 630-634.
 • 2. Cash TF; Fleming EC. The impact of body image experiences: development of the body image quality of life inventory. Int J Eat Dis. 2002, 31(4): 455-460.
 • 3. Grogan S. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Taylor & Francis. 2016.
 • 4. Lobera IJ & Ríos PB. Body image quality of life in eating disorders. Patient preference and adherence. 2011; 5: 109-116.
 • 5. McDermott E, Moloney J, Rafter N, et al. The Body Image Scale: A simple and valid tool for assessing body image dissatisfaction in inflammatory bowel disease. Inflammatory Bowel Diseases. 2014; 20: 286-290.
 • 6. Hopwood P, Fletcher I, Lee A, et al. A body image scale for use with cancer patients. European Journal of Cancer. 2001; 37(2): 189-197.
 • 7. Pinkasavage E, Arigo D, Schumacher LM. Social comparison, negative body image, and disordered eating behavior: the moderating role of coping style. Eating behaviors. 2015; 16: 72-77.
 • 8. Oers VH. Body image and the psychological and behavioural indices of distress in female breast cancer patients. World Scientific News. 2020; 140: 172-184.
 • 9. Lee HR, Lee HE, Choi J, et al. Social media use, body ımage, and psychological well-being: A cross-cultural comparison of Korea and the United States. Journal of Health Communication. 2014; 19: 1343-1358.
 • 10. Dibb B. Social media use and perceptions of physical health. Heliyon. 2019: 5(1): e00989.
 • 11. Lewallen J & Behm-Morawitz E. Pinterest or thinterest?: Social comparison and body image on social media. Social Media+ Society. 2016; 2(1): 2056305116640559.
 • 12. Saiphoo AN & Vahedi Z. A meta-analytic review of the relationship between social media use and body image disturbance. Computers in human behavior. 2019; 101: 259-275.
 • 13. Bekalu M, McCloud RF, Viswanath K. Association of social media use with social well-being, positive mental health, and self-rated health: disentangling routine use from emotional connection to use. Health Education & Behavior. 2019; 46(2S): 69S-80S.
 • 14. Mills JS, Musto S, Williams L, et al. “Selfie” harm: Effects on mood and body image in young women. Body Image. 2018; 27: 86-92.
 • 15. Fardouly J, Vartanian LR. Social media and body image concerns: Current research and future directions. Current opinion in psychology. 2016; 9: 1-5.
 • 16. Baudrillard J. Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınlar; 2008.
 • 17. Koç A. Gökler, ME. Bilgehan,T. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve takıntılı özçekim davranışının sosyal medya kullanım sıklığı bakımından karşılaştırılması. Yeni Symposium. 2019;57(4):15-20.
 • 18. Savcı M, Ercengiz M, Aysan F. Ergenlerde Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Arch Neuropsychiatry 2018;55:1−8.
 • 19. Deniz L, Tutgun-Ünal A. Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;11(18):1027-57.
 • 20. Şişman Eren E. Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014;29:230–243.
 • 21. Doğan T. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010;39(39):151-159
 • 22. Şahin C, Yağcı M. Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Derg (KEFAD). 2017; 18(1): 523-538.
 • 23. Tylka T, Wood-Barcalow NL. The body appreciation scale-2: Item refinement and psychometric evaluation. Body Image. 2015; 12(1): 53-67.
 • 24. Anlı G, Akın A, Eker H, et al. Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 2015;36:505-511. doi: 10.9761/JASSS2906.
 • 25. Choukas-Bradley S, Nesi J, Widman L, et al. The Appearance-Related Social Media Consciousness Scale: Development and validation with adolescents. Body Image. 2020; 33: 164-174.
 • 26. Choukas-Bradley S, Nesi J, Widman L, et al. Camera-ready: Young women’s appearance-related social media consciousness. Psychology of Popular Media Culture. 2018; 8(4): 473-481.
 • 27. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures. Spine. 2000; 25(24): 3186-3191.
 • 28. Gaskin CJ, Happell B. On exploratory factor analysis: a review of recent evidence, an assessment of current practice, and recommendations for future use. Int J Nurs Stud. 2014; 51: 511-521.
 • 29. Cronbach L. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrica. 1951; 16: 287- 334.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bülent Öngören 0000-0003-1288-0765

Zafer Durdu 0000-0002-0573-9715

Özge İpek Dongaz 0000-0001-9984-7460

Banu Bayar 0000-0001-6369-8416

Kılıçhan Bayar 0000-0002-8090-5859

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Gönderilme Tarihi 22 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Öngören B, Durdu Z, İpek Dongaz Ö, Bayar B, Bayar K. GÖRÜNÜMLE İLİŞKİLİ SOSYAL MEDYA BİLİNÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Karya J Health Sci. 2021;2(2):33-8.