Yıl 2019, Cilt , Sayı 7, Sayfalar 17 - 72 2019-04-23

France National Library Turkish Writing Department 1035 Number Of Registered Poems Collection Classification To MESTAP
FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ

Enes YILDIZ [1] , Halil BATUR [2]


Poem collections having the characteristics of anthology are the important sources that classical Turkish literature researchers have applied to. We can reach the poems of the poets who do not have a divan thanks to poem collections that reflect the literary pleasure and understanding of the period they were collected. In addition, poems which are not included in the journals published in the journals can be found. Poem collections are the hidden treasures of our literature. This study is about the classification of the oem collection to MESTAP, which is composed of the eulogy of Sultan Ahmet I. In addition to the ones we cannot detect in there are 37 Turkish poems written “kaside, kıta terci-i bend, mesnevi, murabba, müseddes and muhammes” 213 Turkish poems. In our study, firstly information about the poem collections will be given and then the mentioned the poem collection will be introduced and classified according to MESTAP.

Antoloji niteliğindeki şiir mecmuaları klasik Türk edebiyatı araştırmacılarının başvurdukları önemli kaynaklardandır. Derlendiği dönemin edebî zevk ve anlayışını yansıtan mecmualar sayesinde divanı elimizde olmayan şairlerin şiirlerine ulaşabiliriz. Ayrıca mecmualarda yayımlanmış divanlarda yer almayan şiirler bulunabilir. Bunlar gibi birçok faydasıyla şiir mecmuaları edebiyatımızın gizli hazineleridir. Bu çalışma tamamına yakını Sultan I. Ahmet methiyelerinden oluşan, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe yazmalar bölümü 1035 numarada kayıtlı şiir mecmuasının MESTAP’a göre tasnifi üzerinedir. Mecmuada tespit edemediklerimiz hariç 16. ve 17. yüzyıldan 37 şaire ait kaside, kıt’a, tercî-i bend, mesnevi, murabba, müseddes ve muhammes nazım şekillerinde, 213 Türkçe şiir bulunmaktadır. Çalışmamızda öncelikle mecmualar hakkında bilgi verilecek ardından söz konusu mecmua tanıtılıp MESTAP’a göre tasnif edilecektir. 

  • Aydemir, Yaşar (2007). Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi Tunca Kortantamer Özel Sayısı, S. 2/3, s. 122-137. Çavuşoğlu, Mehmet (1979). Amrî Dîvanı Tenkidli Basım. İstanbul: İÜEF Yayınları. Demirel, Şener (1999). 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Mânî. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9/1, s. 25-51. Devellioğlu, Ferit (2004). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. Gürbüz, Mehmet (2012). Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, s. 97-113, İstanbul: Turkuaz Yayıncılık. Gıynaş, Kamil Ali (2011). Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 25, s. 245-260. Gökalp, Haluk (2013). Seyyid Vehbî’nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı 8/1, s. 299-314. Gökalp, Haluk; Yıldız, Enes (2018). İ.B.B. Atatürk Kitaplığı K 1565 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Nazireler Kısmı Üzerine. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 11/55, s. 91-113. Kaplan, Yunus (2016). Kur’ân Surelerine Dair Yazılmış Manzum Bir Örnek: Dâ’î ve Suveri’l Kur’ân’ı. Journal of Turkish Language and Literature, 2/1, 267-280.Kartal, Ahmet (2006). Basîrî ve Türkçe Şiirleri. Ankara: Akçağ Yayınları.Kayaalp, İsa (1991). I. Ahmed ve Divanı. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.Kesik, Beyhan (2012). Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, s. 115-122. Kılıç, Atabey (2012). Mecmua Tasnifine Dair. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, s. 77-96, İstanbul: Turkuaz Yayıncılık. Köksal, Fatih (2006). Sana Benzer Güzel Olmaz Divan Şiirinde Nazire. Ankara: Akçağ Yayınları. Köksal, M. Fatih (2012). Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP). Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, İstanbul: Kesit Yayınları. Kurnaz, Cemal & Aydemir, Yaşar (2013). Mecmulara Sorulması Gereken Sorular. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S. 8/1, s. 51-64. Kut, Günay (1986). Mecmu’a. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler, İsimler, Eserler, Terimler). (c.6, ss. 170-173). İstanbul: Dergah Yayınları.Levend, Agah Sırrı (1973). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: TTK Yayınları.Onay, Ahmet Talat (2004). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. İstanbul: MEB Yayınları. Pala, İskender (2003). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: L&M Yayınları. Parlatır, İsmail ( 2011). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınevi. Sami, Şemseddin (1986). Kâmus-ı Türkî. İstanbul: Endurun Kitabevi. Selçuk, Bahir (2014). Bir Şehir Medhiyesi: Nergisî’nin Saray Kasîdesi. International Journal of Language Academy, Sayı 2/3, s. 27-39. Tanyıldız, Ahmet (2012). Şiir Mecmualarının Neşri Hakkında. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 21, s. 224-239. Uzun, Mustafa (2003). Mecmua. İslam Ansiklopedisi, (c. 28, ss. 265-268) Ankara: TDV Yayınları. Yıldız Enes (2018). Mecmualardan Hareketle Baldırzâde Selîsî’nin Şiirleri. Mecmua Dergisi, 3/6, 95-135. Yıldız, Enes (2018). Klasik Türk Edebiyatında Şehir Şiirleri ve Revânî’nin Yayımlanmış Divanı’nda Yer Almayan Medine Kasîdesi. International Journal of Language Academy Sayı 6/2, s. 120-143. Zülfe, Ömer (2006). On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri. İstanbul: Edebiyât Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi Nisan_2019
Bölüm Edebiyat
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3614-579X
Yazar: Enes YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7742-6339
Yazar: Halil BATUR (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kulliyat540011, journal = {KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-117X}, address = {kulliyatdergisi@gmail.com}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {17 - 72}, doi = {}, title = {FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Enes and BATUR, Halil} }
APA YILDIZ, E , BATUR, H . (2019). FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ. KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi , (7) , 17-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulliyat/issue/44812/540011
MLA YILDIZ, E , BATUR, H . "FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ". KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi (2019 ): 17-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulliyat/issue/44812/540011>
Chicago YILDIZ, E , BATUR, H . "FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ". KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi (2019 ): 17-72
RIS TY - JOUR T1 - FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ AU - Enes YILDIZ , Halil BATUR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 72 VL - IS - 7 SN - -2587-117X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ %A Enes YILDIZ , Halil BATUR %T FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ %D 2019 %J KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi %P -2587-117X %V %N 7 %R %U
ISNAD YILDIZ, Enes , BATUR, Halil . "FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ". KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi / 7 (Nisan 2019): 17-72 .
AMA YILDIZ E , BATUR H . FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ. KÜLLİYAT. 2019; (7): 17-72.
Vancouver YILDIZ E , BATUR H . FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR BÖLÜMÜ 1035 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ MESTAP’A GÖRE TASNİFİ. KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi. 2019; (7): 72-17.