Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kişisel Küre Envanteri Kısa Formu Türkçenin Geçerlik ve Güvenirlik Bulguları

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 24 - 48, 28.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı Kişisel Küre Envanteri-Kısa Form Türkçe’nin (KKE-K-T) ulusal standardizasyon çalışması ile ilgili yapılanlar ve bulguların ortaya konmasıdır. KKE-K-T sekiz temel ilgi ile düşük ve yüksek saygınlık ölçekleri için hazırlanan 40 madden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması ile toplam 4699 öğrenciye ölçek uygulaması yapılmıştır. Araştırmada, (a) küresel modelin veri tabanına uygunluk gösterip göstermediği, (b)ölçek puanlarının cinsiyet ve eğitim düzeylerine (lise ve üniversite) göre farklılık gösterip göstermediği, (c) kişilik ölçümleri ile Altıgen Modele (Holland, 1997) uygun ölçümlerin nasıl bir ilişki gösterdiği ve (ç) lise ve yükseköğretim programlarına göre üç harfli kodlamaların nasıl olduğu incelenmiştir.Elde edilen bulgular, önceki araştırmaların bulguları ışığında tartışılmış, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Sonuç olarak, KKE-K-T’nin kullanılmasının yararlı olacağı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Anderson, M. Z., Tracey, T. J., & Rounds, J. (1997). Examining the invariance of Holland’s Vocational interest model across gender. Journal of Vocational Behavior(50), 349 - 364.
 • Armstrong, P. I., Deng, C. P., Rounds, J. (2007). The fit of Holland’s RIASEC model to US occupations. Journal of Vocational Behavior, 71(1), 1-22.
 • Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312-319.
 • Atitsosgbe, K. A., Moumoula, I, A., Rochat, S., Antonietti, J., Rossier, J. (2018). Vocational interests and career indecision in Switzerland and Burkina Faso: Cross cultural similarities and differences. Journal of Vocational Behavior, 107, 126-140.
 • Caulum, D., Tracey, T. J. G., Gresham, S., & McCarty, K. (2011). Technical report: Re-validation studies of the PGI and other ecareers. SG assessments. Madison, WI: Center for Work and Education, University of Wisconsin.
 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1998). Six approaches to the explication of facet-level traits: examples from conscientiousness. European Journal of Personality, 12, 117-134.
 • Darcy, U. A. M. (2005), Examination of the structure of Irısh students’ vocational interests and competence perceptions. Journal of Vocational Behavior, 67, 321-333.
 • Etzel, J. M., Nagy, G., Tracey, T. J. (2016). The spherical model of vocational interests in Germany. Journal of Career Assessment, 24(4), 701-717.
 • Etzel, J. M., Nagy, G. (2019). Evaluation of dimentions of the spherical model of vocational interests in the long and short version of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 112, 1-16.
 • Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr., W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.
 • Hedrih, V. (2008), Structure of vocational interests in Serbia: Evaluation of the spherical model. Journal of Vocational Behaviour, 73, 13-23.
 • Holland, J. L. (1997). Making vocational choice. Odessa, FL: Psychological Assessment Ressources.
 • Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Holtrop, D., Born, M. P., Vries, R. E. (2018). Perceptions of vocational interest: Self-and other reports in student-parent dyads. Journal of Career Assessment, 26(2), 258-274.
 • İnan, Ş. (2006), Kariyer eğilim envanterinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kuzgun, Y. (1990). Kendini değerlendirme envanteri el kitabı. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Long, L., Adams, R. & Tracey, T. (2005). Generalizibility of interest structure to China: Application of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 66, 66-80.
 • Özütürk, E. (2005), Küresel İlgi Envanteri’nin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, Adana.
 • Özyürek, R. (2016), Kariyer psikolojik danışmanlığı: Çocuk ve ergenler için kariyer rehberliği uygulamaları. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Prediger, D. J. (1981). Dimention underlying Holland’s hexagon: Missing link between interest and occupations. Journal of Vocational Behavior, 21, 259-287.
 • Spokane, A. R., Decker, A. R. (1999). Expressed and measured interests. Vocational Interests içinde. Savickas, M. L., Spokane, A. R. Palo Alto (Ed.), California: DaviesBlack Publishing, 211-234.
 • Sverko, I. (2007). Spherical model of interests in Crotia. Journal of Vocational Behavior, 72,14-24.
 • Sverko, I., Babarovic, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89-103.
 • Tracey, T. J. G., & Rounds, J. (1996). Circular structure of vocational interests. R. Plutchik& H. R. Conte (Eds.), Circumplex models of personality and emotions in (183-201). Washington, D.C. American Psychological Association.
 • Tracey, T. J. G., Watanebe, N., & Schneider, P. L. (1997). Structural invariance of vocational interests across Japanese and American cultures. Journal of Counseling Psychology, 44(4), 346-354.
 • Tracey, T. J. G. (1997b). The structure of interests and self efficacy estimations: An expanded examination of the spherical model of interests. Journal of Vocational Psychology, 44, 32-43.
 • Tracey, T. J. G. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the Spherical Model of Interests and Competence Beliefs. Journal of Vocational Behaviour, 60, 113-172.
 • Tracey, T.J.G. ve Gupta, S. (2008). Interest assessment in an international context. J.A. Athanasouve R. Van Esbroeck (Ed.). International handbook of career guidance (s. 525-537). Springer Science and Business Media B.V.
 • Tracey, T. J. G. (2010). Development of an abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI-Short. Journal of Vocational Behavior, 76, 1-15.
 • Tracey, T. J. G. & Walker, T. L. (2012). The role of future time perspective in career decision making. Journal of Vocational Behavior, 81, 150-158.
 • Tracey, T. J. (2019). Personel Globe Inventory PGI, PGI-Short ve PGI-Mini. Manuel Version 1.5. PDF Kitap: Yazar.
 • Vardarlı, B. (2014). Küresel Model Bağlamında Mesleki İlgilerin Türkiye’deki Yapısının İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Vardarlı, B., Özyürek, R., Wilkins-Yel, K., & Tracey, T. (2017). Examining the structure of vocational interests in Turkey in the context of the personal globe model. International Journal for Educational and Vocational Guidance, doi:10.1007/s10775-016-9338-6, pp. 1-13.
 • Wilkins, K. G., Ramkinssoon, M., Tracey, T. J. (2013). Structure of interest in a Caribbean sample: Application of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 83, 367-372.
 • Zhang, Y., Kube, E., Wang, Y., Tracey, T. J. G. (2013). Vocational interests in China: An evaluation of the Personal Globe Inventory-Short. Journal of Vocational Behavior, 83, 99-105.

