Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fighting Drug Addiction in Turkey: an Analysis on Relevant Reports of Department of Struggle With Narcotic Crimes

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 63 - 80, 30.06.2020

Öz

Drug addiction which is one of the most important social problems nowadays, is among the diseases that both societies and states struggle. Among the drugs that eliminate one's ability to think and judge; heroin, cannabis, cocaine, ectasy, and other stimulants that are derivatives of these substances. There are also differences in the ways in which crimes can be committed by developing technology opportunities and accordingly the expansion of logistics networks. Drug trafficking, which can be described as a crime of humanity, now threatens the future of many societies by gaining an international dimension by crossing the border. In this context, social awareness should be established in the fight against drugs and all institutions should act in common. Turkey Republic, at an important junction point location in drug trafficking, to prevent the supply of the drug, used to pass in front of and need to fight against crime focus on national and international areas. The increase in the number of drug addicts caused public administration to act in coordination with this problem. What’s more, there are some legal regulations, especially the Turkish Penal Code, for restraining drug addiction. The main purpose of this paper is to evaluate the fight against drug addiction and to examine Turkey's annual statistical reports to the Interior Ministry's Department for Fighting Narcotics Crime Directorate about it. In this context in the paper, issued by the ministry in 2014 (including) to 2018 (including) five years between the end of "Turkey Drug Report" were evaluated in a comparative statistics. Relevant data was interpreted in terms of their relations with the subject.

Kaynakça

 • AKBULUT, İlhan (1997), “Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu”, İHFM, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 112-142.
 • AKGÜL, Arif & KAPTI, Alican (2010), “Türkiye’nin Uyuşturucu ile Mücadele Politikası: Politika Süreç Analizi”, ResearchGate, ss. 75-99.
 • ÇELİK, Hüseyin (2017), “Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmaları”, Current Addiction Research, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 13-15.
 • DEMİRBAŞ, Timur (2010), Krimonoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • EMCDDA (Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi), Ulusal Programı (2014), file:///C:/Users/hp/Desktop/BA%C4%9EIMLIKLA%20M%C3%9CCADELE/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202014.pdf, (02.12.2018).
 • GÜNAY, Erhan (2007), Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜNGÖR, Şener & KINACI, Ali (2001), Öğreti ve Uygulamada Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Kitapevi, Ankara.
 • GÜRELLİ, Nevzat (1975), “Hukuk Açısından İlaç Alışkanlıkları”, İUHFM, Cilt: 46, Sayı: 6, ss. 1-2.
 • İÇEL, Kayıhan & YENİSEY, Feridun (1992), Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Basın Bildirisi (KOSMDBB) (2013), 2. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi (2013-2018) ve 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015), https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Documents/bilgi-notu.pdf, (05.12.2018).
 • KASATURA, İlkay (1998), Gençlik ve Bağımlılık, (Psikoloji Dizisi: 3), Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • KAYA, Mustafa (1998), “Uyuşturucu Madde Suçlarında Muhbirin Dinlenmesi, Davaya Müdahale ve Suçta Kullanılan Eşyanın Müsaderesi”, Yargıtay Dergisi, ss. 586-604, 1998.
 • KÖKNEL, Özcan (1998), Bağımlılık-Alkol ve Madde Bağımlılığı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • LARRY, K. Gaines & PETER, B. Kraska (1998), Drugs Crime and Justice, USA.
 • ÖGEL, Kültegin (2002), Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi, IQ Yayıncılık, İstanbul.
 • ÖNER, Mehmet Zülfü (2011), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • ÖZDEN, Salih Yaşar (1992), Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Nobel Tıp Evleri, İstanbul.
 • ÖZMEN, Özkan (2009), “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZTOP, Sezai & LAMBA, Mustafa (2018), “Türkiye’de Sigara Bağımlılığı İle Mücadele Politikalarının Politika Transferi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler (20-22 Aralık 2018/Düzce), ss. 168-179.
 • Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) (2015), Türkiye’de Gençlik ve Uyuşturucu Sorunu, İstanbul, http://www.muharrembalci.com/kitaplika/67.pdf, (03.12.2018).
 • TARHAN, Nevzat & NURMEDOV, Serdar (2011), Bağımlılık Sanal Veya Gerçek, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • TEKALAN, Şerif Ali (2006), Çağın Ölüm Tuzakları, (Bilim Serisi), Sistem Matbaacılık, İstanbul.
 • TUNCER, Arzu (2011), “Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanılmasına İlişkin Suçlar”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2014), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202014.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2015), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202015.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2016), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202016.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2017), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202017.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2018), http://www.narkotik.pol.tr/Duyurular/Documents/2018%20TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU.pdf, (22.11.2018).
 • İnternet Kaynakları http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uyusturucu-ile-mucadelesi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/,(Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://www.interpol.pol.tr/Sayfalar/turkeuropoliliski.aspx, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://www.masak.gov.tr/tr/content/ulusal-mucadele-tf/73, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3298.pdf, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c043771adedf9.36900904, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • https://indigodergisi.com/2017/09/metamfetamin-nedir/, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • https://www.haberturk.com/turkiye-sentetik-uyusturucuyla-olumde-abde-birinci-1920054, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).
 • https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/204/rtuk-tubim-ve-medyadan-madde-bagimliligina-karsi-ortak-mucadele.html, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).

Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Raporları Üzerinden Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 63 - 80, 30.06.2020

Öz

Günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucu madde bağımlılığı hem toplumların hem de devletlerin mücadele ettiği hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Kişinin düşünme ve muhakeme edebilme yeteneğini ortadan kaldıran uyuşturucu maddeler içerisinde; eroin, esrar, kokain, ectasy, ve bu maddelerin türevleri olan diğer uyarıcı maddeler yer almaktadır. Gelişen teknoloji imkânları ve buna bağlı olarak lojistik ağlarının genişlemesiyle suçların işleniş yöntemlerinde de farklılıklar yaşanmaktadır. İnsanlık suçu olarak nitelendirebilecek uyuşturucu madde ticareti artık sınır ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazanarak birçok toplumun geleceğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede uyuşturucuyla mücadele vermede toplumsal bilinç oluşturulmakta ve tüm kurumlar ortak hareket etmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı noktasında önemli bir kavşak konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti, uyuşturucu arzını önlemek, kullanılmasının önü geçmek ve suç odaklarına karşı gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda mücadele vermektedir. Uyuşturucu madde bağımlısı olan bireylerin sayısında yaşanan artış kamu yönetimini bu sorun karşısında eşgüdümlü hareket etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca uyuşturucu madde bağımlılığının dizginlenmesi için başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini değerlendirmek ve bu konuda İçişleri Bakanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yıllık istatistiksel raporlarını incelemektir. Bu kapsamda çalışmada, bakanlık tarafından yayımlanan 2014 yılı (dâhil) ile 2018 yılları (dâhil) arasındaki son beş yıla ait “Türkiye Uyuşturucu Raporları” tablolar halinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İlgili veriler konuyla ilişkileri bakımından irdelenerek yorumlanmıştır.

