Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 39 - 52, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

  • Åkesson, M., Skålén, P., & Edvardsson, B. (2008). E-government and service orientation: gaps between theory and practice. International Journal of Public Sector Management, 21(1), 74-92.Ateş, H. (2004), “Kamu Yönetiminde Güven Problemi ve Halkın Devlete Güveni”, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ed. Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayınları, Ankara, ss.355-387.Baier, A.. (1986) “Trust and Antitrust”, Ethics, No. 96, pp. 231-260.Barnes, C. & Gill, D., (2000). “Declining Government Performance?: Why Citizens Don't Trust Government”, Wellington, New Zealand: State Services Commission.Bouckaert, G. & Van de Walle:, (2003) “Quality of Public Service Delivery and Trust in Government”, in Ari Salminen (ed.), Governing Networks: EGPA Yearbook, Amsterdam: IOS Press, pp. 299-318Bouckaert, G., Van de Walle, S., Maddens, B., & Kampen, J. K. (2002). Identity vs Performance: An overview of theories explaining trust in government. Leuven, Belgium: Public Management Institute, Katholike Universiteit Leuven.Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2001, September). Government performance and trust in government. In Ponencia presentada en la Annual Conference of the European Group on Public Administration, Vaasa (Finlandia) (Vol. 2, ss. 19-42).Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of ‘good governance’: difficulties in linking trust and satisfaction indicators. International Review of Administrative Sciences, 69(3), 329-343.Boztepe, H., (2013). “Halkla İlişkiler Perspektifinden Güven Kavramı: Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkelerinin Kamu Kurumlarına Yönelik Güvenin Oluşmasındaki Rolü”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(45): 53-74.Christensen, T., & Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. Public Performance & Management Review, 28(4), 487-511.De Ferranti, D., Jacinto, J., Ody, A. J., & Ramshaw, G. (2009). How to improve governance: a new framework for analysis and action. Brookings Institution Press.Doğan, Ş., (2015). “Kamu Yönetiminde Güven Olgusu”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.Eryılmaz, B. & Biricikoğlu, H. (2011). Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik. İş Ahlakı Dergi- si, 4 (7), 19 – 45.Esmer, Yılmaz (1999). Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye’de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları.Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 50-73.Hardin, R. (2002). Trust and Trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation.Heintzman, R., & Marson, B. (2005). People, service and trust: Is there a public sector service value chain? International Review of Administrative Sciences, 71(4), 549–575. Hirschman, A.O., (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, MA: Harvard University Press.Inglehart, R. (1999) “Postmodernization Brings Declining Respect for Authority but Rising Support for Democracy”, in Pippa Norris (ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford: Oxford University Press.Köseoğlu, Ö., Şen, M.L. (2014). Kamu Sektöründe Performans Yönetimi: Politikalar, Uygulamalar ve Sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt: 9, Sayı: 2, 115-124Köylü, M. (2006). Halkın Kamu Yönetimine Güveni Araştırması, Kocaeli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, KocaeliLetki, N. (2006). Investigating the roots of civic morality: Trust, social capital, and institutional performance. Political Behavior, 28(4), 305–325.Moon, M. Jae (2002) “Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector”, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu, Hawaii.Miller, A., & Listhaug, O. (1999). Political performance and institutional trust. Critical citizens: Global support for democratic government, 204-216.Oomsels, P. (2013). Exploring Administrational trust in Flanders : Sources of interorganisational trust and distrust in the Flemish public administration, (November).Örselli, E. (2009). Türkiye’de Toplumsal ve Yönetsel Etik Değerler ile İkilemler: Uygulamalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, SBE Doktora Tezi.Peters, B. G. (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. The Oxford Handbook of Public Accountability, 8(October), 1–11. Ruscio, K. P. (1996). Trust, democracy, and public management: A theoretical argument. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(3), 461-477.Sims, H. (2001). Public Confidence in Government and Government Service Delivery, Ottawa: Canadian Centre for Management Development.Şahin, B., & Kara, H. B. (2016). Kamu Kurum v e Kuruluşlarına Duyulan Güveni Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 347–358.Van de Walle, S., Kampen, J. K., Bouckaert, G., & Maddens, B. (2002, March). Service delivery satisfaction and trust in government: The micro-performance hypothesis. In A paper presented at ASPA’s 63rd National Conference, Phoenix, AZ.Van de Walle, S., Kampen, J. K., & Bouckaert, G. (2003). Deep Impact for High Impact Agencies? Assessing the Role of Bureaucratic Encounters in Evaluations of Government. (September 3, 2003).Van De Walle (2011). NPM: Restoring the Public Trust through Creating Distrust? In Christensen, T. and Laegreid, P. (ed). The Ashgate Research Companion to New Public Management (309-320) Ashgate.Yang, K., Marc H. (2006). The Performance–Trust Link: ImplicationsforPerformance Measurement, Public Administration Review, January/February, 114-126.Yıldırım, M. (2010). Kamu Yönetimine Güven: E-Devlet Açısından Bir İnceleme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 1-19.
  • İnternet KaynaklarıDünya Değerler Anketi (2012). http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (erişim tarihi:12.11.2019) KONDA (2012) “Gündelik Hayatta Güven” http://konda.com.tr/tr/rapor/gundelik-hayatta-guven/ (erişim tarihi:12.11.2019) NYTIMES, 3 Temmuz 2014 “The Long Decline of Trust in Government, and Why That Can Be Patriotic” https://www.nytimes.com/2015/07/04/upshot/the-long-decline-of-trust-in-government-an d-why-that-can-be-patriotic.html ( erişim tarihi: 12.11.2019)OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD. Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en ( erişim tarihi: 12.11.2019)OECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en ( erişim tarihi: 12.11.2019)