Validity and Reliability Findings of Personal Globe Inventory Short Form Turkish

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 24 - 48, 28.06.2021

Öz

The aim of this study is to reveal the findings of the national standardization study of the Personal Globe Inventory-Short Form Turkish (PGI-S-T). PGI-S-T consists of eight basic interests and 40 items including low and high prestige scales. With the adaptation study, PGI-S-T was applied to 4699 students. In the study, (a) whether the global model is compatible with the database, (b) whether the scale scores differ according to gender and education levels (high school and university), (c) the relationship between personality measurements and the measurements of the Hexagon Model (Holland, 1997) and (d) how the three-letter coding according to high school and higher education programs was examined. The findings were discussed in the light of the findings of previous studies and the results and recommendations were given. As a result, it has been determined that it would be beneficial to use PGI-S-T.

Kaynakça

 • Anderson, M. Z., Tracey, T. J., & Rounds, J. (1997). Examining the invariance of Holland’s Vocational interest model across gender. Journal of Vocational Behavior(50), 349 - 364.
 • Armstrong, P. I., Deng, C. P., Rounds, J. (2007). The fit of Holland’s RIASEC model to US occupations. Journal of Vocational Behavior, 71(1), 1-22.
 • Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312-319.
 • Atitsosgbe, K. A., Moumoula, I, A., Rochat, S., Antonietti, J., Rossier, J. (2018). Vocational interests and career indecision in Switzerland and Burkina Faso: Cross cultural similarities and differences. Journal of Vocational Behavior, 107, 126-140.
 • Caulum, D., Tracey, T. J. G., Gresham, S., & McCarty, K. (2011). Technical report: Re-validation studies of the PGI and other ecareers. SG assessments. Madison, WI: Center for Work and Education, University of Wisconsin.
 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1998). Six approaches to the explication of facet-level traits: examples from conscientiousness. European Journal of Personality, 12, 117-134.
 • Darcy, U. A. M. (2005), Examination of the structure of Irısh students’ vocational interests and competence perceptions. Journal of Vocational Behavior, 67, 321-333.
 • Etzel, J. M., Nagy, G., Tracey, T. J. (2016). The spherical model of vocational interests in Germany. Journal of Career Assessment, 24(4), 701-717.
 • Etzel, J. M., Nagy, G. (2019). Evaluation of dimentions of the spherical model of vocational interests in the long and short version of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 112, 1-16.
 • Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr., W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.
 • Hedrih, V. (2008), Structure of vocational interests in Serbia: Evaluation of the spherical model. Journal of Vocational Behaviour, 73, 13-23.
 • Holland, J. L. (1997). Making vocational choice. Odessa, FL: Psychological Assessment Ressources.
 • Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Holtrop, D., Born, M. P., Vries, R. E. (2018). Perceptions of vocational interest: Self-and other reports in student-parent dyads. Journal of Career Assessment, 26(2), 258-274.
 • İnan, Ş. (2006), Kariyer eğilim envanterinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kuzgun, Y. (1990). Kendini değerlendirme envanteri el kitabı. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Long, L., Adams, R. & Tracey, T. (2005). Generalizibility of interest structure to China: Application of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 66, 66-80.
