Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetim Becerileri ve Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 5 - 16, 25.08.2020

Öz

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin zaman yönetimi beceri düzeyleri ile sosyal medya bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve zaman yönetimi ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Konya ilinde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Hemşirelik bölümündeki 284 gönüllü öğrenci ile tanımlayıcı türde bir çalışma olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında, sosyo-demografik özelliklerin ve sosyal medya kullanımı ile ilgili soruların yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini değerlendirmek için “Zaman Yönetimi Envanteri” (ZYE) ve sosyal medya bağımlılığını değerlendirmek için “Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği- Yetişkin Formu’(SMB-YF) kullanıldı. Verilerin analizinde, yüzdelik dağılım, veriler normal dağılıma uymadığı için ortanca, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U testi, Spearman’s Korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Elde edilen verilere göre araştırmaya katılan öğrencilerin zaman yönetimine yönelik, ZYE genel toplam puan ortalamasının, ölçekten alınabilecek maksimum puan (135 puan) üzerinden orta düzeyde (Xort =83,0±16,4) olduğu, ZYE alt boyut puanlarının en düşük puandan en yüksek puana göre sıralandığında ise Zaman Harcattırıcılar (Xort =14,0±4,3), Zaman Tutumları ( Xort =19,0±4,4), Zaman Planlaması ( Xort =50,0±13,4) şeklinde sıralandığı ve en düşük puanın ZH alt boyutu puanının olduğu görüldü. Katılımcıların Sanal Tolerans ( Xort=31,0±7,3), Sanal İletişim (Xort=23,0±6,8) ve SMBÖ-YF (Xort=53,0±12,8) genel toplam puanlarının orta düzeyde olduğu görüldü. Yapılan ilişki analizinde, araştırmaya katılan öğrencilerin ZYE ile SMBÖ-YF puanlarının orta düzeyde olduğu ve ZYE genel toplam puanı ile SMBÖ-YF genel toplam puanı (ρ=118; p=,04) ve ST alt boyut ((ρ=180; p=0,002) puanı arasında pozitif yönde anlamlı zayıf bir ilişki olduğu saptandı. Sonuç: Hemşirelik bölümü öğrencilerine yönelik zaman yönetimi becerilerini geliştirmek ve sosyal medya bağımlılığını azaltmak için eğitim programları düzenlenmesi, öğrencilere danışmanlık verilmesi önerilir.

Kaynakça

 • - Aktan, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 405-421.
 • - Alay, S., & Koçak S. (2002). Zaman Yönetimi Anketi: geçerlik ve güvenirlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13.
 • - Altuntaş, O., & Kayıhan H. (2013). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi farkındalıklarının incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 1(2), 47–54.
 • - Andreassen, C. S, Torsheim, T., Brunborg G.S., & Pallesen S.(2012). Development of a facebook addiction scale 1, 2. Psychological Reports, 110(2): 501-517.
 • - Arslan, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4(7):27-41.
 • - Ayar, D., Gerçeker, G.Ö., Özdemir, E. Z., & Bektas¸ M. (2018). The effect of problematic ınternet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing students nomophobia levels. CIN: Computres, Informatics, Nursing, 36(12), 589-595.
 • - Azizi, S. M., Soroush, A., & Khatony A. (2019). The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: a cross-sectional study, BMC Psychol. 7(28),1-8.
 • - Başak, T., Uzun, Ş., Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Prev Med Bull,7(5): 429-34.
 • - Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16): 276-295.
 • - Cox-Davenport, R., A. (2017). "The Five-Minute Check-In" Intervention to Ease the Transition Into Professional Education: A Descriptive Analysis. Nurse Educ Today, 50, 25-28.
 • - Durmaz, M. Hüseyinli, T., & Güçlü, C. (2016). Zaman yönetimi becerileri ile akademik başarı arasındaki ilişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2291-2303.
 • - Ebrahimi, H, Hosseinzadeh, R, Tefreshi, MZ, & Hosseinzadeh S. (2014). Time management behaviors of head nurses and staff nurses employed in Tehran Social Security Hospitals, İran in 2011. Iran J Nurs Midwifery Res, 19(2), 193‐198.
 • - Ertuğ, N., & Faydalı, S. (2018). Investigating the Relationship Betweenn Self-Directed Learning Readiness and Time management Skills inTurkish Undergraduate Nursing Students. National League For Nursing, 39 (2), E2-E5.
 • - Ghiasvand A. M., Naderi M., Tafreshi, M. Z., Ahmadi, F. Hosseini M. (2017). Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic Physician, 9(1), 3678-3684.
 • - Günlü A, Ceyhan A. A, (2017). Investigating Adolescents Behaviors on the Internet and Problematic Internet Usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1), 75-117.
 • - Hayat, A.A., Kojuri J., & Amini M. (2020). Academic procrastination of medical students: The role of Internet addiction. J Adv Med Educ Prof., 8(2): 83–89.
 • - Kaya, H., Kaya, N., Palloş, AÖ, & Küçük, L.(2012). Assesing Time- Management Skills in Terms of Age, Gender, and Anxiety levels: A Study on Nursing and Midwifery Students in Turkey. Nurse Education in Practice, 12(5):284-288.
 • - Köse, D., Çınar, N., & Akduran F.(2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. SAUFBE Dergisi, 16(3), 227-33.
 • - İz, F. B., & Özen, T. A. (2010). İntörn olmaya aday hemşirelik öğrencilerinde zaman yönetimi ve akademik başarı ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 123-35.
 • - Mirzaei, T., Oskouie, F., & Rafii F. (2012) Nursing students' time management, reducing stress and gaining satisfaction: a grounded theory study. Nursing & Health Sciences, 14,46-51.
 • - Offiah, G., Doherty, E. (2017). Tricks of the trade: time management tips for newly qualified doctors. Postgrad Med J., 0, 1–3. - Öksüz E., Guvenc G., & Mumcu Ş.(2018). Relationship Between Problematic Internet Use and Time Management Among Nursing Students. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 36(1), 55-61.
 • - Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1):523-538.
 • - Uysal, N., Sözeri, E., Selen, F., & Bostanoğlu, H. (2017). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ve yaşam doyumlarının belirlenmesi, G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, 3(1), 30-36.
 • - Ünal A. T. (2019). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi: Üsküdar Üniversitesi Örneği. Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi. 2019;(2):50-80.
 • - Yang, Z., Asbury, K. & Griffiths M.D. (2019). An Exploration of Problematic Smartphone Use among Chinese University Students: Associations with Academic Anxiety, Academic Procrastination, Self-Regulation and Subjective Wellbeing. International Journal of Mental Health and Addiction, 17, 596–614.
 • - Yavaş Ü., Öztürk, G., Açıkel C.H., & Özer M.(2012). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull, 11(1),5-10.
 • - Ziapour, A., Khatony, A., Jafari, F., & Kianipour N.(2015). Evaluation of time management behaviors and its related factors in the senior nurse managers, Kermanshah-Iran. Glob J Health Sci. 7(2), 366‐373.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma GÜNDOGDU (Sorumlu Yazar)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8147-220X
Türkiye


Esra Nur BOZTAŞ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6266-2833
Türkiye


Elif GÜLER
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3395-7450
Türkiye


Aşkın AKBABA
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7114-8729
Türkiye


Sevnur VARSOYOĞLU
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9976-1421
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 10 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gündogdu, F. , Boztaş, E. N. , Güler, E. , Akbaba, A. & Varsoyoğlu, S. (2020). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetim Becerileri ve Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi . KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 5-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktokusbd/issue/56866/762113