Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The New York Times’ın Soykırım Yasağı Normunun Oluşum Sürecindeki Haberleri Üzerine Çerçeveleme Analizi

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 48, 482 - 515, 01.09.2021
https://doi.org/10.18691/kulturveiletisim.897451

Öz

Bu çalışmada, soykırım yasağının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek uluslararası bir norm haline dönüşmesi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en etkin gazetelerinden biri olan The New York Times’ın (NYT) nasıl bir rol oynadığı araştırılmaktadır. Bu bağlamda, gazetenin 1939–1949 yılları arasını kapsayan haberleri analiz edilmektedir. Analizin bu dönemle sınırlandırılmasının nedeni, söz konusu zaman aralığının -II. Dünya Savaşı sürecini kapsaması dahil olmak üzere- soykırım suçunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sözleşmeyle kabul edildiği ve uluslararasılaştığı sürece tekabül etmesidir. Haberler, NYT’nin soykırım yasağı normunun içselleştirilmesine dair kamuoyu oluşumundaki rolünü ortaya koyabilme öngörüsünden hareketle belirlenmiştir. İncelenen döneme dair veriler çerçeveleme analizine tabi tutulmaktadır. Çerçeveleme yönteminin kullanılmasının nedeni yöntemin medya çerçeveleri üzerinden haberin içeriğine yönelik sınıflandırma yapılmasına ve haberin sınanan çerçeveler üzerinden okunmasına imkân tanımasıdır. Analiz için toplanan veriler; insan hakları, kanun ve nizam, savaş ve ortak güvenlik olmak üzere dört çerçeve altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, norm oluşum sürecinde medyanın etkin bir mekanizma olduğu, NYT üzerine yapılan analiz üzerinden tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, haber çerçeveleme analizleri sonucuna göre NYT, soykırım yasağı normunun gerekliliği, uluslararasılaşması ve içselleştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturma işleviyle norm oluşum sürecinde önemli bir kitle iletişim aracı olarak öne çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Armağan, Ahsen (2007). “Ethics in Agenda Building Process in Press Organizations: A Behaviorial Approach.” Bilig, (41): 69-87.
 • Armaoğlu, Fahir (1993). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1990 (Cilt I: 1914-1980) (9. Baskı). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Benford, Robert D. (1997). “An Insider’s Critique of the Social Movement Framing Perspective.” Sociological Inquiry, 67(4): 409-430.
 • Beyazıt, Özgür (2011). “La Haye Uluslararası Ceza Mahkemesine Giden Süreçte Uluslararası Ceza Yargılaması.” TAAD, 1(5): 309-338.
 • Blum-Kulka, Shoshana ve Tamar Liebes (1993). “Frame Ambiguities: Intifada Narrativization of the Experience by Israeli Soldiers.” Framing the Intifada: People and Media. Akiba A. Cohen ve Gadi Wolfsfeld (der.) içinde. Norwood, N.J.: Ablex Pub. Corp., 27-52.
 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020). “The New York Times.” Encyclopedia, https://www.britannica.com/topic/The-New-York-Times. Erişim tarihi: 17.05.2019.
 • Chandler, Daniel ve Rod Munday (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü. (Çev. B. Taşdemir), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dağ, Ahmet E. (2004). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü. İstanbul: Anka Yayınları.
 • De Vreese, Claes H. (2005). “News Framing: Theory and Typology.” Information Design Journal, 13(1): 51-62.
 • De Vreese, Claes H., vd. (2001). “Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross National Comparative Study of Frames in the News.” Political Communication, 18(2): 107-122.
 • Denoyer, Pierre (1963). Modern Basın. (Çev. A. Cemgil), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Durur, Elif K. (2011). “İnşacı Yaklaşım İçinde Çerçeveleme Kuramı ve Haberin Çerçevelenişi.” Atatürk İletişim Dergisi, (2): 21-31.
 • Entman, Robert M. (1989). “How the Media Affect What People Think: An Information Processing Approach.” The Journal of Politics, 51(2): 347-370.
 • Entman, Robert M. (1991). “Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents.” Journal of Communication, 41(4): 6-27.
 • Entman, Robert M. (1993). “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication, 43(4): 51-58.
 • Fujii, Lee A. (2004). “Transforming the Moral Landscape: The Diffusion of a Genocidal Norm in Rwanda.” Journal of Genocide Research, 6(1): 99-114.
 • Henig, Samantha ve Lisa Tobin (t.y.). “The New York Times.” www.nytimes.com. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • Herman, Edward S. (2004). “Yayınlanmaya Uygun Tüm Haberler.” Medyanın Kamuoyu İmalatı: Medyanın Tekelleşmesi, Kitlelerin Yönlendirilişi ve Zorunlu İtaat. Noam Chomsky vd. (der.) içinde. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi. 181 194.