 • Özütürk, E. (2005), Küresel İlgi Envanteri’nin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, Adana.
 • Özyürek, R. (2016), Kariyer psikolojik danışmanlığı: Çocuk ve ergenler için kariyer rehberliği uygulamaları. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Prediger, D. J. (1981). Dimention underlying Holland’s hexagon: Missing link between interest and occupations. Journal of Vocational Behavior, 21, 259-287.
 • Spokane, A. R., Decker, A. R. (1999). Expressed and measured interests. Vocational Interests içinde. Savickas, M. L., Spokane, A. R. Palo Alto (Ed.), California: DaviesBlack Publishing, 211-234.
 • Sverko, I. (2007). Spherical model of interests in Crotia. Journal of Vocational Behavior, 72,14-24.
 • Sverko, I., Babarovic, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89-103.
 • Tracey, T. J. G., & Rounds, J. (1996). Circular structure of vocational interests. R. Plutchik& H. R. Conte (Eds.), Circumplex models of personality and emotions in (183-201). Washington, D.C. American Psychological Association.
 • Tracey, T. J. G., Watanebe, N., & Schneider, P. L. (1997). Structural invariance of vocational interests across Japanese and American cultures. Journal of Counseling Psychology, 44(4), 346-354.
 • Tracey, T. J. G. (1997b). The structure of interests and self efficacy estimations: An expanded examination of the spherical model of interests. Journal of Vocational Psychology, 44, 32-43.
 • Tracey, T. J. G. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the Spherical Model of Interests and Competence Beliefs. Journal of Vocational Behaviour, 60, 113-172.
 • Tracey, T.J.G. ve Gupta, S. (2008). Interest assessment in an international context. J.A. Athanasouve R. Van Esbroeck (Ed.). International handbook of career guidance (s. 525-537). Springer Science and Business Media B.V.
 • Tracey, T. J. G. (2010). Development of an abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI-Short. Journal of Vocational Behavior, 76, 1-15.
 • Tracey, T. J. G. & Walker, T. L. (2012). The role of future time perspective in career decision making. Journal of Vocational Behavior, 81, 150-158.
 • Tracey, T. J. (2019). Personel Globe Inventory PGI, PGI-Short ve PGI-Mini. Manuel Version 1.5. PDF Kitap: Yazar.
 • Vardarlı, B. (2014). Küresel Model Bağlamında Mesleki İlgilerin Türkiye’deki Yapısının İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Vardarlı, B., Özyürek, R., Wilkins-Yel, K., & Tracey, T. (2017). Examining the structure of vocational interests in Turkey in the context of the personal globe model. International Journal for Educational and Vocational Guidance, doi:10.1007/s10775-016-9338-6, pp. 1-13.
 • Wilkins, K. G., Ramkinssoon, M., Tracey, T. J. (2013). Structure of interest in a Caribbean sample: Application of the Personal Globe Inventory. Journal of Vocational Behavior, 83, 367-372.
 • Zhang, Y., Kube, E., Wang, Y., Tracey, T. J. G. (2013). Vocational interests in China: An evaluation of the Personal Globe Inventory-Short. Journal of Vocational Behavior, 83, 99-105.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ragıp Özyürek 0000-0002-7394-1325

Bade Vardarlı 0000-0003-1047-0885

Terence J. G. Tracey Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Kabul Tarihi 18 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özyürek, R., Vardarlı, B., & Tracey, T. J. G. (2021). Validity and Reliability Findings of Personal Globe Inventory Short Form Turkish. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(1), 24-48.

 Creative Commons License