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE GÜVEN: MİKRO PERFORMANS TEORİSİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 39 - 52, 30.06.2020

Öz

Bu makale Türk Kamu Yönetimine duyulan güvenin güncel durumunu analiz ederek, güvenin arttırılmasını sağlayan unsurları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Güven, birden fazla boyutu ve kaynağı olan, değişen dinamiklerden etkilenen hassas bir olgudur. Aynı zamanda demokratik bir ülkede meşruiyeti sağlayan temel koşullardan biridir. Kamu yönetiminde güven, hem kamu kurumlarının performansından hem de ülke vatandaşlarının sosyokültürel faktörlerinden etkilebilmektedir. Bu konuda yapılmış olan ampirik çalışmaların da desteğiyle, kamu kurumlarının hizmet sunumlarının halkın güvenini inşa eden temel faktör olduğu fikriyatı üzerine şekillenen mikro performans anlayışı teorik arkaplan olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, kamu yönetiminde güvenin arttırılmasının kamu kurumlarının performans artışı, kamu yönetiminde hesap verebilirlik, etik ve şeffaflık anlayışının gelişimi, vatandaşın katılımının arttırılması, teknolojik gelişmelerin etkin kullanımı ve adalet reformu unsurlarına bağlı olacağı belirtilmektedir.