 • Kuçuradi, İoanna (2016). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Leff, Laurel (2000). “A Tragic “Fight in the Family”: “The New York Times”, Reform Judaism and the Holocaust.” American Jewish History, 88(1): 3-51.
 • Lippmann, Walter (1922). “Public Opinion.” https://wwnorton.com/college/history/america-essential learning/docs/WLippmann-Public_Opinion-1922.pdf. Erişim tarihi: 09.02.2019.
 • Mateu, Anna ve Marti Domínguez (2019). “The Green Battle in the Media: A Framing Analysis of Environmental Press Coverage.” Communication & Society, 32(4), 275-290.
 • McAdam, Doug (1994). “Culture and Social Movements.” New Social Movements: From Ideology to Identity. Enrique Laraña vd. (der.) içinde. Philadelphia: Temple University Press, 36-57.
 • McCombs, Maxwell E. ve Donald L. Shaw (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” The Public Opinion Quarterly, 36(2): 176-187.
 • Media Bias/Fact Check (2016). “New York Times.” https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/. Erişim tarihi: 28.03.2021.
 • Meyer, David S. (1995). “Framing National Security: Elite Public Discourse on Nuclear Weapons During the Cold War.” Political Communication, 12(2): 173-192.
 • Nelson, Thomas E., vd. (1997). “Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance.” The American Political Science Review, 91(3): 567-583.
 • Noakes, John A. ve Karin G. Wilkins (2002). “Shifting Frames of the Palestinian Movement in US News.” Media, Culture & Society, (24): 649-671.
 • Özarslan, Hüseyin (2007). “Çerçeveleme Yaklaşımı Açısından Haber Çerçevelerinin İzler Kitle Düşünceleri Üzerindeki Etkisi.” Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Özçetin, Burak (2018). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pew Research Center (t.y.). https://www.pewresearch.org/about/. Erişim tarihi: 20.05.2019.
 • Provalis Research (t.y.). “What is Media Framing Analysis?.” https://provalisresearch.com/uploads/WP_FramingAnalysis.pdf. Erişim tarihi: 05.03.2019.
 • Raymond, Henry J. (1851). A Word About Ourselves. The New York Times (1851, September 18).
 • Reese, Stephen D. (2007). “The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited.” Journal of Communication, 57(1): 148-154.
 • Rodelo, Frida V. ve Carlos Muñiz (2019). “Government Frames and Their Influence on News Framing: An Analysis of Cross-Lagged Correlations in the Mexican Context.” Global Media and Communication, 15(1): 103–119.
 • Rogers, Everett M. ve James W. Dearing (1988). “Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?.” Communication Yearbook, 11(1): 555-594.
 • Severin, Werner J. ve James W. Tankard (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev. A. A. Bir ve N. S. Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Scheff, Thomas J. (2005). “The Structure of Context: Deciphering Frame Analysis.” Sociological Theory, 23(4): 368-385.
 • Scheufele, Dietram A. (1999). “Framing As a Theory of Media Effects.” Journal of Communication, 49(1): 103-122.
 • Scheufele, Dietram A. ve David Tewksbury (2007). “Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models.” Journal of Communication, (57): 9-20.
 • The New York Times (t.y.). www.nytimes.com. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • The New York Times Arşivi (t.y.). timesmachine.nytimes.com/browser.
 • The New York Times has had many different names that have evolved over the years (t.y.). https://the-new-york-times.weebly.com/names.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • The New York Times in the 19th Centrury (t.y.). https://the-new-york-times.weebly.com/founding-of-the-newspaper-and-owners.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • The Reputation of the New York Times (t.y.). https://the-new-york times.weebly.com/reputation.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • Vu, Hong T. ve Nyan Lynn (2020). “When the News Takes Sides: Automated Framing Analysis of News Coverage of the Rohingya Crisis by the Elite Press from Three Countries.” Journalism Studies, 21(9): 1284-1304.
 • Weaver, David H. (1999). “Medya Gündem Kurması ve Kamuoyu: Bir Bağlantı Var mı?.” (Çev. Z. Damlapınar), Selçuk İletişim, 1(1): 140-147.
 • Weaver, David H. (2007). “Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming.” Journal of Communication, (57): 142-147.
 • Yüksel, Erkan (2007). “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?.” Sosyal Bilimler Dergisi, (1): 571 586.

