Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the Use of 20th Century Extended Violin Playing Techniques in Education

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 63 - 83, 05.07.2021

Öz

This study aims to determine the use of 20th-century expanded violin-playing techniques in undergraduate-level conservatories; faculties of fine arts, education, music and performing arts, and arts and design. The study conducted a search in available national and international resources, such as books, refereed journals, and postgraduate theses, and scanned the literature for such techniques. The study used the survey model and identified 60 techniques. Furthermore, the study selected 30 violin instructors to respond to10 survey questions, four of which were open-ended. The search results indicated that a Bartok pizzicato and a right-hand touch pizzicato are the most common techniques, whereas a mallet and a glass stick used to strike the strings are the least common. The number of etudes/pieces used in teaching ranged between one and five. A majority of instructors do not use instructional books, necessary/useful in teaching the cited techniques in dedicated courses as part of instrument education through demonstration. The student profile is insufficient, indicating that students are not involved in the learning process. The study recommends that methods of teaching expanded techniques should be included in the curriculum to enhance the knowledge and preparedness of violin instructors educated in Turkey.

Kaynakça

 • Arditti, I., ve Platz, R. HP. (2013). The techniques of violin playing. Basel: Music Akademie. google scholar
 • Biricik, S. B. (1998). Keman sağ el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Danio, E. (2010). The double bass: A technical study of timbre. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of De-laware, USA. google scholar
 • Ho, A. K. (2006). Technical demands of selected contemporary works for violin. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of Tasmania, Australia. google scholar
 • Ishii, R. (2005). The development of extented piano techniques in twentieth-century American music. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, USA. google scholar
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. google scholar
 • Karcılıoğlu, İ. (2018). Yaylı çalgılarda kullanılan modern icra teknikleri ve grafik notasyonu. Konservatoryum, 5 (1), 19-38. google scholar
 • Karcılıoğlu, İ. (2011). 18. yüzyıl standart orkestra çalgılarının 20. yüzyılda genişletilmiş çalgı teknikleriyle kullanımı. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Knox, G. (2018). Stretching the string: Embedding pedagogical strategies in extended techniques compositions for strings. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Middlesex University, London. google scholar
 • Kollo, İ. M. (2016). 17. ve 18. yüzyılda keman çalma tekniklerinin gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin. google scholar
 • Merdinli, Ö. (1998). Keman sol el tekniğinin Galamian ve Rus okulundan örneklerle incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Tischhauser, K. J. (2002). A survey of the use of extended techniques and their notations in twentieth century string quartets written since 1933 by American composers with a selected annotated bibliography and discography. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, Florida. google scholar
 • Porta, E. (1985). The violin harmonics: classification and new techniques. Milano: G. Ricordi. google scholar
 • Sevsay, E. (2015). Orkestrasyon. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Stone, K. (1980). Music Notation in the twentieth century. New York: W. W. Norton. google scholar
 • Strange, P., ve Strange, A. (2001). The contemporary violin: extended performance technique. USA: University of California. google scholar
 • Ulucan, S. (2005). Kemanda yay tekniğinin temel bilgileri ve gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Vincent, M. (2003). Contemporary violin techniques: The timbral revolution. Yayımlanmamış ders notu. Academia Akademik Platformu. Erişim adresi: https://www.academia.edu/3257395/Contemporary_Violin_Techniques google scholar

20. Yüzyıl Genişletilmiş Keman Çalma Tekniklerinin Eğitimde Kullanım Durumunun İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 63 - 83, 05.07.2021