Kaynakça

 • AKBULUT, İlhan (1997), “Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu”, İHFM, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 112-142.
 • AKGÜL, Arif & KAPTI, Alican (2010), “Türkiye’nin Uyuşturucu ile Mücadele Politikası: Politika Süreç Analizi”, ResearchGate, ss. 75-99.
 • ÇELİK, Hüseyin (2017), “Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmaları”, Current Addiction Research, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 13-15.
 • DEMİRBAŞ, Timur (2010), Krimonoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • EMCDDA (Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi), Ulusal Programı (2014), file:///C:/Users/hp/Desktop/BA%C4%9EIMLIKLA%20M%C3%9CCADELE/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202014.pdf, (02.12.2018).
 • GÜNAY, Erhan (2007), Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜNGÖR, Şener & KINACI, Ali (2001), Öğreti ve Uygulamada Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Kitapevi, Ankara.
 • GÜRELLİ, Nevzat (1975), “Hukuk Açısından İlaç Alışkanlıkları”, İUHFM, Cilt: 46, Sayı: 6, ss. 1-2.
 • İÇEL, Kayıhan & YENİSEY, Feridun (1992), Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Basın Bildirisi (KOSMDBB) (2013), 2. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi (2013-2018) ve 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015), https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Documents/bilgi-notu.pdf, (05.12.2018).
 • KASATURA, İlkay (1998), Gençlik ve Bağımlılık, (Psikoloji Dizisi: 3), Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • KAYA, Mustafa (1998), “Uyuşturucu Madde Suçlarında Muhbirin Dinlenmesi, Davaya Müdahale ve Suçta Kullanılan Eşyanın Müsaderesi”, Yargıtay Dergisi, ss. 586-604, 1998.
 • KÖKNEL, Özcan (1998), Bağımlılık-Alkol ve Madde Bağımlılığı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • LARRY, K. Gaines & PETER, B. Kraska (1998), Drugs Crime and Justice, USA.
 • ÖGEL, Kültegin (2002), Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi, IQ Yayıncılık, İstanbul.
 • ÖNER, Mehmet Zülfü (2011), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • ÖZDEN, Salih Yaşar (1992), Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Nobel Tıp Evleri, İstanbul.
 • ÖZMEN, Özkan (2009), “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZTOP, Sezai & LAMBA, Mustafa (2018), “Türkiye’de Sigara Bağımlılığı İle Mücadele Politikalarının Politika Transferi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler (20-22 Aralık 2018/Düzce), ss. 168-179.
 • Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) (2015), Türkiye’de Gençlik ve Uyuşturucu Sorunu, İstanbul, http://www.muharrembalci.com/kitaplika/67.pdf, (03.12.2018).
 • TARHAN, Nevzat & NURMEDOV, Serdar (2011), Bağımlılık Sanal Veya Gerçek, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • TEKALAN, Şerif Ali (2006), Çağın Ölüm Tuzakları, (Bilim Serisi), Sistem Matbaacılık, İstanbul.
 • TUNCER, Arzu (2011), “Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanılmasına İlişkin Suçlar”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2014), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202014.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2015), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202015.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2016), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202016.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2017), http://www.narkotik.pol.tr/TUBIM/Documents/TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU%202017.pdf, (22.11.2018).
 • Türkiye Uyuşturucu Raporu (2018), http://www.narkotik.pol.tr/Duyurular/Documents/2018%20TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU.pdf, (22.11.2018).
 • İnternet Kaynakları http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uyusturucu-ile-mucadelesi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/,(Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://www.interpol.pol.tr/Sayfalar/turkeuropoliliski.aspx, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • http://www.masak.gov.tr/tr/content/ulusal-mucadele-tf/73, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3298.pdf, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c043771adedf9.36900904, (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • https://indigodergisi.com/2017/09/metamfetamin-nedir/, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • https://www.haberturk.com/turkiye-sentetik-uyusturucuyla-olumde-abde-birinci-1920054, (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).
 • https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/204/rtuk-tubim-ve-medyadan-madde-bagimliligina-karsi-ortak-mucadele.html, (Erişim Tarihi: 04.12.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamza ATEŞ>
Siyasal Bilgiler Fakültesi
0000-0003-0975-0062
Türkiye


Abdurrahman Muhammet BANAZILI> (Sorumlu Yazar)
DOGUS UNIVERSITY
0000-0002-5088-9587
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ateş, H. & Banazılı, A. M. (2020). Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Raporları Üzerinden Bir İnceleme . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 63-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mad/issue/51392/713780

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354