Framing Analysis on the News of The New York Times' in the Formation Process of the Genocide Ban Norm

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 48, 482 - 515, 01.09.2021
https://doi.org/10.18691/kulturveiletisim.897451

Öz

This study examines the role of The New York Times (NYT), one of the most influential newspapers in the United States of America (USA), in the process of the genocide ban that is accepted by the United Nations General Assembly and becomes an international norm. In this context, the selection of news between the years 1939 and 1949 is analyzed. The reason for selecting this period is that it encompasses the process –including Second World War- in which genocide crime was internationalized and accepted with a contract by the United Nations (UN). The news was selected to illustrate the role of NYT in the formation of public opinion regarding the internalization of the genocide ban norm. The data of this period are subjected to framing analysis. The reason for using the framing method is that it enables the classification of the content of the news over the media frames and the reading of the news over the tested frames. The data is categorized under four frameworks: human rights, law and order, war, and common security. According to the findings, the media is an efficient tool in the development of a norm, and it is determined with the analysis of NYT. In other words, according to the results of the news framing analysis, NYT stands out as a prominent mass media tool in the norm formation process with its functions of forming public opinion on the necessity, internationalization, and internalization of the genocide ban norm.

Kaynakça

 • Armağan, Ahsen (2007). “Ethics in Agenda Building Process in Press Organizations: A Behaviorial Approach.” Bilig, (41): 69-87.
 • Armaoğlu, Fahir (1993). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1990 (Cilt I: 1914-1980) (9. Baskı). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Benford, Robert D. (1997). “An Insider’s Critique of the Social Movement Framing Perspective.” Sociological Inquiry, 67(4): 409-430.
 • Beyazıt, Özgür (2011). “La Haye Uluslararası Ceza Mahkemesine Giden Süreçte Uluslararası Ceza Yargılaması.” TAAD, 1(5): 309-338.
 • Blum-Kulka, Shoshana ve Tamar Liebes (1993). “Frame Ambiguities: Intifada Narrativization of the Experience by Israeli Soldiers.” Framing the Intifada: People and Media. Akiba A. Cohen ve Gadi Wolfsfeld (der.) içinde. Norwood, N.J.: Ablex Pub. Corp., 27-52.
 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020). “The New York Times.” Encyclopedia, https://www.britannica.com/topic/The-New-York-Times. Erişim tarihi: 17.05.2019.
 • Chandler, Daniel ve Rod Munday (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü. (Çev. B. Taşdemir), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dağ, Ahmet E. (2004). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü. İstanbul: Anka Yayınları.
 • De Vreese, Claes H. (2005). “News Framing: Theory and Typology.” Information Design Journal, 13(1): 51-62.
 • De Vreese, Claes H., vd. (2001). “Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross National Comparative Study of Frames in the News.” Political Communication, 18(2): 107-122.
 • Denoyer, Pierre (1963). Modern Basın. (Çev. A. Cemgil), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Durur, Elif K. (2011). “İnşacı Yaklaşım İçinde Çerçeveleme Kuramı ve Haberin Çerçevelenişi.” Atatürk İletişim Dergisi, (2): 21-31.
 • Entman, Robert M. (1989). “How the Media Affect What People Think: An Information Processing Approach.” The Journal of Politics, 51(2): 347-370.
 • Entman, Robert M. (1991). “Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents.” Journal of Communication, 41(4): 6-27.
 • Entman, Robert M. (1993). “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication, 43(4): 51-58.
 • Fujii, Lee A. (2004). “Transforming the Moral Landscape: The Diffusion of a Genocidal Norm in Rwanda.” Journal of Genocide Research, 6(1): 99-114.
 • Henig, Samantha ve Lisa Tobin (t.y.). “The New York Times.” www.nytimes.com. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • Herman, Edward S. (2004). “Yayınlanmaya Uygun Tüm Haberler.” Medyanın Kamuoyu İmalatı: Medyanın Tekelleşmesi, Kitlelerin Yönlendirilişi ve Zorunlu İtaat. Noam Chomsky vd. (der.) içinde. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi. 181 194.
 • Kuçuradi, İoanna (2016). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Leff, Laurel (2000). “A Tragic “Fight in the Family”: “The New York Times”, Reform Judaism and the Holocaust.” American Jewish History, 88(1): 3-51.