Kaynakça

  • Åkesson, M., Skålén, P., & Edvardsson, B. (2008). E-government and service orientation: gaps between theory and practice. International Journal of Public Sector Management, 21(1), 74-92.Ateş, H. (2004), “Kamu Yönetiminde Güven Problemi ve Halkın Devlete Güveni”, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ed. Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayınları, Ankara, ss.355-387.Baier, A.. (1986) “Trust and Antitrust”, Ethics, No. 96, pp. 231-260.Barnes, C. & Gill, D., (2000). “Declining Government Performance?: Why Citizens Don't Trust Government”, Wellington, New Zealand: State Services Commission.Bouckaert, G. & Van de Walle:, (2003) “Quality of Public Service Delivery and Trust in Government”, in Ari Salminen (ed.), Governing Networks: EGPA Yearbook, Amsterdam: IOS Press, pp. 299-318Bouckaert, G., Van de Walle, S., Maddens, B., & Kampen, J. K. (2002). Identity vs Performance: An overview of theories explaining trust in government. Leuven, Belgium: Public Management Institute, Katholike Universiteit Leuven.Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2001, September). Government performance and trust in government. In Ponencia presentada en la Annual Conference of the European Group on Public Administration, Vaasa (Finlandia) (Vol. 2, ss. 19-42).Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of ‘good governance’: difficulties in linking trust and satisfaction indicators. International Review of Administrative Sciences, 69(3), 329-343.Boztepe, H., (2013). “Halkla İlişkiler Perspektifinden Güven Kavramı: Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkelerinin Kamu Kurumlarına Yönelik Güvenin Oluşmasındaki Rolü”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(45): 53-74.Christensen, T., & Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. Public Performance & Management Review, 28(4), 487-511.De Ferranti, D., Jacinto, J., Ody, A. J., & Ramshaw, G. (2009). How to improve governance: a new framework for analysis and action. Brookings Institution Press.Doğan, Ş., (2015). “Kamu Yönetiminde Güven Olgusu”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.Eryılmaz, B. & Biricikoğlu, H. (2011). Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik. İş Ahlakı Dergi- si, 4 (7), 19 – 45.Esmer, Yılmaz (1999). Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye’de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları.Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 50-73.Hardin, R. (2002). Trust and Trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation.Heintzman, R., & Marson, B. (2005). People, service and trust: Is there a public sector service value chain? International Review of Administrative Sciences, 71(4), 549–575. Hirschman, A.O., (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, MA: Harvard University Press.Inglehart, R. (1999) “Postmodernization Brings Declining Respect for Authority but Rising Support for Democracy”, in Pippa Norris (ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford: Oxford University Press.Köseoğlu, Ö., Şen, M.L. (2014). Kamu Sektöründe Performans Yönetimi: Politikalar, Uygulamalar ve Sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt: 9, Sayı: 2, 115-124Köylü, M. (2006). Halkın Kamu Yönetimine Güveni Araştırması, Kocaeli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, KocaeliLetki, N. (2006). Investigating the roots of civic morality: Trust, social capital, and institutional performance. Political Behavior, 28(4), 305–325.Moon, M. Jae (2002) “Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector”, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu, Hawaii.Miller, A., & Listhaug, O. (1999). Political performance and institutional trust. Critical citizens: Global support for democratic government, 204-216.Oomsels, P. (2013). Exploring Administrational trust in Flanders : Sources of interorganisational trust and distrust in the Flemish public administration, (November).Örselli, E. (2009). Türkiye’de Toplumsal ve Yönetsel Etik Değerler ile İkilemler: Uygulamalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, SBE Doktora Tezi.Peters, B. G. (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. The Oxford Handbook of Public Accountability, 8(October), 1–11. Ruscio, K. P. (1996). Trust, democracy, and public management: A theoretical argument. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(3), 461-477.Sims, H. (2001). Public Confidence in Government and Government Service Delivery, Ottawa: Canadian Centre for Management Development.Şahin, B., & Kara, H. B. (2016). Kamu Kurum v e Kuruluşlarına Duyulan Güveni Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 347–358.Van de Walle, S., Kampen, J. K., Bouckaert, G., & Maddens, B. (2002, March). Service delivery satisfaction and trust in government: The micro-performance hypothesis. In A paper presented at ASPA’s 63rd National Conference, Phoenix, AZ.Van de Walle, S., Kampen, J. K., & Bouckaert, G. (2003). Deep Impact for High Impact Agencies? Assessing the Role of Bureaucratic Encounters in Evaluations of Government. (September 3, 2003).Van De Walle (2011). NPM: Restoring the Public Trust through Creating Distrust? In Christensen, T. and Laegreid, P. (ed). The Ashgate Research Companion to New Public Management (309-320) Ashgate.Yang, K., Marc H. (2006). The Performance–Trust Link: ImplicationsforPerformance Measurement, Public Administration Review, January/February, 114-126.Yıldırım, M. (2010). Kamu Yönetimine Güven: E-Devlet Açısından Bir İnceleme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 1-19.
  • İnternet KaynaklarıDünya Değerler Anketi (2012). http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (erişim tarihi:12.11.2019) KONDA (2012) “Gündelik Hayatta Güven” http://konda.com.tr/tr/rapor/gundelik-hayatta-guven/ (erişim tarihi:12.11.2019) NYTIMES, 3 Temmuz 2014 “The Long Decline of Trust in Government, and Why That Can Be Patriotic” https://www.nytimes.com/2015/07/04/upshot/the-long-decline-of-trust-in-government-an d-why-that-can-be-patriotic.html ( erişim tarihi: 12.11.2019)OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD. Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en ( erişim tarihi: 12.11.2019)OECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en ( erişim tarihi: 12.11.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berfin CAKİN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2859-4317
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Cakin, B. (2020). TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE GÜVEN: MİKRO PERFORMANS TEORİSİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 39-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/51392/646856

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354