Öz

Bu araştırmada, 20. yüzyıl genişletilmiş keman çalma tekniklerinin lisans düzeyinde eğitim veren konservatuvarlar, güzel sanatlar, eğitim, müzik ve sahne sanatları ve sanat ve tasarım fakültelerindeki eğitimde kullanım durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacının ulaşabildiği ulusal ve uluslararası kitap, hakemli dergi, lisansüstü tez çalışmaları gibi kaynaklar araştırılarak, literatürde yer alan genişletilmiş keman çalma teknikleri üzerine çalışmalar tespit edilmiş, çeşitliliği sağlamak amacıyla örnek olarak seçilen ve katılımcılar tarafından eklenen 60 teknik baz alınmıştır. Araştırma, tarama modeli bir araştırmadır. Araştırma evrenini keman eğitimcileri, örneklemi 30 keman eğitimcisi oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan eğitimciler için 4’ü açık uçlu olan 10 anket sorusu geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; genişletilmiş keman çalma tekniklerinin keman eğitiminde sayıca kullanım durumu ve hangilerinin ne kadar kullanıldığı belirlenmiş, en çok ‘Bartok pizzicato’ ve ‘sağ elle çekerek pizzicato’, en az ‘malet kullanımı’ ve ‘cam çubukla tellere vurma’ gibi tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Öğretimde kullanılan etütlerin/eserlerin sayıca 1 ile 5 arası olduğu, çoğunluğun bu tekniklerin öğretimine yönelik öğretici kitap kullanmadığı, tekniklerin çalgı derslerinde öğretilmesinin gerekli/faydalı olduğu, konu ile ilgili ayrı bir ders olarak ve uygulayarak gösterme/örnekleme yöntemleriyle öğretilmesi gerektiği, öğrenci profilinin yeterli bulunmadığı, öğrenme sürecine dahil olamadığı, genişletilmiş çalma tekniklerinin müfredatta bulunması gerektiği ve Türkiye’de yetişen keman eğitimcilerinin bilgi ve donanım durumunun yeterli bulunmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Arditti, I., ve Platz, R. HP. (2013). The techniques of violin playing. Basel: Music Akademie. google scholar
 • Biricik, S. B. (1998). Keman sağ el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Danio, E. (2010). The double bass: A technical study of timbre. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of De-laware, USA. google scholar
 • Ho, A. K. (2006). Technical demands of selected contemporary works for violin. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of Tasmania, Australia. google scholar
 • Ishii, R. (2005). The development of extented piano techniques in twentieth-century American music. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, USA. google scholar
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. google scholar
 • Karcılıoğlu, İ. (2018). Yaylı çalgılarda kullanılan modern icra teknikleri ve grafik notasyonu. Konservatoryum, 5 (1), 19-38. google scholar
 • Karcılıoğlu, İ. (2011). 18. yüzyıl standart orkestra çalgılarının 20. yüzyılda genişletilmiş çalgı teknikleriyle kullanımı. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Knox, G. (2018). Stretching the string: Embedding pedagogical strategies in extended techniques compositions for strings. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Middlesex University, London. google scholar
 • Kollo, İ. M. (2016). 17. ve 18. yüzyılda keman çalma tekniklerinin gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin. google scholar
 • Merdinli, Ö. (1998). Keman sol el tekniğinin Galamian ve Rus okulundan örneklerle incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Tischhauser, K. J. (2002). A survey of the use of extended techniques and their notations in twentieth century string quartets written since 1933 by American composers with a selected annotated bibliography and discography. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, Florida. google scholar
 • Porta, E. (1985). The violin harmonics: classification and new techniques. Milano: G. Ricordi. google scholar
 • Sevsay, E. (2015). Orkestrasyon. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Stone, K. (1980). Music Notation in the twentieth century. New York: W. W. Norton. google scholar
 • Strange, P., ve Strange, A. (2001). The contemporary violin: extended performance technique. USA: University of California. google scholar
 • Ulucan, S. (2005). Kemanda yay tekniğinin temel bilgileri ve gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Vincent, M. (2003). Contemporary violin techniques: The timbral revolution. Yayımlanmamış ders notu. Academia Akademik Platformu. Erişim adresi: https://www.academia.edu/3257395/Contemporary_Violin_Techniques google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazlı Başak BAŞAK> (Sorumlu Yazar)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-8999-283X
Türkiye


Hakan BAĞCI>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0001-5312-3168
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 19 Mart 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başak, N. B. & Bağcı, H. (2021). 20. Yüzyıl Genişletilmiş Keman Çalma Tekniklerinin Eğitimde Kullanım Durumunun İncelenmesi . Konservatoryum , 8 (1) , 63-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/konservatoryum/issue/63585/900016