 • Lippmann, Walter (1922). “Public Opinion.” https://wwnorton.com/college/history/america-essential learning/docs/WLippmann-Public_Opinion-1922.pdf. Erişim tarihi: 09.02.2019.
 • Mateu, Anna ve Marti Domínguez (2019). “The Green Battle in the Media: A Framing Analysis of Environmental Press Coverage.” Communication & Society, 32(4), 275-290.
 • McAdam, Doug (1994). “Culture and Social Movements.” New Social Movements: From Ideology to Identity. Enrique Laraña vd. (der.) içinde. Philadelphia: Temple University Press, 36-57.
 • McCombs, Maxwell E. ve Donald L. Shaw (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” The Public Opinion Quarterly, 36(2): 176-187.
 • Media Bias/Fact Check (2016). “New York Times.” https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/. Erişim tarihi: 28.03.2021.
 • Meyer, David S. (1995). “Framing National Security: Elite Public Discourse on Nuclear Weapons During the Cold War.” Political Communication, 12(2): 173-192.
 • Nelson, Thomas E., vd. (1997). “Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance.” The American Political Science Review, 91(3): 567-583.
 • Noakes, John A. ve Karin G. Wilkins (2002). “Shifting Frames of the Palestinian Movement in US News.” Media, Culture & Society, (24): 649-671.
 • Özarslan, Hüseyin (2007). “Çerçeveleme Yaklaşımı Açısından Haber Çerçevelerinin İzler Kitle Düşünceleri Üzerindeki Etkisi.” Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Özçetin, Burak (2018). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pew Research Center (t.y.). https://www.pewresearch.org/about/. Erişim tarihi: 20.05.2019.
 • Provalis Research (t.y.). “What is Media Framing Analysis?.” https://provalisresearch.com/uploads/WP_FramingAnalysis.pdf. Erişim tarihi: 05.03.2019.
 • Raymond, Henry J. (1851). A Word About Ourselves. The New York Times (1851, September 18).
 • Reese, Stephen D. (2007). “The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited.” Journal of Communication, 57(1): 148-154.
 • Rodelo, Frida V. ve Carlos Muñiz (2019). “Government Frames and Their Influence on News Framing: An Analysis of Cross-Lagged Correlations in the Mexican Context.” Global Media and Communication, 15(1): 103–119.
 • Rogers, Everett M. ve James W. Dearing (1988). “Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?.” Communication Yearbook, 11(1): 555-594.
 • Severin, Werner J. ve James W. Tankard (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev. A. A. Bir ve N. S. Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Scheff, Thomas J. (2005). “The Structure of Context: Deciphering Frame Analysis.” Sociological Theory, 23(4): 368-385.
 • Scheufele, Dietram A. (1999). “Framing As a Theory of Media Effects.” Journal of Communication, 49(1): 103-122.
 • Scheufele, Dietram A. ve David Tewksbury (2007). “Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models.” Journal of Communication, (57): 9-20.
 • The New York Times (t.y.). www.nytimes.com. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • The New York Times Arşivi (t.y.). timesmachine.nytimes.com/browser.
 • The New York Times has had many different names that have evolved over the years (t.y.). https://the-new-york-times.weebly.com/names.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • The New York Times in the 19th Centrury (t.y.). https://the-new-york-times.weebly.com/founding-of-the-newspaper-and-owners.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • The Reputation of the New York Times (t.y.). https://the-new-york times.weebly.com/reputation.html. Erişim tarihi: 23.08.2019.
 • Vu, Hong T. ve Nyan Lynn (2020). “When the News Takes Sides: Automated Framing Analysis of News Coverage of the Rohingya Crisis by the Elite Press from Three Countries.” Journalism Studies, 21(9): 1284-1304.
 • Weaver, David H. (1999). “Medya Gündem Kurması ve Kamuoyu: Bir Bağlantı Var mı?.” (Çev. Z. Damlapınar), Selçuk İletişim, 1(1): 140-147.
 • Weaver, David H. (2007). “Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming.” Journal of Communication, (57): 142-147.
 • Yüksel, Erkan (2007). “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?.” Sosyal Bilimler Dergisi, (1): 571 586.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası, İletişim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bilal SÜSLÜ (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7176-1427
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 48

Kaynak Göster

APA Süslü, B. (2021). The New York Times’ın Soykırım Yasağı Normunun Oluşum Sürecindeki Haberleri Üzerine Çerçeveleme Analizi . Kültür ve İletişim , 24 (48) , 482-515 . DOI: 10.18691/kulturveiletisim.897451